Vol. 6 (2020)

SCIENTIFIC PROCEEDINGS OF LATVIAN CHRISTIAN ACADEMY

Scientific Proceedings 6 (2020)

Client and Human Dignity

Skaidrīte Gūtmane. Foreword / Priekšvārds. (2020:5-7)
Download PDF

Biblical Anthropological Understanding of Client / Klienta bibliski antropoloģiskā izpratne

Klaus Kießling (Germany). On the Dignity of All Humans as Images of God / Par visu cilvēku cieņu Dieva tēlā (2020:13-20)
Download PDF

Kyösti Urponen. Professional-centered and Client-oriented Social Work / Uz profesionāli orientētais un uz klientu centrētais sociālais darbs (2020:21-30)
Download PDF

Justina Kievišienė (Lithuania). Client-centered Approach in Social Work – The healing power of empathy / Uz klientu centrēta pieeja sociālajā darbā – empātijas dziedinošais spēks (2020:31-40)
Download PDF

Valdas Rimkus (Lithuania). Re-discovering the Positive Sides of Social Work: Social Support and Client Strengths Perspectives / Sociālā darba pozitīvo aspektu atklāšana no jauna: sociālais atbalsts un klienta spēka perspektīvas (2020:41-51)
Download PDF

Norbert Hark (Germany). Not Strangers but Partners: Academic Theology and Social work / Ne svešinieki, bet partneri: Akadēmiskā teoloģija un sociālais darbs (2020:52-61)
Download PDF

Guntis Dišlers, Skaidrīte Gūtmane (Latvia). Naratīva terapija un patristiskā antropoloģija par cilvēka gribu / Narrative Therapy and Patristic Anthropology on Human Will (2020:62-72)
Download PDF

Juris Jefuni (Latvia). Par kristīgās antropoloģijas pneimatoloģisko aspektu / On Pneumatological Aspect of Christian Anthropology (2020:73-79)
Download PDF

Протоиерей Сергий Нейфах (Lithuania). Жертвенность и служение как благодатные плоды учительства / Sacrifice and Ministry as Blessed Fruits of Teaching / Upurgatavība un kalpošana kā mācīšanas svētīgie augļi (2020:80-85)
Download PDF

Skaidrīte Gūtmane (Latvia). Riski sociālajā darbā ar klientu: konceptuālais pamats un galvenās pieejas to risināšanā / Risks in Social Work with Client: Conceptual Basis and Main Approaches for Their Solving (2020:86-94)
Download PDF

Juris Jefuni (Latvia). Antropoloģisko robežu izpratne S. Horužija pētījumā “Par askēzes fenomenoloģiju”/ Understanding of Anthropological Borders in Research of Sergey Horuzhy “On Phenomenology of Ascetism” (2020:95-100)
Download PDF

Practice in Working With Client / Prakse darbā ar klientu

Dace Dolace (Latvia). Supervision as a Space of Recreation of Qualitative Communication and Self-image in Caritative Social Work and Social Entrepreneurship / Supervīzija kā telpa kvalitatīvas saskarsmes un paštēla atjaunotnei karitatīvajā sociālajā darbā un sociālajā uzņēmējdarbībā (2020:103-113)
Download PDF

Skaidrīte Gūtmane (Latvia). Study of Young People in Latvia / Aktuāla studija par jauniešu stāvokli Latvijā (2020:114-144)
Download PDF

Skaidrīte Gūtmane, Līva Griņeviča (Latvia). Young People Situation from Employment Perspective: International Study / Jauniešu situācija nodarbinātības perspektīvā: starpnacionāla izpēte (2020:145-176)
Download PDF

Justina Kievišienė, Pia Skaffari (Lithuania, Finland). Alcohol Consumption as a Phenomenon in Lithuania: A Narrative Synthesis / Alkohola patēriņš kā fenomens Lietuvā: naratīva sintēze (2020:176-196)
Download PDF

Elvyra Acienė (Lithuania). Work at Home as a Challenge: Mission (Im)possible? / Darbs no mājām kā izaicinājums: vai (ne)iespējamā misija? (2020:197-209)
Download PDF

Valters Dolacis, Dace Dolace (Latvia). The Contribution of Ecclesial Communities to Development of Community Work: Working Religious Capital / Baznīcas kopienu pienesums kopienu darba attīstībā: darbīgs reliģiskais kapitāls (2020:210-228)
Download PDF

Valters Dolacis (Latvia). Social Entrepreneurship as a Tool for Personal and Community Development / Sociālā uzņēmējdarbība kā instruments personīgai un kopienas attīstībai (2020:229-241)
Download PDF

All issues