Stratēģija

EKrA ir valsts akreditēta inovatīva lietišķo zinātņu augstskola. Mums ir teicams darba kolektīvs, ko veido EKrA stratēģijai uzticīgs akadēmiskais personāls. Tas atspoguļojas: “U-Multirank University Rankings” 2021. gada vērtējumā – EKrA tika nosaukta starp septiņām labākajām Latvijas augstskolām.

Mūsu stratēģijas vēsturē ir vairāki Eiropas Komisijas augsti novērtēti atzinības fakti:

2020. gada 3. jūnijā Eiropas Kristīgā akadēmija saņēma Diploma Pielikuma (Diploma Supplement) atzinības zīmi. Eiropas Komisija (EK) atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautiskai atzīšanai un padara augstāko izglītību salīdzināmu visā Eiropā.

Eiropas Kristīgā akadēmija ar 2022. gadu strādā Jean Monnet Excellence Center” nosaukuma sasniegšanai. Eiropas Integrācijas dimensija ir iekļauta visās studiju programmās un kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Augstskola 2021. gadā ir saņēmusi Eiropas Komisijas EACEA Goda plāksni (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) par prestižā ERASMUS+ “Jean Monnet Module” īstenošanu.  Moduļa saturs: “Eiropeisks sociālais darbs un sociālā uzņēmējdarbība ar nākotni”.

EKrA īsteno uz studentu centrētu pieeju.

EKrA darbojas Boloņas sistēmas ietvarā. Tas svarīgi izglītības kvalitātei, lai augstskola iekļautos Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA).

Mūsu pilsoniskā misija ir izglītību iekļaut vienotajā Eiropas izglītības telpā, nodrošināt kvalificētas studijas un veiksmīgu studējošo profesionālās karjeras dzīvi.

Mēs sociālās labklājības virzienu izglītībā uzskatām par izglītības un pētniecības kvalitātes stūrakmeni, lai studentus sagatavotu transformējošām pārmaiņām modernajā sociālajā vidē.

Mēs piešķiram lielu nozīmi starptautiskajiem sakariem, iekļaujoties universitāšu tīklos, Eiropas Komisijas porganizācijās, kā EZA (European Center for Workers’ Questions), Semaines Sociales de France, IXE-Group (Initiatives of Christians for Europe), Starptautiskais Diakonāta Centrs (IDC) un citas starptautiskās organizācijas, kurās esam partneri.

Pateicoties EKrA Starptautiskajai Atbalsta Padomei, kas darbojas kopš 1993. gada, EKrA spēj piesaistīt pasniedzējus no visas pasaules un radīt jaunas stratēģiskas pieejas labklājības nozarei.

EKrA strādā inovatīvi. Inovācijas izriet no senatnes antropoloģiskajām tradīcijām: jūdu-kristiešu un tai sekojošās ortodoksālās kristietības zināšanām antropoloģijā un teoloģijā ar mērķi rast jēgpilnas atbildes un globālās pasaules un Eiropas sociālās dzīves izaicinājumiem, kuros notiek tektonisko plātņu sociālpolitiskas pārbīdes.

Mūsu misija ir ar augstāko izglītību apliecināt savu atbildību, nodoties pašiem un dalīties ar citiem starpdisciplinārās zināšanās Eiropas sabiedrības kopīgajam labumam.

Mūsu vīzija kā privātai, pilsoniskai un sociāli atbildīgai augstskolai ir sniegt zināšanas, ar kurām atsaukties Eiropas sabiedrības lielākajiem izaicinājumiem.

Mēs:

 1. Sniedzam studentiem starpdisciplināras zināšanas, mācām kritiski domāt, atbildīgi apgūt daudzpusīgas zināšanas, lai adaptētos dažādību pasaulē,
 2. Sadarbojamies ar citām universitātēm, Eiropas Komisijas pētnieciskajiem centriem, pilsoniskās sabiedrības institūcijām, lai sniegtu labas zināšanas un attīstītu jaunas pieejas profesionālajai darbībai,
 3. Mēs strādājam inovatīvi, meklējot atbildes uz arvien sarežģītākajām problēmām mūsdienu pasaulē,
 4. Izmantojam starptautiskos izglītības un pētnieciskos tīklus un platformas.

