Maģistra studijas

PROFESIONĀLĀS PROGRAMMAS

Mūsu spēka avoti ir cilvēka un viņa dzīves problēmu izpratne no patristiskās antropoloģijas skatu punkta. Šīs zināšanas ir inovatīvas mūsdienu cilvēka situācijai, tās ir nepieciešamas un efektīvas, metodoloģiski adaptētas, jo Austrumu Baznīcas tēvu antropoloģija ir praksē balstīta. Šo pieeja citas augstskolas nepiedāvā, bet tā ir mūsu augstskolas pētnieciskā darba un atklāsmes pienesums.

Pirms iestāšanās lūdzam iepazīties ar Riska menedžmenta un kvalitātes vadības sistēmu mūsu Akadēmijā, lai drošas studijas Jums sagādātu gandarījumu!

Profesionālā maģistra studiju programma “SUPERVĪZIJA”, kods 47762 (Uzņemšanas noteikumi)

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA. Satura izmantošana bez autora atļaujas aizliegta. Lai saņemtu satura zmantošanas atļauju, lūdzu sazināties ar autoru.

Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane bija iniciatore supervizora profesijas leģitimizācijai Latvijas republikas Valsts profesiju klasifikatorā (2014) un izveidoja darba grupu profesijas standarta “supervizors” izstrādāšanai.

Ir notikusi studiju virziena “Sociālā labklājība” un visu tajā iekļauto visu bakalaura un maģistra studiju pozitīva akreditācija. Arī šī studiju programma ir akreditēta.

Programmas direktore: sertificēta supervizore, doc. Dace Dolace.

 

Šī ir ļoti pieprasīta profesija ne vien Latvijā, bet visā Eiropā, un ne tikai sociālā darba jomā.

Īsumā par programmu:

 1. Studiju virziens: Sociālā labklājība.
 2. Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā.
 3. Iegūstamā kvalifikācija: Supervizora profesionālā kvalifikācija.
 4. Apjoms: 80 krp.
 5. Studiju režīms: Pilna / nepilna laika klātienes studijas.
 6. Studiju ilgums: 2,5 un 2 gadi.

 

Profesionālā maģistra studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”, kods 47762 (Uzņemšanas noteikumi)

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā Atbalsta padome un © EKrA.
Satura izmantošana bez autora atļaujas aizliegta. Lai saņemtu darba izmantošanas atļauju, lūdzu sazināties ar autoru.
Studiju programmas metodoloģiskais pamats ir inovatīvs, jo iesaista karitātes fenomenu akadēmiskajā pētniecībā. 2018. gada 4. jūnijā EKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane personiski tikās ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku viņa Apustuliskajā pilī Vatikānā, pārrunājot šīs programmas saturu.

Ir notikusi studiju virziena “Sociālā labklājība” un visu tajā iekļauto visu bakalaura un maģistra studiju pozitīva akreditācija. Arī šī studiju programma ir akreditēta.

Studiju programmas direktore: Dr., prof. Skaidrīte Gūtmane.

Īsumā par programmu:

 • Studiju virziens: Sociālā labklājība.
 • Iegūstamai grāds: Profesionālā maģistra grāds karitatīvajā sociālajā darbā,
 • Iegūstamā kvalifikācija: Karitatīvais vadošais sociālais darbinieks.
 • Apjoms kredītpunktos: 60 krp / 90 ects.
 • Studiju laiks: 1,5 gadi.
 • Prasības, uzsākot studijas: augstākā izglītība karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā; bakalaura grāds psiholoģijā, veselības aprūpē, izglītībā, vadzinībās, teoloģijā, 2.līmeņa augstākā profesionālā  (vai tai pielīdzināma) izglītība pedagoģijā.

Sociālās labklājības nozarē vajadzīgi speciālisti ar labām zināšanām par norisēm ES sociālajā politikā un dziļu izpratni par cilvēku globālajā riska sabiedrībā.

Karitatīvais vadošais sociālais darbinieks spēj iniciēt veiksmīgu sociālo politiku pašvaldībās un valsts iestādēs, kā arī uzsākt savu sociālo iniciatīvu projektus, piemēram, inovatīvi apvienot sociālo darbu ar sociālo uzņēmējdarbību, vai arī kļūt par iedzīvotāju akseleratoru jaunām iniciatīvām labklājības virzienā.

 

2019. gada aprīlī Valsts Ordeņa kapituls piešķīra valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeni – Akadēmijas absolventei karitatīvajā sociālajā darbā Ārijai MARTUKĀNEI. Apsveicam Āriju Martukāni ar augsto apbalvojumiem un priecājamies, ka EKrA absolventi un pasniedzēji ir to vidū, kas saņēmuši augsto novērtējumu no Latvijas valsts!

