Rektores uzruna

Rektore
Dr., prof. Skaidrīte Gūtmane,

Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore

Kas?

Latvijas Kristīgās akadēmijas veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība ar STARPTAUTISKO ATBALSTA PADOMI, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā darbojas speciālisti no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir vairāku EK organizāciju think-tank grupu locekle.

Latvijas Kristīgās akadēmijas akadēmisko saimi veido augstas motivācijas labi mācībspēki, starpdisciplināras orientācijas pētnieki un efektīva, skaidri pārskatāma administrācija.

Ko?

Mūsu prioritātes ir zinātniska kvalitāte teoloģijas un sociālo / humanitāro zinātņu starpdisciplinārajā pētniecībā. Mēs attīstām sociāli centrētu pētniecību, lietojot teoloģijas integrācijas metodi, lai palīdzētu cilvēkiem un sabiedrībai. Pētniecībā noskaidroto iekļaujam gan teoloģijas, gan un citos mācību kursos. Īpašu uzmanību pievēršam problēmām, kas saistītas ar sociālo dialogu, Baznīcas un sabiedrības dialogu, sakrālo mākslu, kā arī ar sociāli atstumtajiem cilvēkiem. Tāpēc teoloģijas mācību kursi nav fragmentēti, bet integrēti: dziļi saistīti ar sociālajām un kultūras problēmām un to risināšanu.

Kāpēc?

Mūsu augstskola ir stratēģiska partnere daudzām ES augstskolām, sociālas pētniecības institūcijām un zinātnes centriem.

Kā?

Mēs fokusējamies uz tēmām, kas rūp solidārai, uz savstarpēju palīdzību un ilgtspējību orientētai sabiedrībai. No patristiskas un antropoloģijas resursiem – kas, starp citu, ir visas kristīgās Baznīcas kopīgais mantojums – ir iespējams akumulēt inovatīvas zināšanas, pielāgot tās mūsdienu sociālajām problēmām, kas pārliecina par sociālā taisnīguma un iekļaujošas sabiedrības jēgpilnību.

Ko saka eksperti?

„LKrA ir sava nenovērtējama un unikāla ilgtspējīgas ekselences līmeņa attīstības un izglītības niša. LKrA ir viena no visizteiksmīgākajām teoloģiskās izglītības iestādēm Latvijā. Kvalitātes stiprās puses:

  • Augsta kvalitātes kultūra,
  • Pētniecībā balstīta izglītība,
  • Studentu iekļaušana pētniecībā,
  • Laba studiju vide.”

(Eiropas Sociālā Fonda studiju virziena novērtēšanas ekspertu ziņojums 2012. gadā.)

NB!

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.

Kāpēc aicinu Jūs izvēlēties studijas Akadēmijā?

Jums patiks, ja:

  • Jūs vēlaties laikmetu un cilvēkus saprast kompleksi, t.i., domāt un spriest no dažādiem redzes leņķiem un zināšanu jomām,
  • Ja vēlaties strādāt darbu, kur vajadzīgi iniciatīvas bagāti, kritiski spriest spējīgi un zināšanās dziļi speciālisti.