Mūsu vērtības:

 1. Atklāt senās Eiropas antropoloģisko un teoloģisko zināšanu jēgpilnību un nozīmi profesijās, kurās jāstrādā ar cilvēkiem mūsdienu riska sabiedrībā,
 2. Savienotība un iesaistītība: mēs apzināmies kopības un savstarpības nozīmi, meklējot atbildes uz globālās pasaules izaicinājumiem. Mēs esam iesaistīti plašā starptautiskas partnerības tīklā,
 3. Godīgums un godprātība: atklājas nodomos un vēlmēs tos īstenot,
 4. Atbildība un uzņēmība: Mēs apzināmies atbildību studējošo un sabiedrības priekšā,
 5. Inovatīvi domāt EKrA nozīmē atklāt to, ko antropoloģiski precīzi bija noskaidrojuši Eiropas cilvēki senatnē. «Antīkās inovācijas» palīdz efektīvi risināt mūsdienu sociālos un profesionālos jautājumus,
 6. Kritisks un plašs skatījums ir atvērts, inovatīvs un kritisks – būtisks labai akadēmiskai videi. Mēs izmantojam senas idejas, lai rastu svaigi pieeju profesijas attīstībai un pētniecībai.

Uz šīs konceptuālās bāzes Akadēmija piedāvā augstāko izglītību Sociālajā darbā, Karitatīvajā sociālajā darbā, Supervīzijā, Bībeles mākslā, Sociālās uzņēmējdarbības vadībā un Teoloģijā.

Augstskolā darbojas atvērtā universitāte ar sertificētiem un akreditētiem profesionālās pilnveides kursiem.

Studiju programmas ir balstītas starpdisciplinārā pētniecībā, ir elastīgas un inviduāli pielāgotas studentiem tās apgūt.

Akadēmijā mācās dažādu reliģisko pārliecību studenti. Augstskola ir saņēmusi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīta Aleksandra svētību.

Studiju programmas – akadēmiskā bakalaura un profesionālās:

 • 1. cikla (2. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais darbs”,
 • Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Bībeles māksla”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Teoloģija”.

Studiju programmas – akadēmiskā maģistra un profesionālās:

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Supervīzija”.
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bībeles māksla”,
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Teoloģija”.

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā Atbalsta padome un © EKrA.

 

Eiropas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS Eiropas Universitāšu hartas locekle. Augstskola ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 20 ārvalstu augstskolām par apmaiņas studijām.

Mūsu partneri:

 • FEDERATION FOR EDUCATION IN EUROPE
 • CONSORTIUM FOR EDUCATIONAL INNOVATIONS IN THE BALTIC STATES
 • Israel Antiquities Authority (IL)
 • Rockefeller Museum (IL)
 • Ben-Gurion University in the Negev (IL),
 • Bethlehem University (PA),
 • Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (GR),
 • Orthodox Academy of Crete (GR),
 • International Social Academy (ISA) (LT),
 • ECAC (European Continetal Art Centre) (NL),
 • EPSIN (European Platform for Social Integration) (BE),
 • EUROCS (European Organization for Civic Responsibility) (BE),
 • European Association of Schools of Social Work (EASSW),
 • European Social Work Research Association (ESWRA),
 • European Association of Social Anthropologists (EASA),
 • EZA (European Center for Workers’ Questions and Social Dialogue) DE),
 • IDC (International Diaconate Center) (DE),
 • St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences (LT),
 • Sammelweis University Institute of Mental Health (HU),
 • IXE-GROUP (Initiatives of Christians for Europe) (FR),
 • Jerusalem University (IL),
 • KatHO (Catholic University of Applied Sciences (DE),
 • Klaipeda University (LT),
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Kaunas University of Applied Sciences (LT),
 • Malmo University (SE),
 • The National Association for Practice of Anthropology (NAPA),
 • University of Bialystok (PL),
 • University of Cologne (DE),
 • University of Lapland (FI),
 • University of Olsztyn (PL),
 • University of Warsaw (PL),
 • Semaines Sociales de France (FR),
 • West University of Timisoara (RO).

Eiropas Kristīgajā Akadēmijā ir:

 • Konceptuāli un saturiski unikālas studiju programmas,
 • Starptautiska vide,
 • Studijas latviešu, angļu, krievu valodās,
 • Augstskolā mācās visu konfesiju kristieši un arī nekristieši,
 • Diploms nodrošina lieliskas karjeras un darba iespējas Latvijā un ārzemēs.