Studiju iespējas

Eiropas Kristīgā akadēmija ar 2021. gadu strādā Jean Monnet Excellence Center nosaukuma sasniegšanai, jo Eiropas Integrācijas Dimensija ir iekļauta visās studiju programmās un kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. Augstskola 2018. gadā no kvalitātes centra saņēmusi Eiropas Komisijas EACEA Goda plāksni (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) par prestižā ERASMUS+ “Jean Monnet Module” īstenošanu augstskolā. Kā uzsvērts pavadvēstulē, Goda plāksne apliecina  moduļa īstenošanas divējādo nozīmi: tā apliecina kvalitātes līmeni  Eiropas integrācijas studijās un apliecina “Jean Monnet Module” saturisko izcilību Eiropas Kristīgajā akadēmijā. Moduļa saturs: “Eiropeisks sociālais darbs un sociālā uzņēmējdarbība ar nākotni”.

Studijas Eiropas Kristīgajā akadēmijā regulē Studiju_nolikums.

Drošības protokols.

Par individuālajām konsultācijām pie pasniedzējiem vērsties Studiju daļā: akademija@kra.lv, 67753360 (Agnese Sējāne).

IZVĒLIES SEV PIEMĒROTĀKO STUDIJU PROGRAMMU UN FORMU!

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju 2020. gada pavasarī Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi izmaiņas visu studiju virzienu akreditācijā, PAGARINOT STUDIJU VIRZIENU AKREDITĀCIJAS TERMIŅUS:

  • “Sociālā labklājība” – līdz 2022. gada 31. decembrim (dokumenti akreditācijai iesniegti 2022.gada 14.novembrī),
  • “Mākslas” – līdz 2023. gada 31. decembrim,
  • “Teoloģija” – līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pamatstudijas:

Maģistra studijas

Eiropas Kristīgā akadēmija piedāvā e-studijas.

Tas ir ĒRTI:

Studē, atrodoties jebkurā pasaules malā, pats nosaki, kad un kur vēlies to darīt. Tālmācība sevišķi piemērota mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuri negrib zaudēt laiku, kā arī jaunām māmiņām, kuras mājās ir kopā ar bērnu,

Apvieno studijas ar darbu, ģimenes dzīvi vai atpūtu,

Veido pats savu studiju grafiku,

Izvēlies sev piemērotu tempu, lai vari atkārtoti atgriezties pie grūtāk izprotamām studiju tēmām.

Tas ir MŪSDIENIĪGI:

Studē, izmantojot internetu un studiju materiālus elektroniskajā vidē.

Sevišķi piemēroti uzņēmīgiem, mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuri vēlas maksimāli efektīvi izmantot laiku, lai iegūtu labu izglītību.

Tas ir EKONOMISKI:

Studē, ietaupot laiku un finanses. Tev nebūs jātērē laiks ceļā uz augstskolu un atpakaļ, lai apmeklētu lekcijas, kur palikt pa nakti sesijas laikā.

Tas ir PIEEJAMI:

Tālmācība – neatkarīgi no vecuma, iepriekšējās izglītības un dzīvesvietas. Īpaši aicinām cilvēkus ar ierobežotām kustību iespējām.

Tas ir KVALITATĪVI:

Visas EKrA bakalaura un maģistra studiju programmas ir akreditētas un tās ļoti augstu novērtējuši starptautiskie eksperti. 

Kā studēt tālmācībā?

Saskaņā ar LR Izglītības likumu tālmācība ir definēta kā neklātienes izglītības paveids. Tālmācība ir patstāvīgas studijas neklātienē. Tomēr tā nav pašmācība – sazināšanās ar mācībspēkiem notiek elektroniski. Tālmācībā tiek izmantotas IT tehnoloģijas (ZOOM, failu apmaiņa u.tml.).

Tālmācība (e-studijas) ir studijas attālināti, patstāvīgi apgūstot studiju kursus atbilstoši studiju plānam un uzdevumiem.

