Klausītāju kursi

EKrA piedāvā iespēju kļūt par KLAUSĪTĀJU un apmeklēt izvēlētus vērtīgus studiju kursus akreditētajās studiju programmās. Tas ir labs veids, kā, strādājot profesijā vai mācoties, apgūt mūsdienās pieprasītas zināšanas un kompetences, kuras noder sarežģītu cilvēkattiecību jautājumu risināšanā, kā arī veidojot savas sociālās darbības uzņēmumu.

Par klausītāju var reģistrēties ikviens – gan cilvēki ar vidējo vai augstāko izglītību, gan citās mācību iestādēs studējošie, kā arī – vidusskolas skolēni, noslēdzot kursu klausītāja līgumu un piesakoties uz interesējošajiem kursiem (skat. zemāk).

Ja kursa noslēgumā izvēlas kārtot pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība ar vērtējumu un kursa apjomu kredītpunktos. Ja klausītājs vēlas pāriet studējošā statusā, apgūtie studiju kursi un kredītpunktu apjoms tiek ieskaitīts kā jau apgūta programmas daļa. Klausītājiem, kas gala pārbaudījumus izvēlas nekārtot, kursa beigās tiek izsniegts tālākizglītības apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Skolēniem, kas vēl mācās vidējās izglītības iestādē, ir iespēja noklausīties studiju kursus bez maksas, nekārtojot pārbaudījumus un nesaņemot kredītpunktus. Gadījumā, ja skolēns plāno studēt EKrA, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumu izvēlētajā kursā, tā saņemot kredītpunktus, kurus nākotnē ieskaitīs izvēlētās studiju programmā. Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar studijām augstskolā, vēl mācoties vidusskolā!

 

KLAUSĪTĀJU KURSI 2022.-2023. STUDIJU GADĀ

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības!

 

SOCIĀLIE PRIEKŠMETI

SOCIĀLAIS DARBS KĀ ZINĀTNE UN PRAKSE: ANTROPOLOĢISKĀ PIEEJA  (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 20. septembris, plkst. 10.00-13.15, 21. septembris, 18., 19. oktobris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

IEVADS SOCIĀLAJĀ DARBĀ (1 kr. p.)

EKrA lektore, sociālā darbiniece Oksana Krastiņa / 23. septembris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 40.00

SOCIĀLO PROJEKTU IZSTRĀDE UN FINANŠU UZSKAITE (2 kr. p.)

EKrA lektore, grāmatvede Ingrīda Jespere / Maksa – EUR 80.00

 • Pa dienu – 22. septembris, 18., 19., 20. oktobris, plkst. 00-13.15
 • Vakaros – 9., 11., 16., 23. novembris, plkst. 18:00-21:00

SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA (2 kr. p.)

Mag.theol., biznesa un vadības attīstības trenere, mentore Māra Špicberga / 12., 19., 26. oktobris, 2. novembris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

SOCIOLOĢIJA (2 kr. p.)

EKrA lektors, sociologs Juris Osis / 28., 30. septembris, 5., 7. oktobris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS DARBS AR ĢIMENI (2 kr. p.)

EKrA docente, dr.paed. Līga Āboltiņa / Maksa – EUR 80.00 

 • Pa dienu – 24. novembris, 15. decembris, plkst. 14.00-17.15
 • Vakaros – 14., 21., 23. septembris, 1. oktobris, plkst. 18:00-21:00

VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĢIJA (2 kr. p.)

EKrA profesors, dr.theol. Olafs Brūvers / 22., 23. novembris, 13., 14. decembris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00 

Tēmas: Psiholoģijas priekšmets, metodes un pamatnozares. Personības izziņas psiholoģija: uzmanība, sajūtas, uztvere, atmiņa, domāšana, runa, iztēle, jaunrade. Personības emocionālā un gribas sfēra: jūtas, emocijas, griba. Personība saskarsmē: personības psiholoģija, aktivitāte, saskarsme, grupas psiholoģija. Personības tipoloģiskās īpašības: temperaments, raksturs, spējas un dotības. Personības attīstība: ES tēla veidošanās, agrīnās jaunības psiholoģijas, personības pašaudzināšana.

PSIHOHIGIĒNA (2 kr. p.)

EKrA docente, teoloģijas maģistre, supervizore Dace Dolace / 22. septembris, 20. oktobris, plkst. 14.00-17.15, 19. janvāris, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

Kurss adresēts pedagogiem, vecākiem, audžuvecākiem, kā arī karitatīvajiem un sociālajiem darbiniekiem – visiem, kas strādā, izglīto, audzina bērnus un jauniešus ar praktisku jautājumu: kā pazīt šīs apziņas patoloģijas sevī, bērnos, klientos, to ietekmi un kā tās pārvarēt saskarsmes procesā. Tēmas sadalītas trijos blokos:

 1. seminārs “Apziņas patoloģiju ķermeniskās izpausmes”: Nesātība, mantkārība, traumēta seksualitāte. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana.
 2. seminārs “Apziņas patoloģiju psihiskās izpausmes”: Dusmas, agresivitāte, skumjas, depresivitāte. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana.
 3. seminārs “Apziņas patoloģiju garīgās izpausmes”: Godkāre, lepnība. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana.

