Klausītāju kursi

LKrA piedāvā iespēju kļūt par KLAUSĪTĀJU un apmeklēt izvēlētus vērtīgus studiju kursus akreditētajās studiju programmās. Tas ir labs veids, kā, strādājot profesijā vai mācoties, apgūt mūsdienās pieprasītas zināšanas un kompetences, kuras noder sarežģītu cilvēkattiecību jautājumu risināšanā, kā arī veidojot savas sociālās darbības uzņēmumu.

Par klausītāju var reģistrēties ikviens – gan cilvēki ar vidējo vai augstāko izglītību, gan citās mācību iestādēs studējošie, kā arī – vidusskolas skolēni, noslēdzot kursu klausītāja līgumu un piesakoties uz interesējošajiem kursiem (skat. zemāk).

Ja kursa noslēgumā izvēlas kārtot pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība ar vērtējumu un kursa apjomu kredītpunktos. Ja klausītājs vēlas pāriet studējošā statusā, apgūtie studiju kursi un kredītpunktu apjoms tiek ieskaitīts kā jau apgūta programmas daļa. Klausītājiem, kas gala pārbaudījumus izvēlas nekārtot, kursa beigās tiek izsniegts tālākizglītības apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Skolēniem, kas vēl mācās vidējās izglītības iestādē, ir iespēja noklausīties studiju kursus bez maksas, nekārtojot pārbaudījumus un nesaņemot kredītpunktus. Gadījumā, ja skolēns plāno studēt LKrA, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumu izvēlētajā kursā, tā saņemot kredītpunktus, kurus nākotnē ieskaitīs izvēlētās studiju programmā. Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar studijām augstskolā, vēl mācoties vidusskolā!

 

KLAUSĪTĀJU KURSI 2019.-2020. STUDIJU GADĀ

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības!

 

SOCIĀLIE PRIEKŠMETI

SOCIĀLAIS DARBS KOPIENĀ (2 kr. p.)

22. oktobris, plkst. 10.00-17.15; 23. oktobris, 19., 20. novembris, 19. decembris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 22., 23.10. – Kopienu darbs – konteksts, uzstādījums un jēdzieniskais aparāts: politiskie un objektīvie nosacījumi, subjektīvie un personiskie faktori, nepieciešamības izraisītāji un instrumentālie jēdzieni. Kopienu sociālais darbs Eiropā: sociālās karitātes integrācija kopienā mūsdienu Eiropā. 19., 20.11. – Kopienas sociālā darba instrumentārijs. Karitatīvais sociālais darbs kopienā. (17.11. – Rīgas Sv. Trijādības-Sergija sieviešu klostera un Mātes Terēzes Tuvākmīlestības ordeņa apmeklējums.) 19.12. – Kopienas konteksta socioloģiskā izpratne. Latvijas kopienu vides konteksts. Sociālās uzņēmējdarbības iespējas kopienu darba kontekstā.

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA: PRAKTIKUMS (2 kr. p.)

LKrA lektors Rolands Brinkmanis / 21., 28. oktobris, 4., 25. novembris, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 60.00

LIETVEDĪBA UN FINANŠU UZSKAITE (2 kr. p.)

LKrA lektore, grāmatvede Ingrīda Jespere

  1. 17., 18. decembris, 21., 22., 23. janvāris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00
  2. septembris, plkst. 14.00-17.15, 20. septembris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

NARATĪVĀ TERAPIJA (2. kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / 4., 18. oktobris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

NARATĪVS SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS, VĒSTURĒ UN JAUNAJĀ DERĪBĀ (2. kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / 3., 10. decembris, 28. janvāris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 60.00

SUPERVĪZIJAS KONCEPTA ATTĪSTĪBA I

6. septembris, plkst. 10.00-13.15, 7., 21. septembris, 5. oktobris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

SUPERVĪZIJAS KONCEPTA ATTĪSTĪBA II

19. oktobris, 30. novembris, 14. decembris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

CARITAS UN BAZNĪCAS SOCIĀLĀ MĀCĪBA

16. novembris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 40.00

IEVADS KARITATĪVAJĀ SOCIĀLAJĀ DARBĀ

11., 18. septembris, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 60.00

KARITATĪVĀS SUPERVĪZIJAS PRAKTIKUMS

29. novembris, plkst. 14.00-17.15, 10., 24. janvāris, plkst. 10.00-13.15, 11., 25. janvāris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 100.00