 

 

 

 

 

 

Zanda Kalniņa-Lukašēvica absolvējusi Eiropas Kristīgo akadēmiju (Karitatīvā sociālā darba maģistrantūra), viņa ir biedrību “Caritas” un “Eiropas kustība Latvijā” valdes locekle. Iepriekš ir bijusi LR prezidenta Valda Zatlera Stratēģiskās plānošanas un analīzes padomniece, Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos, kā arī valsts sekretāra vietniece attīstības plānošanas jautājumos. Šobrīd mūsu absolvente ir LR Saeimas priekšsēdētāja biedre.

 

 

Profesionālās maģistra studiju programma “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”, kods 47762 (Uzņemšanas noteikumi)

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA. Satura izmantošana bez autora atļaujas aizliegta. Lai saņemtu darba izmantošanas atļauju, lūdzu sazināties ar autoru.
Šī ir vienīgā tāda studiju programma Baltijas valstīs, kurai piešķirtas prestižās tiesības īstenot Jean Monnet studiju moduli.

Ir notikusi studiju virziena “Sociālā labklājība” un visu tajā iekļauto visu bakalaura un maģistra studiju pozitīva akreditācija. Arī šī studiju programma ir akreditēta.

Programmas direktore: Dr.oec., asoc. viesprof. Lāsma Līcīte-Ķurbe.

Īsumā par programmu:

 • Studiju virziens: sociālā labklājība.
 • Iegūstamais grāds: profesionālā maģistra grāds sociālajā uzņēmējdarbībā.
 • Apjoms kredītpunktos: 80 krp, ar priekšzināšanām ekonomikā un uzņēmējdarbībā 60 krp.
 • Studiju laiks: nepilna laika studijas 2 gadi, ar priekšzināšanām 1,5 gadi.
 • Studiju režīms: pilna laika studijas – vakaros, nepilna laika studijas – 1 nedēļa reizi mēnesī, e-studijas – pēc individuālā plāna.
monett

Eiropas Komisija ļoti augsti ir novērtējusi EKrA Sociālās uzņēmējdarbības maģistra studiju programmu. 2017. gada maijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēmusi Eiropas Komisijas EACEA Goda plāksni (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) par prestižā ERASMUS+ “Jean Monnet Module” īstenošanu augstskolā. Kā uzsvērts pavadvēstulē, Goda plāksne apliecina  moduļa īstenošanas divējādo nozīmi: tā apliecina kvalitātes līmeni  Eiropas integrācijas studijās un apliecina “Jean Monnet Module” saturisko izcilību Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Moduļa saturs: “Eiropeisks sociālais darbs un sociālā uzņēmējdarbība ar nākotni”.

2015. gadā EKrA ERASMUS+ projekts “Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un Eiropas demokrātijas dinamika” VIAA izsludinātajā starptautisko projektu kvalitātes konkursā “Spārni 2015” neatkarīgu ekspertu vērtējumā tika godalgots kā labākais starp Latvijas augstskolām.

Studiju programmas pirmie absolventi veic ļoti vajadzīgu darbu šajā unikālajā profesijā. Viena no viņam – Eva Viļķina – 2018. gada nogalē saņēma apbalvojumu “Latvijas lepnums” par sociālā uzņēmuma “Cerību spārni” vadību. Aicinām arī Jūs studēt!

Sociālā uzņēmējdarbība Eiropas sociālās politikas kontekstā tiek uzskatīta par prioritāti, jo veicina cilvēku nodarbinātību. Studiju programmā Jūs apgūsiet akseleratora prasmes: KĀ sociālu iniciatīvu pārvērst ilgtspējīgā uzņēmumā, KĀ palīdzēt cilvēkiem kļūt par sociālā biznesa inovatoru.

 

AKADĒMISKĀS PROGRAMMAS

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bībeles māksla”, kods 45211 (Uzņemšanas noteikumi)

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA.
Satura izmantošana bez autora atļaujas aizliegta. Lai saņemtu darba izmantošanas atļauju, lūdzu sazināties ar autoru.

Studiju programma kopš 1997. gada ir regulāri veikusi sešgadīgu akreditāciju. Šobrīd Eiropas Kristigā Akadēmija ir parakstījusi līgumu ar Eiropas akreditācijas aģentūru par Bībeles mākslas studiju programmas akreditāciju.

Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas sakrālajā mākslā. Vienīgā studiju studiju programma Eiropā, kur var apgūt dažādu ikonogrāfisko skolu kanoniskās prasmes; padziļinātās sakrālās grafikas un kaligrāfijas meistarklasēs varēsiet apgūt sengrieķu, senebreju, latīņu un glagoļicas burtu rakstību, semantiskās nianses un iepazīties ar senajiem manuskriptiem; sakrālās grafikas dažādo tehniku apguve. Sakrālās mākslas menedžments un komunikācijas etiķete dažādu konfesionālo tradīciju ietvaros. Ikonogrāfu, sakrālās grafikas speciālistu, arī kaligrāfijas meistaru trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzviet Eiropas valstīs un citur pasaulē. Mūsu absolventi saņem vērtīgus pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Krievijā, Vācijā, Norvēģijā un, protams, Latvijā. Mēs attīstām starpdisciplināru pētniecību šajā programmā: kādā veidā teoloģija sakrālās mākslas vēsture, teorija, arheoloģija, kultūrsemantika noved pie jaunām pētnieciskām atziņām ļoti seno Eiropas sakrālo darbu studijās. Prakses iespējas ERASMUS+ ietvaros Grieķijā, Krētā, Rumānijā, Lietuvā, Igaunijā, Nīderlandē. Sakrālās mākslas – ikonogrāfijas un kaligrāfijas veidošanā EKrA būtiski nozīmīga ir bijusi mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē (Izraēlā). Studiju ilgums: 2 gadi. Apjoms: 80 krp. Studiju veids: Pilna laika klātiene. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: bakalaura grāds mākslās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība mākslas nozarē. Piešķiramā kvalifikācija: humanitāro zinātņu maģistra akadēmiskais grāds mākslās.

