Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte akadēmijā

Eksperti par augstvērtīgām novērtē LKrA teoloģijas bakalaura un maģistra programmas

14. decembrī sakarā ar Latvijas augstskolu studiju virzienu akreditāciju LKrA apmeklēja starptautiska ekspertu grupa (vad. dr., prof. Tenu Lehtsārs, Tartu Universitāte, Igaunija; dr. Benas Ulevičus, Viļņas Universitāte, Katoļu teoloģijas fak. dekāns; dr. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Vēstures un filozofijas fak., Dace Treigute, Studentu padome). Vizīte notika Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros. Projekta mērķis ir izvērtēt un uzlabot augstākās izglītības kvalitāti Latvijā. Ņemot vērā to, ka LKrA pagājušajā mācību gadā sekmīgi veica programmas akreditāciju un saņēma augstu novērtējumu uz nākošajiem 6 gadiem, tā varēja šajā projektā nepiedalīties. Tomēr augstskolas vadība pieņēma lēmumu Latvijas augstskolu darbā iesaistīties, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumu un citus nepieciešamos dokumentus.

Eksperti iepazinās ar studiju kvalitāti, nodrošinājumu, tikās ar administrāciju, mācībspēkiem, studentiem, absolventiem un darba devējiem. Eksperti tikās arī ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolītu Aleksandru, priesteriem t. Nikolaju Tihomirovu, Leonīdu Abaševu, Jāni Dravantu un LPB Sinodes sekretāru Jāni Sičevski. Tikšanās atklāja Baznīcas vadītāju augstākajā mērā pozitīvo viedokli par LKrA studiju darba mērķiem un uzdevumiem.

Ekspertu vizītes ietvaros notika iepazīšanās ar mācībspēku pētniecisko darbu, publikācijām, granta pētījumiem un starptautiskās sadarbības programmām, kā arī ar studējošo iesaisti teoloģijas pētnieciskajos darbos un programmās.

Eksperti pārrunāja ar studentiem ERASMUS apmaiņas braucienus uz ārvalstu augstskolām, prakses vietām, kā arī ERASMUS Intensīvās Programmas augstskolā, kad šeit ierodas studenti no dažādām Eiropas augstskolām teoloģiski izvērtēt Eiropas aktuālos sociālos procesus.

Ekspertu vizītes noslēgumā komisijas vadītājs dr., prof. T.Lehtsārs klātesošos iepazīstināja ar pagaidām neoficiālo komisijas viedokli, kas vēlāk tiks apkopots rakstiskā ziņojumā par LKrA. Gan viņš, gan viņa kolēģi atzina, ka augstskolā īstenotās teoloģijas programmas ir „unikālas un kvalitātē augstvērtīgas”: „Jūs nevar salīdzināt ne ar vienu citu programmu, jums ir sava unikāla, starptautiski vērtīga programma.” Arī augstskolas materiāli tehniskā bāze ir ļoti laba. Profesors atzina, ka augstskolas spēks ir teoloģijas metode, kas integrēta visos mācību kursos un tā sniedz kvalitatīvas akadēmiskās un ar Eiropas sociālo procesu praksi saistītas zināšanas.

Eksperti izteica trīs svarīgus priekšlikumus programmas tālākai attīstībai:

1.    Izstrādāt un uzsākt doktora studiju programmu teoloģijā,

2.    Nodibināt starptautisku pētniecisko institūtu – teoloģijas un sociālo procesu analīzei,

3.    Izdot starptautisku žurnālu angļu valodā „Orthodoxy: Interdisciplinary Research” (darba nosaukums).

LU eksperte S.Krūmiņa-Koņkova uzteica augstskola akadēmiskā personāla augsto kvalifikāciju un aicināja uz ciešāku sadarbību ar Filozofijas un socioloģijas institūtu un citām teoloģijas augstskolām Latvijā. Visi eksperti vienprātīgi atzina, ka ar oriģinālo teoloģijas koncepciju, kas balstās patristikas teoloģijā, doktorantūras studiju uzsākšana būtu Akadēmijas attīstības loģisks turpinājums.

Prof. B.Ulevičus atzina: „Mēs ieradāmies novērtēt Jūsu darba kvalitāti, bet īstenībā, man jāatzīst, mēs šodien daudz iemācījāmies no jūsu veikuma.” Studenti, mācībspēki un visi, kas šos vārdus dzirdēja, pateicās lūgšanā Dievam par svētību, ko esam saņēmuši.