Tartu universitātē

Š.g. 12. un 13. janvārī Tartu universitātē notika kristīgai izglītībai veltīta starptautiska konference. Konferences programmā iekļauti LKrA rektores asoc.prof. Sk. Gūtmanes un doc. D. Dolaces referāti.
Tartu universitātē doktorantūrā mācās vairāki LKrA mācību spēki. Š.g. 12. janvārī notika doktoranta M. Soloveja tikšanās ar savu vadītāju ortodoksālās teoloģijas profesoru arhimandrītu Grigorios D. Papathomas. Sekmīgi rit doktorantūras studijas arī doc. D. Dolacei.