D. Dolace

Kristīgā akadēmija – COVID situācijas risināšanai

COVID-19 dramatiski ietekmējusi visu mūsu dzīves, personiski un valsts mērogā, globāli. Pandēmija ir atņēmusi dzīvību tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, radījusi psiholoģiskas, sociālas, ekonomiskas un citādas problēmas. Šeit Jūs varat atrast īsu pārskatu par LKrA publikācijām, kas veltītas šiem jautājumiem un prognozēm pēc pandēmijas – kā atjaunot mūsu visu kopīgo dzīves vidi. Gūtmane S. Zināsim vairāk, […]

ČETRIEM LKrA MĀCĪBSPĒKIEM – PUBLIKĀCIJAS KARITATĪVĀ SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ

Klaipēdas Universitātes (Lietuva) starptautiskas citējamības zinātniskajos rakstos “Tiltai / Bridges / Brucken” 2013. gada 2 (63). laidienā publicētIi četru LKrA mācībspēku raksti: rektores prof. S.Gūtmanes raksts “Methodological paradigm of caritative social work”, doc. G.Dišlera “The long-forgotten relations between social practice and religion”, V.Dolača “Historical constituting characteristics of caritative social work”, doc. D.Dolaces “Problems of supervision […]

Izglītības un zinātnes ministra R. Ķīļa atzinības raksts Kristīgās akadēmijas rektorei un mācībspēkiem

Kristīgās Akadēmijas rektores prof. S.Gūtmanes un mācībspēku prof. J.Vēja un doc. D.Dolaces darbs augstu novērtēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības Rakstu „par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā”. Augsto novērtējumu 17. maijā  mūsu kolēģi saņēmuši par talantīgu un kvalitatīvu darbu augstākās izglītības sistēmas attīstīšanā, augstskolas koncepcijas attīstīšanā un studiju programmu kvalitātes uzlabošanā. Apsveicam!

EZA seminārs “Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?”

2011.gada 27.-28. oktobrī.   EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Eiropas Komisija) LKrA rīkoja starptautisku izglītības semināru „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju EIROPA 2020 īstenot Baltijas valstīs?” Seminārs izvērtās interesantā diskusijā par lieliskiem referātiem, kurus semināram bija sagatavojuši EZA akadēmiskais pētnieks N. Kleins, Igaunijas ETÖK pārstāvis A.Altosārs, LBAS pr.P.Krīgers, arodbiedrības „Enerģija” vad. J.Stalidzāne, Izglītības un zinātnes […]

LKrA un Patristikas tulkošana

Jaunākajā laikraksta “Kultūras Forums” laidienā publicēta apaļā galda saruna par t.s. Baznīcas tēvu rakstu tulkošanu latviešu valodā. Līdz šim nelielā tirāžā pieejami tikai nelieli darbu fragmenti, bet vēl jāvienojas par kristīgajai teoloģijai būtisku terminu latviskojumu no grieķu valodas. Akadēmijas mācībspēki kopā ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas tulkošanas speciālistiem šajā virzienā ir paveikuši šobrīd pašu nepieciešamāko – […]

Kristīga palīdzība bezvēsts pazudušo bērnu ģimenēm

Izbraukuma semināru Latvijas Kristīgajā akadēmijā ar šādu nosaukumu noturēja Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība, atsaucoties LKrA Studentu padomes iniciatīvai. Seminārs notika 2008. gada 9. maijā, tajā tika pārrunāta garīgā darba metodika, kā strādāt ar ģimenēm, kurās ir pazudušie bērni. Seminārā ar savu pieredzi dalījās kristīgā psiholoģe no Šveices Kristīna Bardilla, LkrA pasniedzēja Dace Dolace, kā […]

Starptautisko studiju nedēļa akadēmijā

3.-12. decembrī ERASMUS mūžizglītības intensīvās apmācības programmā piedalās studenti un mācībspēki no Tartu Universitātes (Igaunija), Babes-Boloy Universitātes (Rumānija) un Sofijas Universitātes (Bulgārija). Programmas saturā “Eiropas Sociālā Dialoga centrālās tēmas”. Intensīvās programmas mācībspēki no Latvijas ir Latvijas Brīvo arodbiedrību konfederācijas prezidents P.Krīgers, prof. J.Krūmiņš (LU), prof. Sk.Gūtmane (LKrA), prof. J.Vējš (LKrA), doc. D.Dolace (LKrA), doc. L.Jēgere, […]

Tartu universitātē

Š.g. 12. un 13. janvārī Tartu universitātē notika kristīgai izglītībai veltīta starptautiska konference. Konferences programmā iekļauti LKrA rektores asoc.prof. Sk. Gūtmanes un doc. D. Dolaces referāti. Tartu universitātē doktorantūrā mācās vairāki LKrA mācību spēki. Š.g. 12. janvārī notika doktoranta M. Soloveja tikšanās ar savu vadītāju ortodoksālās teoloģijas profesoru arhimandrītu Grigorios D. Papathomas. Sekmīgi rit doktorantūras […]

Kristīgās akadēmijas doktoranti Tartu Universitātē

28. jūnijā Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātes dome uzņēma teoloģija studiju doktorantūrā LKrA pasniedzējus Daci Dolaci (Praktiskās teoloģijas eklesioloģiskā dimensija) un Gunti Dišleru (Anikonisms Vecajā Derībā).