Pamatstudijas

AKADĒMISKĀS PROGRAMMAS

Pirms iestāšanās lūdzam iepazīties ar Riska menedžmenta un kvalitātes vadības sistēmu mūsu Akadēmijā, lai drošas studijas Jums sagādātu gandarījumu!

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Bībeles māksla”, kods 43211

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EKrA Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA. Satura vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.

Studiju programma kopš 1997. gada ir regulāri veikusi sešgadīgu akreditāciju. Šobrīd Eiropas Kristigā Akadēmija ir parakstījusi līgumu ar Eiropas akreditācijas aģentūru par Bībeles mākslas studiju programmas akreditāciju.

Akadēmiskā studiju programma “Bībeles māksla” (Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās) ir vienīgā studiju programma Eiropā, kur var apgūt mūsdienās ļoti pieprasītu prasmi – ikonu gleznošanu, altārglezniecību un sakrālo grafiku. Ikonogrāfu trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Tāpēc mūsu absolventi saņem vērtīgus Baznīcas pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Bulgārijā, Krievijā un, protams, Latvijā. Mēs attīstām zinātnisku pētniecību svaigā – Bībeles mākslas un sakrālās mākslas virzienā. Ikonogrāfijas koncepcijas veidošanā EKrA būtiski nozīmīga ir bijusi mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība, arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē (Izraēlā). Šīs programmas stiprā puse ir senbaznīcas mantojuma apzināšana, klasiskās mākslas priekšmeti (zīmēšana, kompozīcija, gleznošana), sakrālās mākslas simbolikas studijas.

Studiju programmas ietvaros tiek nodrošināta unikāla Kaligrāfijas kā mākslas un zinātniskas izpētes objekta meistarklase, kuru vada DrHC Georgs van Durtanoskis (Maķedonija, Vācija).

Programmas direktore: prof. Ieva Sergejeva.

Programma īsumā:

 • Studiju ilgums: 4 gadi (pilna laika klātienes studijas). Apjoms: 160 krp.
 • Studiju veids: pilna laika klātiene (mācības notiek katru dienu no 10.00 līdz 17.00).
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: vidējā izglītība (mākslas novirziens NAV obligāts).
 • Piešķiramā kvalifikācija: humanitāro zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mākslās.

 

“Gribu no sirds pateikt paldies Guntim Dišleram par pacietību un burvīgo draudzīgo attieksmi, par to, ka vienmēr iedvesmoja mūs. Mīļš paldies Beatai Solovejai par vērtīgiem padomiem ikonogāafijā, par to, ka iedvesmojāt mūs radošam darbam! Un, protams, milzīgs paldies Akadēmijas dibinātājai prof. Skaidrītei Gūtmanei par tik savdabīgas un izcilas Akadēmijas dibināšanu un iedziļināšanos manā diplomdarbā. Nekad neaizmirsīšu Jūsu iedvesmas pilnos vārdus un mīlestības pilnās sirdis!”

Marija Černova-Ļubima, Bībeles mākslas programmas absolvente.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Teoloģija”, kods 43221

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lai noskatītos šo video, spiediet uz saiti šeit.

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EKrA Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA. Šī satura vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.

Šī ir vienīgā šāda virziena studiju programma Eiropā, kas nodrošina teoloģisko zināšanu kā metodoloģiskā pamata izmantošanu sociālo procesu analīzei, ar to stiprinot Eiropas sociālo platformu.

Studiju programma akreditēta 2013. gada 22. maijā studiju virziena “Reliģija un teoloģija” ietvaros uz maksimālo termiņu 6 gadiem (līdz 2019. gadam). 2021. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantā akreditācija pagarināta līdz 2023. gada 31. decembrim. Starptautisko ekspertu novērtējums AIKNC mājas lapā.

Akadēmiskā studiju programma “Teoloģija” (Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē) balstīta integratīvās teoloģijas pētnieciskajā metodē un teoloģiju skata starpdisciplinārā dialogā ar sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Studenti sagatavojas tālākam pētnieciskajam darbam maģistrantūrā, iemācās kritiski domāt, analītiski spriest un vērtēt cilvēkā un sabiedrībā notiekošo. Apgūst prasmes, kā saprast un vadīt cilvēkus. Teoloģiskās pētniecības koncepcijas izstrādē būtiski nozīmīga ir bijusi EKrA mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība gan arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē, gan dažādos starptautiskajos projektos.