Studiju programmas direktore: prof. Ieva Sergejeva.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Teoloģija”, kods 45221 (Uzņemšanas noteikumi)

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA.
Šī ir vienīgā šāda virziena studiju programma Eiropā, kas nodrošina teoloģisko zināšanu kā metodoloģiskā pamata izmantošanu sociālo procesu analīzei, ar to stiprinot Eiropas sociālo platformu.
Satura izmantošana bez autora atļaujas aizliegta. Lai saņemtu darba izmantošanas atļauju, lūdzu sazināties ar autoru.

Studiju programma akreditēta 2013. gada 22. maijā studiju virziena “Teoloģija” ietvaros uz maksimālo periodu 6 gadi (Akreditācijas lapa Nr. 12, Akreditācijas lapas Nr 12 pielikums. 2021. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantā akreditācija pagarināta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Akadēmiskā studiju programma “Teoloģija” (humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē) uzņem sociālo un humanitāro zinātņu bakalaurus, kurus interesē starpdisciplināra pētniecība mūsdienu sabiedrības problēmu analīzei un stratēģiskai risināšanai. Teoloģiskās pētniecības koncepcijas izstrādē būtiski nozīmīga ir bijusi EKrA mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība gan arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē, gan dažādos starptautiskajos projektos. Ir iespējamas e-studijas.

Programmas direktore: prof. Skaidrīte Gūtmane.

 

Jums patiks studēt karitatīvo sociālo darbu tiešu mūsu augstskolā!

Kāpēc?

Karitatīvais sociālais darbs ir līdzvērtīga profesija sociālajam darbam, vienīgā atšķirība ir cilvēka personības dziļāka izpratne un zināšanas par dzīves garīgajām vērtībām. Studiju rezultātā Jūs iegūsiet Eiropā atzītu grādu, turklāt mūsu augstskola ir vienīgā Eiropā, kur var apgūt karitatīvo sociālo darbu. Bet, ja vēlaties apgūt atsevišķus studiju programmas kursus, tad varēsiet saņemt sekojošus sertifikātus:

 • Sertifikātu par sociālo procesu vadības prasmi,
 • Sertifikātu par ģimenes konfliktu mediācijas prasmēm,
 • Sertifikātu par prasmēm aprūpēt vecus cilvēkus,
 • Sertifikātu par zināšanām, kā strādāt ar ielu bērniem un „grūtas uzvedības” pusaudžiem.

Kas mēs esam šajā studiju programmā?

Mēs esam labu speciālistu komanda (vietējie un ārvalstu), kas izveidojusies 20 gadu laikā; speciālisti, kuri palīdzēs Jums saprast šīs profesijas pieaugošo vērtību un nepieciešamību pēc tās sabiedrībā, jo vienmēr atradīsies cilvēki, kas meklē pēc garīgas palīdzības – gan nabadzīgie, gan tie, kas noguruši no labklājības un pārdzīvo krīzi.

Kas ir mūsu spēka avoti?

Karitatīvā speciālista prasme analizēt cilvēka problēmu un sadarboties ar dažādiem partneriem, lai cilvēkam palīdzētu. Garīgā skatījuma svaigums. Labas prasmes sociālās un garīgās metodoloģijas jomā.

Kas ir mūsu partneri?

Mūsu studiju programmā studējošie var piedalīties ERASMUS+ starptautiskajās studiju un prakses apmaiņas programmās Vācijas, Zviedrijas, Dānijas, Rumānijas, Igaunijas Beļģijas, Grieķijas un citu Eiropas valstu augstskolās. Eiropas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS+ Eiropas Universitāšu hartas un arī IASSW (Sociālā darba augstskolu starptautiskās asociācijas) locekle. Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © EKrA. Eiropas Kristīgās akadēmijas veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība ar STARPTAUTISKO ATBALSTA PADOMI, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā darbojas speciālisti no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir vairāku EK organizāciju think-tank grupu locekle. Eiropas Kristīgā akadēmija piedāvā augstas kvalitātes augstāko izglītību. Studiju programmas ir balstītas pētniecībā un organizētas inovatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Programmas ir elastīgas un individuāli pielāgotas studenta iespējām tās apgūt. Studijas Eiropas Kristīgajā Akadēmijā – labas kompetences Eiropas zināšanu sabiedrībai!