Pamatstudijas

Akadēmiskās programmas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Bībeles māksla”, kods 43211

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.
Šī teksta vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.

Studiju programma akreditēta 2013. gada 5. jūnijā studiju virziena „Mākslas” ietvaros uz maksimālo termiņu 6 gadiem (līdz 2019. gadam). 2018. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantu akreditācija pagarināta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Akadēmiskā studiju programma “Bībeles māksla” (Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās) ir vienīgā studiju programma Eiropā, kur var apgūt mūsdienās ļoti pieprasītu prasmi – ikonu gleznošanu, altārglezniecību un sakrālo grafiku. Ikonogrāfu trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Tāpēc mūsu absolventi saņem vērtīgus Baznīcas pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Bulgārijā, Krievijā un, protams, Latvijā. Mēs attīstām zinātnisku pētniecību svaigā – Bībeles mākslas un sakrālās mākslas virzienā. Ikonogrāfijas koncepcijas veidošanā LKrA būtiski nozīmīga ir bijusi mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība, arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē (Izraēlā).

Šīs programmas stiprā puse ir senbaznīcas mantojuma apzināšana, klasiskās mākslas priekšmeti (zīmēšana, kompozīcija, gleznošana), sakrālās mākslas simbolikas studijas.

 • Studiju ilgums: 4 gadi (pilna laika klātienes studijas). Apjoms: 160 krp.
 • Studiju veids: pilna laika klātiene (mācības notiek katru dienu no 10.00 līdz 17.00).
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: vidējā izglītība (mākslas novirziens NAV obligāts).
 • Piešķiramā kvalifikācija: humanitāro zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mākslās.
 • Programmas direktore: prof. Ieva Sergejeva.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Teoloģija”, kods 43221

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.
Šī ir vienīgā šāda virziena studiju programma Eiropā, kas nodrošina teoloģisko zināšanu kā metodoloģiskā pamata izmantošanu sociālo procesu analīzei, ar to stiprinot Eiropas sociālo platformu.
Šī teksta vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.

Studiju programma akreditēta 2013. gada 22. maijā studiju virziena „Reliģija un teoloģija” ietvaros uz maksimālo termiņu 6 gadiem (līdz 2019. gadam). 2018. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantu akreditācija pagarināta līdz 2022. gada 31. decembrim. Starptautisko ekspertu novērtējums AIKNC mājas lapā.

Akadēmiskā studiju programma “Teoloģija” (Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē) balstīta integratīvās teoloģijas pētnieciskajā metodē un teoloģiju skata starpdisciplinārā
dialogā ar sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Studenti sagatavojas tālākam pētnieciskajam darbam maģistrantūrā, iemācās kritiski domāt, analītiski spriest un vērtēt cilvēkā un sabiedrībā notiekošo. Apgūst prasmes, kā saprast un vadīt cilvēkus. Teoloģiskās pētniecības koncepcijas izstrādē būtiski nozīmīga ir bijusi LKrA
mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība gan arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē, gan dažādos starptautiskajos projektos.
Teologi strādā visur - arī tur, kur ir veiksmīgi jāprot vadīt citus cilvēkus.

Šīs programmas stiprā puse ir teoloģisko zināšanu integrēšana antropoloģijas, psiholoģijas, kā arī praktiskās kalpošanas praksē, izmantojot Baznīcas pieredzi.

 • Studiju ilgums: 4 gadi (pilna laika studijās) vai 4,5 gadi (nepilna laika studijās). Apjoms: 160 krp.
 • Studiju veids: pilna laika klātiene (vakarā) vai nepilna laika klātiene (vakarā), kā arī neklātiene (1 nedēļa 1 reizi mēnesī); ir iespējamas e-studijas.
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: vidējā izglītība.
 • Piešķiramā kvalifikācija: humanitāro zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē.
 • Programmas direktore: prof. Skaidrīte Gūtmane.

