Stratēģija

Eiropas Kristīgā akadēmija ir beztermiņa valsts akreditēta augstskola, kurā tiek īstenotas eiropeiski akreditētas studiju programmas šādos studiju virzienos: “Bībeles māksla”, “Teoloģija”, “Sociālā labklājība” 2013. gada jūnijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisija visus virzienus akreditējusi uz maksimālo periodu 6 gadiem (līdz 2019. gadam). 2018. gadā saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. un 49. pantu un Ministru kabineta noteikumiem akreditācija pagarināta līdz 2023. gada 30. jūnijam.

2018. gada 3. jūnijā Eiropas Kristīgā akadēmija saņēma Diploma pielikuma (Diploma Supplement) atzinības zīmi. Eiropas Komisija (EK) atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē, padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurspīdīgākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu visā Eiropā. Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

EKrA ir valsts akreditēta inovatīva lietišķo zinātņu augstskola. Mums ir teicams darba kolektīvs, ko veido EKrA stratēģijai uzticīgs akadēmiskais personāls. Tas atspoguļojas: “U-Multirank University Rankings” 2021. gada vērtējumā – EKrA tika nosaukta starp septiņām labākajām Latvijas augstskolām.

EKrA studenti nav statistiskas vienības – mēs augsti vērtējam uz studentu centrēto pieeju.

EKrA darbojas Boloņas sistēmas ietvarā. Tas svarīgi izglītības kvalitātei, lai augstskola iekļautos Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA).

Mūsu pilsoniskā misija ir vērsta uz to, lai tiktu radīta un uzturēta atvērta vide diskusijām m, kvalitatīvām mācībām un pētniecībai, lai studējošie uzsāktu labu nākotnes karjeru, veiksmīgu privāto un darba dzīvi.

Mēs sociālās labklājības saikni ar eiropeiski izprastu pilsonību uzskatām par dabisku, kas atklāta patristiskajā antropoloģijā un epistemoloģiskajā integratīvās teoloģijas metodoloģijā. EKrA – tie ir izglītības un pētnieciskās kvalitātes stūrakmeņi: cilvēka personības izpratnes senākās saknes ir “dzīva laboratorija” un iedvesmas avots pētniecībai.

Mēs piešķiram lielu nozīmi starptautiskajiem sakariem, iekļaujoties universitāšu tīklos, Eiropas Komisijas porganizācijās, kā EZA (European Center for Workers’ Questions), Semaines Sociales de France, IXE-Group (Initiatives of Christians for Europe), Starptautiskais Diakonāta Centrs (IDC) un citas starptautiskās organizācijas, kurās esam partneri.

Pateicoties EKrA Starptautiskajai Atbalsta Padomei, kas darbojas kopš 1993. gada, EKrA spēj piesaistīt pasniedzējus no visas pasaules un radīt jaunas stratēģiskas pieejas labklājības nozarei.

EKrA strādā inovatīvi. Inovācijas izriet no senatnes antropoloģiskajām tradīcijām: jūdu-kristiešu un tai sekojošās ortodoksālās kristietības zināšanām antropoloģijā un teoloģijā ar mērķi rast jēgpilnas atbildes un globālās pasaules un Eiropas sociālās dzīves izaicinājumiem, kuros notiek tektonisko plātņu sociālpolitiskas pārbīdes.

Mūsu misija ir ar augstāko izglītību apliecināt savu atbildību, nodoties pašiem un dalīties ar citiem starpdisciplinārās zināšanās Eiropas sabiedrības kopīgajam labumam.

Mūsu vīzija kā privātai, pilsoniskai un sociāli atbildīgai augstskolai ir sniegt zināšanas, ar kurām atsaukties Eiropas sabiedrības lielākajiem izaicinājumiem.

Mēs:

 1. Sniedzam studentiem starpdisciplināras zināšanas, prasmes un izpratni par pasauli ap viņiem, lai veidotu viņus par kritiski domājošiem pilsoņiem ar daudzpusīgām zināšanām, lai adaptētos nemitīgi mainīgajā pasaulē,
 2. Sadarbojamies ar citām universitātēm, Eiropas Komisijas pētnieciskajiem centriem, pilsoniskās sabiedrības institūcijām, lai sniegtu labas zināšanas un attīstītu jaunas pieejas profesionālajai darbībai,
 3. Mēs strādājam inovatīvi, meklējot atbildes uz arvien sarežģītākajām problēmām mūsdienu pasaulē,
 4. Izmantojam starptautiskos izglītības un pētnieciskos tīklus un platformas, lai studenti un mācībspēki iekļautos inovāciju zināšanās, kas izriet no senatnes antropoloģiskajām tradīcijām.