Semestra sākumā tālmācības students saņem mācību uzdevumus un nepieciešamos materiālus, kā arī piekļuvi e-studiju videolekcijām.

Tālmācības studijas studijas notiek cikliski pa gadiem.

Tālmācības materiālus un uzdevumus Tu saņemsi no studiju administratora. Materiāli pieejami EKrA elektroniskajā mācību sistēmā. Pieeju nodrošina individuāla parole un lietotājvārds. Tu saņemsi prezentācijas, lekciju materiālus, paškontroles testus, bibliogrāfijas un, protams, iesniegto darbu analīzes.

Tālmācības studenti var piedalīties lekcijās un semināru nodarbībās.

Konsultācijas tiešsaistē ar mācībspēku noris kā aktīva domu un pieredzes apmaiņa – tās padziļina izpratni un palīdz risināt konkrētus jautājumus.

Iskaites un eksāmenus tālmācības studenti kārto elektroniski saskaņā ar studiju plānu.

Tālmācības studijas koordinē augstskolas Studiju daļa.

Noslēguma pārbaudījums – bakalaura un maģistra darba aizstāvēšana – notiek klātienē.

 Pieteikuma-veidlapu vari iesniegt klātienē augstskolā vai elektroniski.

 

Starpnozaru pētniecība ir atslēgas vārds attīstībai un veiksmes risinājumiem nākotnē.

Eiropas Kristīgā Akadēmija ir eiropeiska pētniecības un izglītības iestāde, kurā studējošajiem ir nodrošināta iespēja inovatīvi apgūt modernas profesijas, nepārraujot saikni ar Eiropas garīgās kultūras pamatiem. Mūsu absolventi strādā ar cilvēkiem, vada dažāda rakstura iestādes, tāpēc augstskola līdzās profesionālajām zināšanām un prasmēm sniedz arī dzīves garīgo vērtību orientierus.

Eiropas Kristīgā Akadēmija ir Eiropas ERASMUS Universitāšu hartas locekle. Augstskolai ir plašs sadarbības un studiju apmaiņas tīkls ar augstskolām Somijā, Vācijā, Beļģijā, Ungārijā, Grieķijā, kā arī Eiropas Komisijas sociālo zinātņu pētnieciskajiem centriem (EZA, Semaines Sociales de France, IXE Group u.c.).
Studējošie var iesaistīties ar ERASMUS+ mobilitāti saistītajās apmaiņas studijās un praksēs.

Eiropas Kristīgā akadēmija piedāvā valsts akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.
Starptautisko ekspertu vērtējums par EKrA piedāvāto studiju programmu kvalitāti 2012. ak.g. Eiropas Savienības projekta „Augstākās izglītības un studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai” ietvaros skan: „Kristīgā akadēmija – viena no labākajām Latvijas teoloģiskajām augstskolām”.

  • Studiju programmas (bakalaura un maģistra) „Karitatīvais sociālais darbs” pēc ekspertu viedokļa ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par „ilgtspējīgu”,
  • Studiju programmas (bakalaura un maģistra) „Bībeles māksla” pēc ekspertu viedokļa ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par „ilgtspējīgu”,
  • Studiju programmas (bakalaura un maģistra) „Teoloģija” ir iedalītas pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāmas par „ilgtspējīgām”,
  • Studiju programma (maģistra) “Sociālā uzņēmējdarbība” ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par “ilgtspējīgu”.

Pēc ekspertu atzinuma, augstskolas stiprās puses ir:

  • Labi funkcionējoša augstskolas iekšējā kvalitātes novērtēšanas sistēma,
  • Pētniecībā balstīta apmācība, kursa darbi un diplomdarbi,
  • Atbalstoša studiju vide.

Akadēmijas reflektanti un studenti var iepazīties ar izvērstu novērtējumu Studiju daļā.

Aicinām studēt!