Rektores uzruna

Rektore
Dr., prof. Skaidrīte Gūtmane,

Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore

Kas?

Eiropas Kristīgās akadēmijas veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība ar STARPTAUTISKO ATBALSTA PADOMI, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā darbojas speciālisti no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir vairāku Eiropas Komisijas organizāciju think-tank grupu locekle.

Eiropas Kristīgās akadēmijas akadēmisko saimi veido augstas motivācijas labi mācībspēki, starpdisciplināras orientācijas pētnieki un efektīva, skaidri pārskatāma administrācija.

Ko?

Mūsu prioritātes ir zinātniska kvalitāte teoloģijas un sociālo / humanitāro zinātņu starpdisciplinārajā pētniecībā. Mēs attīstām sociāli centrētu pētniecību, lietojot epistemoloģisko Integratīvās Teoloģijas metodi, lai palīdzētu cilvēkiem un sabiedrībai. Pētniecībā noskaidroto iekļaujam gan teoloģijas, gan un citos mācību kursos. Īpašu uzmanību pievēršam problēmām, kas saistītas ar sociālo dialogu, Baznīcas un sabiedrības dialogu, iekļaušanu, sociāli atstumtu cilvēku antropoloģiski dziļu izpratni, kā arī ar sakrālo mākslu, tās terapeitiskajām funkcijām. Tāpēc teoloģijas studiju kursi nav fragmentēti, bet integrēti: dziļi saistīti ar sociālajām un kultūras problēmām un to risināšanu.

Kāpēc?

Mūsu augstskola ir stratēģiska partnere daudzām ES augstskolām, sociālas pētniecības institūcijām un zinātnes centriem.

Uz kāda pamata?

Akadēmija misija ir dialogs starp Ortodoksijas antropoloģiju / teoloģiju un Eiropas Sociālo Programmu (Social Agenda) modernajā globālajā pasaulē. Tādēļ augstskola kultivē dialogu un atvērtības garu starp tā  saucamo “antīko” antropoloģisko atklāsmi un modernās Eiropas sociālo dialogu. Tāpat arī starp ticību, zinātni un kultūru.

Smeļot iedvesmu no jūdu-kristiešu antropoloģiskās tradīcija, EKrA ir kļuvusi par dialoga un garīgu domu diskusiju vietu ar mērķi kalpot Dievam, cilvēkiem un laikmetam.

Kā?

Mēs fokusējamies uz tēmām, kas rūp solidārai, uz savstarpēju palīdzību un ilgtspējību orientētai sabiedrībai. No patristiskas un antropoloģijas resursiem – kas, starp citu, ir visas kristīgās Baznīcas kopīgais mantojums – ir iespējams akumulēt inovatīvas zināšanas, pielāgot tās mūsdienu sociālajām problēmām, kas pārliecina par sociālā taisnīguma un iekļaujošas sabiedrības jēgpilnību.

Ko saka eksperti?

„EKrA ir sava nenovērtējama un unikāla ilgtspējīgas ekselences līmeņa attīstības un izglītības niša. EKrA ir viena no visizteiksmīgākajām teoloģiskās izglītības iestādēm Latvijā. Kvalitātes stiprās puses:

  • Augsta kvalitātes kultūra,
  • Pētniecībā balstīta izglītība,
  • Studentu iekļaušana pētniecībā,
  • Laba studiju vide.”

(Eiropas Sociālā Fonda studiju virziena novērtēšanas ekspertu ziņojums 2013. gadā.)

NB!

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EKrA Starptautiskā Atbalsta padome un © EKrA.

Kāpēc aicinu Jūs izvēlēties studijas Akadēmijā?

Jums patiks, ja:

  • Jūs vēlaties laikmetu un cilvēkus saprast kompleksi, t.i., domāt un spriest no dažādiem redzes leņķiem un zināšanu jomām,
  • Ja vēlaties strādāt darbu, kur vajadzīgi iniciatīvas bagāti, kritiski spriest spējīgi un zināšanās dziļi speciālisti.