Profesionālās programmas

Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”, kods 42762

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA. Šī teksta vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.
Galvenās vērtības: LKrA balstās Eiropas vēsturiskajā aksioloģiskajā modelī un Eiropas Sociālās Agendas modelī, kas attiecas uz vērtībām sociālā darba izglītībā. Studiju programmas metodoloģiskais pamats ir inovatīvs, jo iesaista karitātes fenomenu akadēmiskajā pētniecībā. 2016. gada 4. jūnijā LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane personiski tikās ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku viņa Apustuliskajā pilī Vatikānā, pārrunājot šīs programmas saturu. Studiju programmas vērtības:
 1. kritiskā domāšana,
 2. Iekļaušana,
 3. Solidaritāte,
 4. Radošums,
 5. Nepārtraukta tālākizglītība un attīstība,
 6. Līdzdalība.

Studiju programma akreditēta 2013. gada 3. jūlijā studiju virziena „Sociālā labklājība” ietvaros uz maksimālo termiņu 6 gadiem (līdz 2019. gadam). 2018. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantu akreditācija pagarināta līdz 2021. gada 31. decembrim.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” (Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un karitatīvais sociālais darbinieks) izglīto augstākā līmeņa speciālistus profesionālam darbam valsts un pašvaldību sociālā darba iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, Baznīcas dažādu konfesiju institūcijās, kā arī attīsta savus individuālā sociālā darba uzņēmumus.Pateicoties Akadēmijas iniciatīvai, karitatīvais sociālais darbs ieguvis leģitīmu statusu Latvijas Republikā, ir atzīts par analogu sociālajam darbam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā un Profesiju klasifikatorā (kods 246201).

Šīs programmas stiprā puse ir zināšanas par cilvēku, antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpdisciplinārās studijas vienā veselumā. Metodoloģijas praktiska iepazīšana un pielietošana.

Karitatīvā sociālā darba speciālistiem - labas karjeras iespējas, pateicoties zināšanām sociālom procesu vadība un antropoloģijā! LKrA absolvente Inese Kovaļevska izturējusi grūtu konkursu un 2017. gada jūlijā izvēlēta par Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra direktori. Apsveicam!

 • Studiju ilgums: 4 gadi (pilna laika studijās) vai 4,5 gadi (nepilna laika studijās). Apjoms: 160 krp.
 • Studiju veids: pilna laika (vakarā) vai nepilna laika (1 nedēļa 1 reizi mēnesī); ir iespējamas e-studijas.
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
 • Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā; piešķiramā kvalifikācija: karitatīvais sociālais darbinieks.
 • Programmas direktore: doc. Dace Dolace.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais darbs”, kods 44762

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.
Šī teksta vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.

Studiju programma akreditēta 2013. gada 3. jūlijā studiju virziena „Sociālā labklājība” ietvaros uz maksimālo periodu 6 gadi (līdz 2019. gadam). 2018. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantu akreditācija pagarināta līdz 2021. gada 31. decembrim.

2. līmeņa profesionālā studiju programma piedāvā iespēju sociālā darba speciālistiem un praktiķiem ar pirmā un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai veselības zinātnēs iegūt sociālā darbinieka kvalifikāciju un sagatavot tos tādai praksei, kas sekmētu vispārējo cilvēktiesību principu ievērošanu valstī un sabiedrībā, balstoties uz starptautiskā sociālā darba pamattendencēm.

 • Studiju ilgums: 2 gadi (pilna laika klātienes studijās) vai 2,5 gadi (nepilna laika neklātienes studijās). Apjoms: 80 krp.
 • Studiju veids: pilna laika klātiene (vakarā), nepilna laika neklātiene (1 nedēļu 1 reizi mēnesī); ir iespējamas e-studijas.
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: 1. un 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās vai veselības zinātnēs, vai arī augstākā 2. līmeņa profesionālā izglītība.
 • Piešķiramā kvalifikācija: sociālais darbinieks.
 • Programmas direktore: doc. Dace Dolace.