ERASMUS

ERASMUS+ programma tiek realizēta ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Erasmus-nolikums_15.06.2022lab2ERASMUS+ ir Eiropas Savienības izglītības un apmācība programma mobilitātei un augstākās izglītības iestāžu sadarbībai visā Eiropā augstākajai izglītībai. Programma apmierina studentu vēlēšanos studiju laikā būt ārzemēs un tur studēt, mācībspēku iespējas un vēlmes strādāt ārzemēs citā augstskolā, augstskolas darbinieku iespējas ārzemēs apmainīties ar pieredzi. Šīs iespējas Eiropas Kristīgajā akadēmijā regulē jaunais Erasmus nolikums, kas nosaka ERASMUS+ stipendiju piešķiršanas konkursa kārtību.

NOLIKUMS par mobilitātes dokumentiem 2022.

Er+

 

 

ERASMUS+ darbība ārkārtas situācijā

Augstskola saņem savlaicīgu un pilnīgu informāciju par ERASMUS+ īstenošanas aktualitātēm no Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras (VIAA). Izejošajiem ERASMUS+ studentiem viņus uzņemošā augstskola nodrošinās risinājumus plānoto  studiju rezultātu sasniegšanai. Par ārkārtas situācijas jautājumiem un to risināšanu lūdzam vērsties Eiropas Kristīgās akadēmijas Starptautisko attiecību departamentā pie doc. Valtera Dolača.

EKrA – labākā augstskola nominācijā “ERASMUS intensīvās programmas 2015. gadā”!

2015. gada 9. decembrī starptautisko projektu kvalitātes konkursā “Spārni 2015”, nosakot veiksmīgākos un kvalitatīvākos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektus, neatkarīgu ekspertu vērtējumā par labāko augstskolu Latvijā tika atzīta Eiropas Kristīgā akadēmija – nominācijā “Erasmus intensīvās programmas”. Informācija VIAA mājas lapā.

Kādi ir ERASMUS+ mērķi?

 • Dod augstskolām iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā,
 • Dod iespēju mācībspēkiem papildināt zināšanas un dalīties pieredzē,
 • Nodrošināt studentu apmaiņu starp Eiropas valstīm.

ERASMUS+ nepieciešamība studijās!

2019. gada 30. septembrī ERASMUS+ mobilitāšu un docēšanas, kā arī profesionālās pilnveides mobilitāšu dalībnieki uzrunāja jaunos EKrA studentus par ERASMUS+ nepieciešamību augstskolas studijās. Klātesošie nepiespiestā atmosfērā pie kafijas tases un kliņģera varēja izjautāt mobilitāšu dalībniekus un abpusējās sarunās uzklausīja mobilitāti motivējošus viedokļus.

Lai kļūtu par pilntiesīgu ERASMUS+ studentu, EKrA studentam jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

 • Jābūt Latvijas Republikas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam, rezidentam vai nepilsonim,
 • Veiksmīgi jāpabeidz 1. studiju gads vienā no EKrA studiju programmām,
 • Izvēlētais studiju ilgums studijām un praksēm partneraugstskolā ir starp 3 un 12 mēnešiem,
 • Mācību periods ārvalstīs akadēmiskā ziņā ir pilnīgi atzīts EKrA,
 • Pirms došanās ceļā jāsaskaņo studiju perioda saturs,
 • Pēc studiju perioda noslēguma ārvalstu augstskolā iegūst sertifikātu, kurš parāda studiju saturu, apjomu ECTS un novērtējumu,
 • ERASMUS programmā var piedalīties tikai vienu reizi pilna laika studenti,
 • Jābūt pietiekamām svešvalodu zināšanām.

ERASMUS+ programma garantē, ka par studijām ārvalstu augstskolā nav jāmaksā un ERASMUS stipendija sedz studenta uzturēšanās izdevumus ārvalstīs studiju periodā. ERASMUS+ Eiropas Komisijas piešķirtās stipendijas, atkarībā no izvēlētās valsts Latvijas studentiem ir vidēji 300 – 500 EUR mēnesī. Ja studenta izdevumi pārsniedz maksimālās noteiktās stipendiju likmes, tie jāsedz no paša līdzekļiem.

Lai arī students mācās ārzemēs, EKrA turpina iekasēt studiju maksu, tāpat tiek pilnā mērā turpināta valsts stipendiju un kredītu maksāšana šajā periodā.

Ko iegūst ERASMUS+ students?

 • Ārvalstīs apgūtie studiju priekšmeti tiek ieskaitīti EKrA studiju programmā,
 • Students saņem stipendiju no ERASMUS+ programmas,
 • Iegūst jaunus draugus un iepazīst citu valstu kultūru un tradīcijas,
 • Nostiprina svešvalodu zināšanas.

Šeit varat lejupielādēt ERASMUS+ Rokasgrāmatu, ko sagatavojusi Eiropas Kristīgā akadēmija.

Rokasgrāmata sastādīta, balstoties uz studentu jautājumiem. Vienkāršā un skaidrā valodā aprakstīti ieguvumi no ERASMUS+ mobilitātes, kā arī piedalīšanās procedūras kārtība.

PIETEIKŠANĀS MOBILITĀTEI 2021./2022. studiju gadā:

 • Uz RUDENS semestri studijām un praksei ārzemju augstskolā/ uzņēmumā – līdz 2021. g. 1. aprīlim.
 • Uz PAVASARA semestri studijām un praksei ārzemju augstskolā/ uzņēmumā – līdz 2021. g. 1. oktobrim.
 • Pieteikumu studijām vai praksei iesniegt ERASMUS+ koordinatoram (erasmus@kra.lv).
 • INTERESANTS FAKTS – 2019./20. studiju gadā bija 54 mobilitātes.