ORTODOKSĀLĀ ANTROPOLOĢIJA KĀ METODOLOĢIJAS INSTRUMENTS DARBĀ AR KLIENTU

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 15., 30. oktobris, 6., 13. novembris, 4., 11. decembris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 100.00

INTEGRATĪVĀS TEOLOĢIJAS METODE

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 13. decembris, plkst. 10.00-17.15, 10.,  24. janvāris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

 

HUMANITĀRIE UN TEOLOĢISKIE PRIEKŠMETI

ORTODOKSĀLĀS BAZNĪCAS VĒSTURE (2 kr. p.)

LKrA lektors, mag.theol. Juris Jefuni / 3., 10., 17., 24., 31. oktobris, 7. novembris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

IEVADS BIZANTIJAS ESTĒTIKĀ UN IKONOGRĀFIJĀ (BIZANTIJAS ESTĒTIKA UN TEOLOĢIJAS PAMATI) (4 kr. p.)

LKrA lektors, mag.theol. Juris Jefuni / 3., 10., 17., 24., 31. oktobris, 7., 14., 21. novembris, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 100.00

PASAULES MĀKSLAS VĒSTURE (2 kr. p.)

LKrA docente, mākslas vēsturniece Vita Ozoliņa / 14. septembris, plkst. 14.00-17.15 (vieta: Mākslas muzejā “Rīgas Birža”, Doma laukums 6), 30. septembris, 7., 14. oktobris,  4., 25. novembris, 2., 9. decembris, plkst. 14.00-17.15 (vieta: Latvijas Kristīgā akadēmija) / Maksa – EUR 100.00

SAKRĀLĀS MĀKSLAS TEORIJA UN SIMBOLI (2 kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / 28. novembris, 5., 12., 19. decembris, 2., 16., 23. janvāris, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 100.00

Tēmas: Kristīgās mākslas tradīcija un simboli. Jēdzienu “Bībeles māksla” un “Sakrālā māksla” skaidrojums un saturs kristīgajā un citu lielāko pasaules reliģiju tradīcijās. Sakrālās mākslas mērķi un uzdevumi monoteistiskajās (jūdaismā, kristietībā un islāmā) un politeistiskajās (hinduismā un budismā) reliģijās. Sakrālās mākslas tradīcijas – Rietumi un Austrumi. Cilvēks pēc “Dieva tēla un līdzības” un Trīsvienīgā Dieva teoloģijas nostādnes. Reliģiskās mākslas tēli un simboli. Simbola funkcijas un kanona nozīme sakrālajā mākslā. Tradīcija un mākslinieka radošums. Pasaules reliģiju Svētie Raksti par mākslas formu un pasaules uzskatu. Cilvēka un Dieva attēlojamība. Ikonaklasma problemātika jūdaismā, kristietībā un islāmā. Mākslas vērtējuma problemātika pēc kristīgās Baznīcas kanona kritērijiem. Galvenās sakrālās mākslas simbolu tematiskās grupas (cilvēciskais un dievišķais). Kanoniskie sižeti un mūsdienas, tradīcijas un inovācijas (dažu tipisku piemēru analīze). Modernās mākslas formas un kristietības pamatnostādnes. Kristietība kā pasaules uzskats un tās sasaiste ar mākslas darbu.

VECĀS DERĪBAS TEOLOĢIJA (2 kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers

  1. 22. oktobris, plkst. 10.00-17.15, 23. oktobris, 19., 20. novembris, 19. decembris, 20. janvāris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00
  2. 12., 13., 25., 27. septembris, 4., 11., 18., 23. oktobris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

BĪBELES ARHEOLOĢIJA (2. kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / 15., 21., 30.janvāris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 60.00

JAUNĀS DERĪBAS TEOLOĢIJA

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 24. oktobris, 19.,  21. novembris, 17., 19. decembris, 21., 23. janvāris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 100.00

INTEGRATĪVĀS TEOLOĢIJAS METODE

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 13. decembris, plkst. 10.00-17.15, 10.,  24. janvāris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

 

Kā rīkoties, lai kļūtu par studiju kursu KLAUSĪTĀJU?

  1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski ofisā: 677 533 60 vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
  2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.