Augstas kvalitātes izglītība

Augstskola attīsta stratēģiju saskaņā ar STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNU, sekojot ES augstākās izglītības telpas mērķiem. Stratēģiskās attīstības plānā lietota forsaita metode, kas paredz konkrētas kvalitātes nodrošināšanas vērtības:

 1. līdzdalīga piekritība,
 2. efektivitāte un pieejamība,
 3. centrēšanās uz studentu,
 4. koordinācija ar ārējām ieinteresētajām pusēm.

Kvalitātes vadība un monitorings EKrA rit trijos virzienos:

 1. objektīvā kvalitātes vadība,
 2. relatīvās kvalitātes novērtējums,
 3. mērķvirzības un snieguma kultūra.

EKrA ir vairākkārt saņēmusi atzinīgus novērtējumus no EK izpildaģentūras EACEA:

 1. 2020. gadā atzinības zīme “Diploma Supplement Quality Label”. Lēmums balstīts kvalitātes kritērikos, ko nosaka “ECTS DS Guidelines for Applicants”. “Esam gandarīti par Latvijas augstskolām, kas sevi apliecina Eiropas mērogā, saņemot prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes,” svinīgajā balvas pasniegšanas ceremonijā teica VIAA direktore Dita Traidās.
 2. Eiropas Kristīgā akadēmija ar 2022. gadu strādā Jean Monnet Excellence Center” nosaukuma sasniegšanai. Eiropas Integrācijas dimensija ir iekļauta visās studiju programmās un kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. Augstskola 2021. gadā ir saņēmusi Eiropas Komisijas EACEA Goda plāksni (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) par prestižā ERASMUS+ “Jean Monnet Module” īstenošanu.  Moduļa saturs: “Eiropeisks sociālais darbs un sociālā uzņēmējdarbība ar nākotni”.
 3. 2022. gādā EKrA parakstīja vienošanos “Par labo praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā” starp LR Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju, kā arī saņēma atbilstoši darba Kvalitātes sertifikātu.
 4. Saskaņā ar ar U-Multirank starptautisko kvalitātes vērtējumu EKrA ir ierindota starp septiņām labākajām augstskolām Latvijā. EKrA ir ieguvusi astoņus augstākos (A) vērtējumus studiju izvērtējumā sekojošās jomās: mācīšanās un mācīšana (3A), zināšanu pārnese (2A) un starptautiskā sadarbība (3A).

Eiropas Kristīgās akadēmijas veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība ar STARPTAUTISKO ATBALSTA PADOMI, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā darbojas speciālisti no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir vairāku EK organizāciju think-tank grupu locekle.

Akadēmijas vīzija studijām.

Akadēmija atjaunoja savu studiju darba vīziju 2020. gadā. Jaunais redzējums nenozīmē iepriekšējā atcelšanu, bet, gluzi otrādi, to centrēja uz Akadēmijas studiju darba galveno uzdevumu  – “individuāla studiju darba vadība katram studentam”. Tas praktiski nozīmē mācībspēka lielāku atbildību par katra studenta zināšanu kvalitāti.

Akadēmijas studiju darba vīzija uzsver pētniecības un izglītības vienotību. Studiju programmas ir oriģinālā pētniecības koncepcijā balstītas. Studenti iegūst kompetences, kuras bez zināšanām noteiktajā priekšmetā ir saistītas ar starpnozaru pētniecību, kritisku un pētniecisku pieeju jebkam dzīvē. Studenti šīs akadēmiskās kompetences integrē ētiskās, kultūras un sociālajās formācijās. Studenti apgūst prasmes, kā izdarīt izvēles un rīkoties profesionāli, konstruktīvi un kritiski savā izvēlētajā profesijā. Viņi ir apguvuši sociālās un kristieša atbildības pamatus, lai būtu savas valsts pilsoņi.

Eiropas Kristīgā akadēmija piedāvā augstas kvalitātes augstāko izglītību. Studiju programmas ir balstītas pētniecībā un organizētas inovatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Programmas ir elastīgas un individuāli pielāgotas studenta iespējām tās apgūt.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

 • Skaidrs, augstskolai atbilstošs mērķu un attīstības diskurss.
 • Efektīva pārvaldība,
 • Starptautiska stratēģiskās attīstības Padome,
 • Starpdisciplinaritāte pētniecībā un studiju programmās,
 • Inovatīva IT metodoloģija sociālās jomas studiju programmās,
 • Teoloģijas zinātne kalpo par metodoloģijas instrumentu,
 • Zinātnieku kopums – ar iesaisti izglītības un pētniecības tīkla konsorcijos,
 • Kvalitātes sniegumā balstīta finansēšanas kultūra,
 • Uz studējošo centrēta izglītība.

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EKrA Starptautiskā Atbalsta padome un © EKrA.