Teoloģijas programmā ir iekļauts Patristiskās antropoloģijas modulis, kas šo programmu padara inovatīvu un zināšanas praktiski lietojamas dažādās profesionālās darbības jomās.
Šīs programmas stiprā puse ir teoloģisko zināšanu integrēšana antropoloģijas, psiholoģijas, kā arī praktiskās kalpošanas praksē, izmantojot Baznīcas pieredzi.

Ko nozīmē studēt teoloģiju? – Teoloģija palīdz saprast Dieva atklāsmes patiesību un noslēpumu. Jo:

 1. Pēta Svētos Rakstus,
 2. Pēta Baznīcas vēsturi un Baznīcas mākslu,
 3. Pēta reliģijas un konfesijas,
 4. Apgūst senās valodas,
 5. PĒTA UN SAPROT MŪSDIENU CILVĒKA DZĪVI.

Tā ir vissenākā zinātne pasaulē, jo tās avoti ir Laiku Sākums: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. No Viņa viss ir radies, kas ir.”

Teologi ir cilvēki, kas zina daudz un zina dziļi. Mūsuprāt, Eiropas zināšanu sabiedrībā vienmēr būs nepieciešami gudri cilvēki. Aicinām studēt!

 • Studiju ilgums: 4 gadi (pilna laika studijās) vai 4,5 gadi (nepilna laika studijās). Apjoms: 160 krp.
 • Studiju veids: pilna laika klātiene (vakarā) vai nepilna laika klātiene (vakarā), kā arī neklātiene (1 nedēļa 1 reizi mēnesī); ir iespējamas e-studijas.
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: vidējā izglītība.
 • Piešķiramā kvalifikācija: humanitāro zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē.
 • Programmas direktore: prof. Skaidrīte Gūtmane.

Profesionālās programmas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai noskatītos šo video, spiediet uz saiti šeit.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”, kods 42762

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EKrA Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA. Šī satura vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.
Galvenās vērtības: EKrA balstās Eiropas vēsturiskajā aksioloģiskajā modelī un Eiropas Sociālās Programmas modelī, kas attiecas uz vērtībām sociālā darba izglītībā. Studiju programmas metodoloģiskais pamats ir inovatīvs, jo attīsta uz klientu orientētu antropoloģisku metodoloģiju. 2016. gada 4. jūnijā EKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane personiski tikās ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku viņa Apustuliskajā pilī Vatikānā, pārrunājot šīs programmas saturu. Studiju programmas vērtības:
 1. Kritiskā domāšana,
 2. Iekļaušana,
 3. Solidaritāte,
 4. Nepārtraukta tālākizglītība un attīstība.

Karitatīvā sociālā darba studijās apgūst to, kā uzlabot dzīves kvalitāti t.s. marginālajām sabiedrības grupām – jauniešiem, bērniem, kas cieš vardarbīgās ģimenēs, bezpajumtniekiem, minoritātēm. Jūs apgūsiet socioloģiskas un izglītības zinātnes teorijas, bet galvenās zināšanas nāk no jūdu-kristiešu un patristiskās antropoloģijas, kā arī no Eiropas Sociālās Programmas, un māca strādāt ar otru cilvēku gan individuāli, gan kopienā.

Ir notikusi studiju virziena “Sociālā labklājība” un visu tajā iekļauto visu bakalaura un maģistra studiju pozitīva akreditācija. Arī šī studiju programma ir akreditēta.

Programmas direktore: prof. Skaidrīte Gūtmane.

DIĀNA JASINSKA – Izcila akadēmijas absolvente – lielisks karitatīvā sociālā darba speciālists un gudrs cilvēks! Par viņu lasiet šeit. Akadēmija var lepoties ar daudziem radošiem un profesionāli lieliski sagatvotiem speciālistiem – sociālā darba nozares veidotājiem! Gaidām jaunus studentus – ideju tālāknesējus!

Karitatīvais sociālais darbs (uz klientu orientētais sociālais darbs) ir leģitīms, analogs sociālajam darbam: to nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un Profesijas Klasifikators (kods 246201).