UNIVERSĀLĀ KOMUNIKĀCIJA (1 kr. p.)

EKrA docente, teoloģijas maģistre, supervizore Dace Dolace / 26. janvāris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 40.00

INTEGRATĪVĀS TEOLOĢIJAS METODE (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 24. septembris, 8., 22. oktobris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

CARITAS UN BAZNĪCAS SOCIĀLĀ MĀCĪBA (1 krp.)

EKrA docente, teoloģijas maģistre, supervizore Dace Dolace / 9. oktobris, plkst. 10.00-17.00, 23. oktobris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 40.00

BAZNĪCAS DOKTRĪNU INTEGRĀCIJA SOCIĀLAJĀ VIDĒ (2 krp.)

EKrA docente, teoloģijas maģistre, supervizore Dace Dolace / 23. oktobris, plkst. 14.00-17.15, 6., 27. novembris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00

VADĪŠANAS PRINCIPI PATRISTISKAJĀ ANTROPOLOĢIJĀ (2 kr. p.)

Mag.theol., biznesa un vadības attīstības trenere, mentore Māra Špicberga / 8., 22. oktobris, 5., 26. novembris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00

RADOŠUMA PEDAGOĢIJA PATRISTISKĀS ANTROPOLOĢIJAS IETVARĀ (2 krp.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 5., 26. novembris, 3. decembris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

SEMINĀRS ARGUMENTĀCIJAS LOĢIKĀ (2 kr. p.)

EKrA docents, mag.theol. Guntis Dišlers / 4. decembris (sestdiena), plkst. 10.00-13.15; 17. decembris, plkst. 14.00-17.15, 14., 28. janvāris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00 

NARATĪVS KĀ SOCIĀLĀ DARBA INSTRUMENTS (2 kr. p.)

EKrA docents, mag.theol. Guntis Dišlers / 15. janvāris (sestdiena), plkst. 14.00-17.15; 29. janvāris (sestdiena), plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00 

 

 

HUMANITĀRIE UN TEOLOĢISKIE PRIEKŠMETI

KRISTIETĪBAS VĒSTURE (4 kr. p.)

EKrA lektors, mag.theol. Juris Jefuni / 4., 11., 18., 25. oktobris, 1., 8., 15., 22. novembris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 160.00

ORTODOKSĀLĀ ĒTIKA (4 kr. p.)

EKrA lektors, mag.theol., priesteris Jānis Dravants / Maksa – EUR 160.00

 • Pa dienu – 25. novembris, 16., 17. decembris, 20., 21. janvāris (2022), plkst. 00-17.15
 • Vakaros – 14., 21., 28. oktobris, 4., 11. novembris, plkst. 18:00-21:00

IEVADS PASAULES RELIĢIJĀS (2 kr. p.)

EKrA docents, mag.theol. Guntis Dišlers / 22. septembris, 20. oktobris, plkst. 14.00-17.15, 25. novembris, 16. decembris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00 

IEVADS TEOLOĢIJAS DISKURSĀ (2 kr. p.)

EKrA docents, mag.theol. Guntis Dišlers / 27. septembris, 13., 27. oktobris,  plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00 

EKOTEOLOĢIJA (2 kr. p.)

EKrA docents, mag.theol. Guntis Dišlers / 22., 23., 29., 30. septembris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTURE (2 kr. p.)

EKrA docents, mag.theol. Guntis Dišlers / 4., 11., 25. oktobris, 1., 8. novembris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

PATRISTIKA (4 kr. p.)

EKrA docents, mag.theol. Guntis Dišlers / 10., 17., 24. novembris, 1., 8., 15., 22. decembris, 19. janvāris (2022), plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 160.00

REDEMPTĪVĀ TEOLOĢIJA (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 22., 23. novembris, 13., 14. decembris, 17., 18. janvāris (2022), plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

METAFORA (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 17. novembris, 1., 8., 22. decembris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

PEDAGOĢIJA  (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 20., 21. decembris, 20., 25. janvāris,  plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

AKSIOLOĢIJA SOCIĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS KONTEKSTOS (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 29. novembris., 6. decembris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

PLASTISKĀ ANATOMIJA (4 kr. p.)  

Docents anatomijā, skulptors Uldis Zariņš /  Piektdienās, sākot ar 8. oktobri, plkst. 14.00-19.00 / Maksa – EUR 160.00

 

Kā rīkoties, lai kļūtu par studiju kursu KLAUSĪTĀJU?

 1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski ofisā: 677 533 60 vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
 2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Mācības notiek Eiropas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.