Augstas kvalitātes izglītība

L1002067

2014. gada 3.jūnijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēma Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmi. Eiropas Komisija (EK) atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē, padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurspīdīgākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu visā Eiropā. Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.

Latvijas Kristīgās akadēmijas veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība ar STARPTAUTISKO ATBALSTA PADOMI, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā darbojas speciālisti no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir vairāku EK organizāciju think-tank grupu locekle.

Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā augstas kvalitātes augstāko izglītību. Studiju programmas ir balstītas pētniecībā un organizētas inovatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Programmas ir elastīgas un individuāli pielāgotas studenta iespējām tās apgūt.

Akadēmijas vīzija studijām.

Akadēmija atjaunoja savu studiju darba vīziju 2010. gadā. Jaunais redzējums nenozīmē iepriekšējā atcelšanu, bet, gluzi otrādi, to centrēja uz Akadēmijas studiju darba galveno uzdevumu  – “Individuāla studiju darba vadība katram studentam”. Tas praktiski nozīmē mācībspēka lielāku atbildību par katra studenta zināšanu kvalitāti.

Akadēmijas studiju darba vīzija uzsver pētniecības un izglītības vienotību. Studiju programmas ir oriģinālā pētniecības koncepcijā balstītas. Studenti iegūst kompetences, kuras bez zināšanām noteiktajā priekšmetā ir saistītas ar starpnozaru pētniecību, kritisku un pētniecisku pieeju jebkam dzīvē. Studenti šīs akadēmiskās kompetences integrē ētiskās, kultūras un sociālajās formācijās. Studenti apgūst prasmes, kā izdarīt izvēles un rīkoties profesionāli, konstruktīvi un kritiski savā izvēlētajā profesijā. Viņi ir apguvuši sociālās un kristieša atbildības pamatus, lai būtu savas valsts pilsoņi.

Studenti ir atbildīgi par sava studiju darba procesu. Mācībspēki nodrošina optimālu atbalstu katram studentam.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

  • Skaidrs, augstskolai atbilstošs mērķu un attīstības diskurss.
  • Efektīva pārvaldība,
  • Starptautiska stratēģiskās attīstības Padome,
  • Starpdisciplinaritāte pētniecībā un studiju programmās,
  • Inovatīva IT metodoloģija sociālās jomas studiju programmās,
  • Teoloģijas zinātne kalpo par metodoloģijas instrumentu,
  • Zinātnieku kopums – ar iesaisti izglītības un pētniecības tīkla konsorcijos,
  • Kvalitātes sniegumā balstīta finansēšanas kultūra,
  • Uz studējošo centrēta izglītība.