EKrA izdevumi

EKrA Zinātniskie Raksti
(latviešu un angļu valodās)

Monogrāfijas

Tulkojumi

Eiropas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie Raksti, 7. sēj. Antropoloģijas jautājumi darbā ar klientu. – Jūrmala, LKrA, 2023. [Anthropological issues in working with client] [Антропологические вопросы в работе с клиентом]   
 
Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie Raksti, 6. sēj. Klients un cilvēka cieņa. – Jūrmala, LKrA, 2020. [Client and Human Dignity.] [Клиент и человеческое достоинство.] 
 
Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie Raksti, 5. sēj. Karitatīvā sociālā darba dimensijas. – Jūrmala, LKrA, 2018. [Dimensions of Caritative Social Work.] [Дименсии каритативной соцмальной работы.] 
 
Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie Raksti, 4. sēj. Karitatīvā sociālā darba inovatīvais saturs. – Jūrmala, LKrA, 2016. [Innovative Content of Caritative Social Work.] [Инновативное содержание каритативной социальной работы.]
 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas Zinātniskie Raksti, 3. sēj. Starptautiskā NORDPLUS projekta “Klimata simboli teoloģijā un mākslā” materiāli. – Jūrmala, LKrA, 2012. [Interdisciplinary inter-universities project NORDPLUS “Climate symbols in theology and art”.] [Межуниверситетный междисциплинарный проект NORDPLUS “Символы климата в богословии и искусстве”.]
 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas Zinātniskie Raksti, 2. sēj. Eiropas sociālā attīstība un tolerance. – Jūrmala, LKrA, 2009. [Social development in Europe and tolerance.] [Социальное развитие Европы и вопросы толерантности.]
 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas Zinātniskie Raksti, 1. sēj. Augstākās kristīgās izglītības attīstība. – Jūrmala, LKrA, 2008.
[International conference on further development of the Christian higher education.] [Развитие высшего христианского образования.]
Gūtmane S. Ceļā uz līdzjūtības kultūru: uz klientu orientētais sociālais darbs. Jūrmala, EKrA, 2023 [Towards a Culture of Compassion: Client-Centered Social Work] [На пути к культуре сострадания: клиенто-ориентированная социальная работа]  
 
Dišlers G. Uz citu zemi: Vidzemes latviešu pāriešana pareizticībā 19. gs. vidū. Jūrmala, LKrA, 2019. [Unto the Other Land: Conversion of Latvians into Orthodoxy in mid-19th century.] [В другую землю: Переход латышей в Православие в 19 в.]
 
Gūtmane S., Dolace D.
Karitatīvā sociālā darba metodoloģijas jautājumi. – Jūrmala, LKrA, 2009. [Basic statements about the Caritative social work.]
[Вопросы методологии каритативной социальной работы.]
 
Dišlers G., Kīslings K. Radikālās krīzes: problēmas un risinājumi. – Jūrmala, LKrA, 2010. [Radical crisis: problems and solutions.] [Радикальные кризисы: проблемы и решения.]
 
Starpkultūru dialogs: Eiropas Mākslas Nacionālie Elementi. Starptautisks projekts “Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi”. – Jūrmala, LKrA, 2009. [Intercultural dialogue: Sacred elements of European national art. International project “Sacred elements of the European national art”.] [Межкультурный диалог: Сакральные элементы Европейского национального оскусства. Международный проект “Сакральные элементы Европейского национального искусства”.]
 
Dišlers G. Kulta māksla Vecajā derībā. R.: Jumava, 2005. [Religious art in the Old Testament.] [Культовое искусство в Ветхом Завете.]
 
Dišlers G. Dievs un cilvēku vēsture Vecajā derībā. R.: Jumava, 2000. [God and Human History in the Old testament.] [Бог и история человечества в Ветхом Завете.]
ANTĪKO TEKSTU TULKOJUMI (4.-7.gs.):
 
Sv. Nīsas Gregorijs. Par cilvēka uzbūvi. [Tulk. Dišlers G.] Jūrmala, EKrA, 2023. [St. Gregory of Nyssa. On the making of man]  

Elder Cleopa of Romania. The Truth of our Faith. Jūrmala, EKrA, 2023.  

 
Sv. Jānis Moshs Garīgā pļava. [Tulk. Dišlers G.] – Jūrmala, LKrA, 2016. [St. John Moschus. Spiritual Meadow.] [Прп. Иоанн Мосх. Луг духовный.]
 
Sv. Makārijs Lielais. Garīgas sarunas. [Tulk. Dišlers G.] – Jūrmala, 2015.
[St. Macarius the Great. Spiritual Talks.] [Прп. Макарий Великий. Духовные беседы.]
 
Sv. Jānis Pakāpnieks. Pakāpieni uz debesīm. [Tulk. Dišlers G.] – Jūrmala, LKrA, 2013. [St. John Climacus. The Ladder of Divine Ascent.] [Прп. Иоанн Лествичник. Лествица.]
 
Pareizticīgās Baznīcas Lūgšanu grāmata. – Jūrmala, LKrA, 2009. [Prayer book of the Orthodox Church.] [Молитвослов Православной Церкви.]
 
Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati. [Tulk. Dolace D.] – Jūrmala, LKrA, 2009. [Basics of the Social concept of the Orthodox Church.] [Основы социальной концепции Православной Церкви.]
 
Florovskis G. Austrumu Baznīcas tēvi. [Tulk. Dišlers G.] – Jūrmala, LKrA, 2009. [Florovsky G. Eastern Church Fathers.] [Флоровский Г. Отцы Восточной Церкви.]
 
Vīzels E. Nakts.: Holokausta atmiņas. [Tulk. Dišlers G.] – R.: Jumava, 2001. [Wiezel E. Night: Memories of the survivor of the holocaust.] [Визель Э. Ночь: Воспоминания о холокосте.]
 
Vīzentāls S. Saulespuķe. [Tulk. G.Dišlers.] – R.: Jumava, 2000. [Wiezenthal S. The Sunflower.] [Визенталь С. Подсолнуха.]