Akreditācija

Profesionālās izglītības maģistra studiju programmu karitatīvajā sociālajā darbā licencēšana

19. aprīlī Kristīgajai Akadēmijai izsniegta licence par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu karitatīvajā sociālajā darbā profesionālā maģistra grāda karitatīvajā sociālajā darbā un karitatīvā sociālā darbinieka kvalifikācijas iegūšanai. Šajā programmā uzņemam sociālos darbiniekus, karitatīvos sociālos darbiniekus, sociālos pedagogus ar augstāko izglītību, kā arī studentus ar bakalaura izglītību psiholoģijā, veselības aprūpē, izglītībā/psiholoģijā, vadībzinībās, teoloģijā, un ar […]

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte akadēmijā

Eksperti par augstvērtīgām novērtē LKrA teoloģijas bakalaura un maģistra programmas 14. decembrī sakarā ar Latvijas augstskolu studiju virzienu akreditāciju LKrA apmeklēja starptautiska ekspertu grupa (vad. dr., prof. Tenu Lehtsārs, Tartu Universitāte, Igaunija; dr. Benas Ulevičus, Viļņas Universitāte, Katoļu teoloģijas fak. dekāns; dr. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Vēstures un filozofijas fak., Dace Treigute, Studentu padome). Vizīte notika […]

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte LKrA

Eksperti ļoti pozitīvi novērtēja LKrA Bībeles mākslas studiju programmu. 22. novembrī Akadēmiju apmeklēja četri starptautiski eksperti (ekspertu grupas vad. Dr. Valdas Jaskunas, Viļņas Universitāte, Lietuva)mākslas virziena augstākās izglītības izvērtēšanas sakarā: Studiju virzienu kvalitātes izvērtēšana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošana” ietvaros. Eksperti tikās ar augstskolas administrāciju, mācībspēkiem, studentiem, darba […]

Akreditācijas ekspertu komisija akadēmijā

21. un 22. oktobrī LKrA strādāja Augstākās Izglītības Kvalitātes Nodrošināšanas Centra (AIKNC) Akreditācijas komisija, analizējot Akadēmiskā bakalaura teoloģijā, Akadēmiskā maģistra teoloģijā un Karitatīvā sociālā darba studiju programmas. Komisiju vadīja prof. J.Zaļkalns (RSU), locekļi – Tartu Universitātes prof. T.Lehtsārs, LU Teoloģijas fakultātes dekāns prof. R.Kokins, Latvijas studentu apvienības pārstāvis R. Gulbis. Atbilstoši akreditācijas programmai eksperti rūpīgi […]

Starptautisko attiecību studiju programma – pārakreditēta!

26. septembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas Komisija atkārtoti akreditēja profesionālā bakalaura studiju programmu sabiedrības vadībā “Sabiedriskās attiecības” Latvijas Kristīgajā akadēmijā uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Starptautiska ekspertu komisija Akadēmijā strādāja 12.-13. septembrī, analizējot studiju programmas saturu un tikās ar mācībspēkiem, studentiem un darba devējiem.

Bībeles mākslas studiju programmas akreditācija

20. decembrī Valsts akreditācijas komisija piešķīra akreditāciju Latvijas Kristīgās akadēmijas Bībeles mākslas studiju programmai uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Balsojums pamatots studiju programmas dokumentos, Akadēmijas unikālajā veikumā un ekspertu augstajā novērtējumā. Latvijas Kristīgā akadēmija ir vienīgā augstskola, kas gatavo speciālistus sakrālajā mākslā, tai ir laba sadarbība ir visām Latvijas tradicionālajām kristīgajām konfesijām un šīs […]

Sabiedrisko attiecību programma – akreditēta

22. jūnijā Akreditācijas komisija piešķīrusi akreditāciju Sabiedrisko attiecību studiju programmai Latvijas Kristīgajā akadēmijā (www.aiknc.lv) . Šajā programmā apstiprināta gan pilna, gan nepilna laika studiju forma. Pilna laika studijās jāmācās 4, bet nepilna laika – 5 studiju gadi. Programmas absolventiem tiek piešķirts Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā ar kvalifikāciju Sabiedrisko attiecību menedžeris.