 

2018. gadā noslēgts līgums ar Krievijas Valsts Sociālo universitāti (RSSU)

2018. gada janvārī vizītē LKrA ieradās Krievijas Valdts Sociālā universitātes (RSSU) startptautiskā darba koordinatore Anna Čerņikova. Vizītes laikā tika parakstīts ERASMUS+ starpinstitucionālās sadarbības līgums, kā arī pārrunātas sadarbības iespējas studentu un docētāju mobilitātes un zinātnes jomā. LKrA ir ieguvusi jaunu partneraugstskolu karitatīvā sociālā darba jomā, ar to paplašinot sadarbības tīklu ar līdzīga profila augstskolām Eiropā.

2017. gadā noslēgts līgums ar Istanbulas Gedik universitāti Turcijā

2017. gadā noslēgts līgums ar Istanbulas Gedik universitāti Turcijā. LKrA ir ieguvusi jaunu partneraugstskolu vizuālās mākslas jomā. 

2016. gada 1. jūnijā noslēgti divi sadarbības līgumi ERASMUS+ programmas  Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) “Mācību mobilitāte augstākās izglītības sektorā” (Nr. 2016-1-LV01-KA-107-022616).

Projekta ilgums – no 2016. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 30. septembrim. Uz Betlēmes Universitāti konkursa kārtā devās trīs mācībspēki, bet uz Maskavas Garīgo akadēmiju divi mācībspēki. Abas vizītes notika plānotajā un starpaugstskolu saskaņotajā laikā, tās noritēja pēc abpusēji vienota plāna. Akadēmiskā sadarbība starp augstskolām iecerēta kā ilglaicīga. No Betlēmes Universitātes atbildīga par LKrA mācībspēku darbu BU bija Sociālo zinātņu katedras vadītāja Minerva Qassis-Jarayseh, bet no Maskavas Garīgās akadēmijas ziņātņu prorektora v.i. Aleksandrs Zadornovs.

betle

 

 

 

Līgums ar Betlēmes Universitāti.

 

 

МДА

 

 

 

Līgums ar Maskavas Garīgo akadēmiju.

 

LKrA noslēgusi līgumu ar Ziemeļreinas-Vestfāles Katoļu Universitāti Vācijā.

katho

 

 

 

 

 

23. augustā, 2016, vizītē LKrA ieradās Ziemeļreinas-Vestfāles Katoļu Universitātes (KatHO NRW) pārstāvju grupa, kuru vadīja prof Tomass Hīlshofs. Vizītes laikā tika parakstīts ERASMUS+ starpinstitucionālās sadarbības līgums, kā arī pārrunātas sadarbības iespējas studentu un docētāju mobilitātes un zinātnes jomā. LKrA ir ieguvusi jaunu partneraugstskolu teoloģijas un karitatīvā sociālā darba jomā, ar to paplašinot sadarbības tīklu ar līdzīga profila augstskolām Eiropā. 2016.g. maijā LKrA viesojās pirmie mācībspēki no Katoļu Universitātes prof. Hansa-Rīdigera Švāba vadībā.

 

 

 

Bībeles Mākslas studentes Santas Smoļakas pārdomas pēc ERASMUS prakses Krētā 2015. gadā:

12038741_909990259077522_8163395453212464691_o

„Pateicoties ERASMUS+ programmai un mūsu, Latvijas Kristīgās akadēmijas, atbalstam, šo 2015./2016. mācību gadu varēju uzsākt ar praksi Grieķijā, kur apguvu jaunas iemaņas ikonogrāfijā. Mācības notika Krētas Pareizticīgo akadēmijā (Orthodox Academy of Crete), kur ieguvu jaunas prasmes un zināšanas ne tikai ikonogrāfijā, bet arī iepazinu Krētas vēsturi, kultūru, baznīcas un klosterus un konkrēti šīs akadēmijas darbību un vērtības.

Kā lielu ieguvumu vērtēju iespēju mācīties vietā, kas gan pēc klimata, gan kultūras atšķiras no Latvijas, varēju ieraudzīt un izvērtēt atšķirīgo, dzirdēt un nedaudz iepazīt jaunu valodu.  Protams, nenovērtējams ieguvums ir iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un īpaši pasniedzējus, kuru darba tehnika atšķiras no līdz šim pieredzēta, uzskatu, ka jaunas zināšanas dara tikai bagātāku.

Ļoti pozitīvi vērtēju arī to kā tika organizēts gan brauciens, gan visas pārējās ar sadzīvi saistītās lietas, gan no Latvijas Kristīgās akadēmijas, gan Krētas akadēmijas puses. Uzskatu, ka arī tas palīdzēja ar nedalītu uzmanību nodoties mācību procesam.

Iesaku ikvienam izmantot Kristīgās akadēmijas piedāvātās iespējas doties šādos mācību braucienos, kas bagātina gan praktiskās iemaņas un zināšanas, gan paplašina redzesloku.” Kopbildē – Krista Gustovska, Karina Tambovska, Krētas ikonogrāfijas pasniedzēja, Santa Smoļaka, Anna Cine.

LKrA diplomam – Eiropas Komisijas kvalitātes zīme!

Latvijas Kristīgās akadēmijas izsniegtais diploms ir novērtēts ar Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA kvalitātes zīmi (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for applicants”.

Informācija un pieteikuma veidlapas pieejamas pie ERASMUS koordinatora.
Tālrunis: +371 67753360
E-pasts: erasmus@kra.lv