Zinātniskā darbība

Saeimas sociālo lietu komisijas izbraukuma sēde LKrA

18. jūnijā LKrA notika LR Saeimas Sociālo jautājumu komisijas izbraukuma sēde, to vadīta Aija Barča, Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktore (Doctor Honoris Causa). Sēdē tika apspriesta tālākā sadarbība starp augstskolu, Baznīcas un valsts iestādēm. Sēdē piedalījās deputāti D.Staķe, A.Kantāne, A.Baštiks, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktors V.Gūtmanis, kā arī viesi no […]

Jauna publikācija

Nācis klajā Romas Katoļu Baznīcas tematiskā izdevuma “Terra Mariana” 1. numurs, tajā apkopoti 2009. gada vasarā notikušās ekumēniski teoloģiskās konferences materiāli, veltīti sv. apustuļa Pāvila gadam. Līdzās citu Latvijas teologu rakstiem lasiet arī LKrA rektores Dr. Skaidrītes Gūtmanes rakstu “Nepārtrauktās lūgšanas teoloģija”. Rakstā aplūkota personiskās garīgās pieredzes nozīme un prakse t.s. Baznīcas tēvu skatījumā un […]

Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde akadēmijā

29. aprīlī LKrA notika Sociālā darba pētniecības padomes izbraukuma sēde, kurā piedalījās sociālā darba speciālisti no dažādām augstskolām. Padomes locekļi apskatīja mūsu augstskolu, rektore prof. S.Gūtmane iepazīstināja ar LKrA pētniecības pamatvirzieniem un karitatīvā sociālā darba metodoloģiju. Pēc diskusijas speciālisti pārrunāja augstskolu sadarbības iespējas sociālā darba studiju programmas ietvaros. Viesi uzdāvināja LKrA bibliotēkai Stradiņa Universitātes docētāju […]

Divu grāmatu prezentācija

8. decembrī Akadēmijas kapelā lasītājiem tika prezentēti divi LKrA izdoti rakstu krājumi: “LKrA Zinātnisko Rakstu 2. sējums” un projekta prezentācijas albums “Sakrālās mākslas nacionālie elementi”. Tie tapuši ar EK finansiālo atbalstu kā projektu noslēgums. ZR 2. sējumā iztirzāti aktuāli sociālās politikas jautājumi, bet albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Prezentācijas […]

Konference Budapeštā

LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane piedalījās Eiropas Komisijas organizētā mūžīzglītības seminārā par pieaugušo izglītību Budapeštā no 6. līdz 10. oktobrim. Studiju vizītē piedalījās pārstāvji no Skotijas, Itālijas, Portugāles, Zviedrijas, Beļģijas, Ungārijas – uzņēmējas valsts. Līdzdalība seminārā bija nozīmīga LKrA studiju programmas “Sociālais karitatīvais darbs” tālākā attīstīšanā.

Jauna grāmata par Rīgas dievnamiem

19. decembrī Rīgas Lietišķās mākslas un dizaina muzejā notika apgādu “Zinātne” un “Mantojums” kopīgi sagatavotās grāmatas “Rīgas dievnami: Arhitektūra un māksla” atvēršanas svētki. Apjomīgais, turpat 800 lpp. biezais pētījums, pie kura strādājuši pazīstamākie Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas speciālisti, tapis septiņu gadu laikā. Atvēršanas svētkos piedalījās tradicionālo konfesiju vadītāji, mākslas zinātnieki, restauratori, Rīgas vēstures un […]

Darba apspriede Luksemburgā

30.-31. augustā Luksemburgā notika EZA (Eiropas centrs strādājošo jautājumos) darba seminārs – apspriede par Eiropas sociālās politikas jautājumiem un augstākās izglītības aktualitātēm šajā virzienā. Seminārā piedalījās divpadsmit speciālisti no dažādām valstīm, bet no Latvijas Kristīgās akadēmijas – rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. LKrA sadarbojas ar EZA tīklu jau kopš 2004. gada pavasara, kad Latvija iestājās ES.

Sociālais karitatīvais darbs žurnālā

Žurnālā “Sociālais darbinieks” 2008, Nr. 1, publicēts LKrA pasniedzējas Lāsmas Jēgeres raksts “Sociālais karitatīvais darbinieks – zināšanu sabiedrības garam atbilstoša profesija”. Raksta aktualitāti nosaka 2007. gada 20. decembrī LR Saeimas pieņemtie Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kuros pirmoreiz likumdošanas līmenī Latvijas vēsturē ir minēts karitatīvais sociālais darbinieks. Par šo Saeimas lēmumu esam rakstījuši […]

Iznācis LKrA Zinātnisko Rakstu 1. sējums

13. septembrī LKrA Senātā tika prezentēts LKrA Zinātnisko rakstu 1. sējums. Tajā apkopoti 2004. gada starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, tajos analizēts kristīgās augstākās izglītības jautājumi. Konference tika veltīta LKrA 12 māceklības gadiem. Autoru vidū ir izglītības un zinātnes ministre akadēmiķe B.Rivža, Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras darba grupas dalībnieks prof. A. Rauhvargers […]

Programmu kataloga prezentācija

Pieaugušo tālākizglītības sistēmas uzlabošana ir viens no valsts izglītības attīstības virzieniem. Latvijas Kristīgā akadēmija ir nākusi ar iniciatīvu organizēt starpaugstskolu tālākizglītības koordināciju sociālā darba jomā un kopā ar Latvijas Universitāti, Psiholoģijas augstskolu, P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledžu un Rēzeknes augstskolu ir nodibinājusi Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba tālākizglītības centru (LSSDTC). Centrs ir izdevis “Sociālā darba […]