Mūsu vērtības:

 1. Atklāt senās Eiropas antropoloģisko un teoloģisko zināšanu jēgpilnību un nozīmi profesijās, kur jāstrādā ar cilvēkiem mūsdienu riska sabiedrībā,
 2. Savienotība un iesaistītība: mēs apzināmies kopības un savstarpības nozīmi, meklējot atbildes uz globālās pasaules izaicinājumiem. Mēs esam iesaistīti plašā starptautiskas partnerības tīklā,
 3. Godīgums un godprātība: atklājas nodomos un vēlmēs tos īstenot. Mēs rīkojamies atklāti un neatkarīgi – ar cieņu pret citu veikumu un dabas vidi ap mums,
 4. Atbildība un uzņēmība: Mēs apzināmies atbildību studējošo un sabiedrības priekšā,
 5. Inovatīvi domāt EKrA nozīmē atklāt to, ko antropoloģiski precīzi bija noskaidrojuši Eiropas cilvēki senatnē. «antīkās inovācijas» palīdz efektīvi risināt mūsdienu sociālos un profesionālos jautājumus,
 6. Kritisks un plašs skatījums ir atvērts, inovatīvs un kritisks – būtisks labai akadēmiskai videi. Mēs izmantojam senas idejas, lai rastu svaigi pieeju profesijas attīstībai un pētniecībai.

Uz šīs konceptuālās bāzes Akadēmija piedāvā augstāko izglītību Teoloģijā, Bībeles mākslā, Karitatīvajā un sociālajā darbā, Supervīzijā un Sociālās uzņēmējdarbības vadībā. Augstskola attīsta vairākus virzienus, kas tiek piedāvāti sertificētu kursu un semināru apmeklētājiem.

Studiju programmas ir balstītas pētniecībā un organizētas inovatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Programmas ir elastīgas un individuāli pielāgotas studenta iespējām tās apgūt.

Akadēmijā mācās visu kristīgo konfesiju studenti. Augstskola ir saņēmusi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīta Aleksandra svētību.

Studiju programmas – akadēmiskā bakalaura un profesionālās:

 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Bībeles māksla”,
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Teoloģija”,
 • Profesionālā studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”,
 • 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais darbs”.

Studiju programmas – akadēmiskā maģistra un profesionālās:

 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Bībeles māksla”,
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Teoloģija”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”,
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Supervīzija”.

Eiropas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā Atbalsta padome un © EKrA.

 

Eiropas Kristīgā Akadēmija ir ERASMUS Eiropas Universitāšu hartas locekle. Augstskola ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 20 ārvalstu augstskolām par apmaiņas studijām.

Mūsu partneri:

 • FEDERATION FOR EDUCATION IN EUROPE
 • CONSORTIUM FOR EDUCATIONAL INNOVATIONS IN THE BALTIC STATES
 • Israel Antiquities Authority (IL)
 • Rockefeller Museum (IL)
 • Ben-Gurion University in the Negev (IL),
 • Bethlehem University (PA),
 • Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (GR),
 • Orthodox Academy of Crete (GR),
 • International Social Academy (ISA) (LT),
 • ECAC (European Continetal Art Centre) (NL),
 • EPSIN (European Platform for Social Integration) (BE),
 • EUROCS (European Organization for Civic Responsibility) (BE),
 • European Association of Schools of Social Work (EASSW),
 • European Social Work Research Association (ESWRA),
 • European Association of Social Anthropologists (EASA),
 • EZA (European Center for Workers’ Questions and Social Dialogue) DE),
 • IDC (International Diaconate Center) (DE),
 • St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences (LT),
 • Sammelweis University Institute of Mental Health (HU),
 • IXE-GROUP (Initiatives of Christians for Europe) (FR),
 • Jerusalem University (IL),
 • KatHO (Catholic University of Applied Sciences (DE),
 • Klaipeda University (LT),
 • Kolpingo University of Applied Sciences (LT),
 • Kaunas University of Applied Sciences (LT),
 • Malmo University (SE),
 • The National Association for Practice of Anthropology (NAPA),
 • University of Bialystok (PL),
 • University of Cologne (DE),
 • University of Lapland (FI),
 • University of Olsztyn (PL),
 • University of Warsaw (PL),
 • Semaines Sociales de France (FR),
 • West University of Timisoara (RO).

Eiropas Kristīgajā Akadēmijā ir:

 • Unikālas studiju programmas,
 • Starptautiska vide,
 • Studijas latviešu, angļu, krievu valodās,
 • Augstskolā mācās visu konfesiju kristieši,
 • Diploms nodrošina lieliskas karjeras un darba iespējas Latvijā un ārzemēs.