Stratēģija

Latvijas Kristīgā akadēmija ir beztermiņa valsts akreditēta augstskola, kurā tiek īstenotas eiropeiski akreditētas studiju programmas šādos studiju virzienos: “Mākslas”, “Teoloģija”, “Sociālā labklājība” 2013. gada jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisija visus virzienus akreditējusi uz maksimālo periodu 6 gadiem (līdz 2019. gadam). 2018. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantu un Ministru kabineta noteikumiem akreditācija pagarināta līdz 2023. gada 30. jūnijam.

2018. gada 3. jūnijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēma Diploma pielikuma (Diploma Supplement) atzinības zīmi. Eiropas Komisija (EK) atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē, padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurspīdīgākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu visā Eiropā. Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.

Latvijas Kristīgās akadēmijas veiksmes stāsta pamatā ir sadarbība ar STARPTAUTISKO ATBALSTA PADOMI, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā darbojas speciālisti no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas un Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir vairāku EK organizāciju think-tank grupu locekle.

Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā augstas kvalitātes augstāko izglītību. Mēs esam konceptuāla augstskola, kas pamatojas Austrumu Baznīcas teoloģiskajā mantojumā, sevišķi uzsverot antropoloģiskos resursus. Tas ir visām Baznīcām – gan Austrumos, gan Rietumos – kopīgais mantojums, taču metodoloģiski Austrumi uzsvēruši patiesības noskaidrošanas kritēriju, proti, mācītā vārda un prakses, garīgās dzīves vienotību un pieredzi.

Tajā pašā laikā Akadēmija ir atvērta radošam, jēgpilnam dialogam ar kristīgās Baznīcas pamatu atzinušajām kopienām un institūcijām.

Mantojuma apguve ir pamatā ne vien teoloģiskajām studijām, tā ir palīdzējusi noformulēt augstskolas unikālās koncepcija – karitatīvā sociāla darba – teorētisko pamatu. “Būtu akadēmiski negodīgi ignorēt kristīgās Baznīcas pieredzi sociālās kalpošanas jomā, kas izriet no Kristus kā Patiesa Dieva un Patiesa Cilvēka Iemiesošanās,” saka sociālā darba teorētiķis prof. N. Volterstors (Jeilas Universitāte, ASV).

Patiecoties Latvijas Kristīgās akadēmijas iniciatīvai, karitatīvais sociālais darbs ir ar likumu atzīts Latvijas Republikā. Šīs programmas studējošie mācās bakalaura un maģistra programmās.

Uz šīs konceptuālās bāzes Akadēmija piedāvā augstāko izglītību Bībeles mākslā, Supervīzijā un Sociālajā uzņēmējdarbībā. Augstskola attīsta vairākus virzienus, kas tiek piedāvāti sertificētu kursu un semināru apmeklētājiem.

Studiju programmas ir balstītas pētniecībā un organizētas inovatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Programmas ir elastīgas un individuāli pielāgotas studenta iespējām tās apgūt.

Akadēmijā mācās visu kristīgo konfesiju studenti. Augstskola ir saņēmusi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīta Aleksandra svētību.

Studiju programmas – akadēmiskā bakalaura un profesionālās:

 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Bībeles māksla”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Teoloģija”,
 • Profesionālā studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”,
 • 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais darbs”.

Studiju programmas – akadēmiskā maģistra un profesionālās:

 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bībeles māksla”,
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Teoloģija”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Supervīzija”.

Aicinām studēt!

Latvijas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS Eiropas Universitāšu hartas locekle.

Latvijas Kristīgā akadēmija ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 20 ārvalstu augstskolām par apmaiņas studijām ERASMUS+ ietvaros.

Mūsu partneri:

 • CONSORTIUM FOR EDUCATRIONAL INNOVATIONS IN THE BALTIC STATES
 • Israel Antiquities Authority (Israel)
 • Rockefeller Museum (Israel)
 • Bethlehem University (PA),
 • Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (GR),
 • Orthodox Academy of Crete (GR)
 • ECAC (European Continetal Art Centre) (NL),
 • EPSIN (European Platform for Social Integration) (BE),
 • EUROCS (European Organization for Civic Responsibility (BE),
 • European Association of Schools of Social Work,
 • European Association of Social Anthropologists (EASA),
 • EZA (European Center for Workers’ Questions and Social Dialogue, DE),
 • IASSW (International Association of Schools of Social Work),
 • IDC (International Diaconate Center (DE),
 • St. Ignatius Loyola College (LT),
 • Institute of Mental Health (RO),
 • IXE GROUP (Christian Initiatives for Europe (F),
 • Jerusalem University (IL),
 • KatHO (Catholic University of Applied Sciences (DE),
 • Klaipeda University (LT),
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Lapland University (FI),
 • Malmo University (SE),
 • The National Association for Practice of Anthropology (NAPA),
 • University of Bialystok (PL),
 • University of Cologne (DE),
 • University of Lapland (FI),
 • University of Olsztyn (PL),
 • University of Warsaw (PL),
 • Semaines Sociales de France (F),
 • West University of Timisoara (RO),
 • Институт Синергийной антропологии (RU).

Latvijas Kristīgā akadēmija sadarbojas ar tīkla organizāciju “Federation for Education in Europe”.

Latvijas Kristīgajā Akadēmijā ir:

 • Unikālas studiju programmas,
 • Starptautiska vide,
 • Studijas latviešu, angļu, krievu valodās,
 • Augstskolā mācās visu konfesiju kristieši,
 • Diploms nodrošina lieliskas karjeras un darba iespējas.