Mēs sniedzam starpdisciplināras zināšanas un izpratni par cilvēkiem  un pasauli ap viņiem, lai studentus veidotu par kritiski domājošiem, daudzpusīgu zināšanu cilvēkiem.

Mēs nodrošinām holistisku skatījumu uz cilvēka personību, aktualizējot pašā cilvēkā apslēptos spēka resursus: studenti apgūst antropoloģijā, teoloģijā, inovatīvās sociālajās un karitatīvajās tehnoloģijās balstītas zināšanas, kā strādāt ar klientiem, ģimenēm, grupā un kopienām.

Pabeidzot studijas, Jūs būsiet labām zināšanām apveltīti speciālisti ar pamodinātu interesi īstenot līdzjūtas kultūru darbā ar cilvēkiem, apbruņoti ar profesionālām zināšanām un prasmēm darbā ar dažādām klientu grupām.

Lūk, ko par studijām saka studiju programmas absolvente Inese Kovaļevska, kas kļuva par Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra direktori:

“Ja man nebūtu zināšanu antropoloģijā, es nespētu tik efektīvi strādāt ar pusaudžiem un panākt viņu motivācijas maiņu. Tagad viņi gaida mani atnākam darbā, grib runāties ar mani un izmainīt dzīvi uz labo pusi. Antropoloģijas zināšanas un vienotā izpratne par to, kā cilvēks darbojas kā garīga, dvēseliska un fiziska būtne ir devusi man tādu radošu gandarījuma sajūtu, kas liek turpināt studijas maģistrantūrā.”

Īsumā par programmu:

 • Studiju ilgums: 4 gadi (pilna laika studijās) vai 4,5 gadi (nepilna laika studijās).
 • Apjoms: 160 krp.
 • Studiju veids: pilna laika (vakarā) vai nepilna laika (1 nedēļa 1 reizi mēnesī); ir iespējamas e-studijas.
 • Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā; piešķiramā kvalifikācija: karitatīvais sociālais darbinieks.
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais darbs”, kods 44762

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EKrA Starptautiskā Atbalsta Padome un © EKrA. Šī satura vai tā daļu nelegāla izmantošana ir aizliegta. Par tā izmantošanu lūdzu sazināties ar autortiesību turētāju.

Ir notikusi studiju virziena “Sociālā labklājība” un visu tajā iekļauto visu bakalaura un maģistra studiju pozitīva akreditācija. Arī šī studiju programma ir akreditēta.

\Programmas direktore: lekt. Inese Kovaļevska.

2. līmeņa profesionālā studiju programma piedāvā iespēju sociālā darba speciālistiem un praktiķiem ar pirmā un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai veselības zinātnēs iegūt sociālā darbinieka kvalifikāciju un sagatavot tos tādai praksei, kas sekmētu vispārējo cilvēktiesību principu ievērošanu valstī un sabiedrībā, balstoties uz starptautiskā sociālā darba pamattendencēm.

Studenti padziļināti apgūst antropoloģisko pieeju katram klientam, kas sniedz jaunākajās zinātnes atziņās balstītas sociālā darba zināšanas.

Par programmu īsumā:

 • Studiju ilgums: 2 gadi (pilna laika klātienes studijās) vai 2,5 gadi (nepilna laika neklātienes studijās),
 • Apjoms: 80 krp.
 • Studiju veids: pilna laika klātiene (vakarā), nepilna laika neklātiene (1 nedēļu 1 reizi mēnesī).
 • Piešķiramā kvalifikācija: sociālais darbinieks.
 • Prasības, uzsākot mācības studiju programmā: 1. un 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās vai veselības zinātnēs, vai arī augstākā 2. līmeņa profesionālā izglītība.

Ko saka par šo programmu studente Līga Biteniece, kura iepriekš bija absolvējusi Stradiņa Medicīnas koledžu:

“Ļoti vērtīgas studijas, kas loģiski turpināja koledžā iegūtās zināšanas. Pārsteidzošs zināšanu apjoms par to, kā izprast krīzi un cilvēku krīzē. Psiholoģija tādos dziļumos par cilvēku neieved. Iesaku šo augstskolu visiem, kas strādā ar klientiem!”