Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte LKrA

Eksperti ļoti pozitīvi novērtēja LKrA Bībeles mākslas studiju programmu.

22. novembrī Akadēmiju apmeklēja četri starptautiski eksperti (ekspertu grupas vad. Dr. Valdas Jaskunas, Viļņas Universitāte, Lietuva)mākslas virziena augstākās izglītības izvērtēšanas sakarā:

Studiju virzienu kvalitātes izvērtēšana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošana” ietvaros.

Eksperti tikās ar augstskolas administrāciju, mācībspēkiem, studentiem, darba devējiem. Bija liels gandarījums par ekspertu slēdzienu: „Jums līdzvērtīgu studiju programmu Latvijā nav, un diez vai tādu var atrast visā Eiropā.” Šie vārdi izraisīja lielus klātesošo studentu un mācībspēku aplausus, jo ar ekspertu vizīti noslēdzās intensīvs darba cēliens, gatavojot pašnovērtējuma ziņojumu un visus pārējos nepieciešamos dokumentus.

Eksperti iepazinās ar studējošo radošo un zinātnisko darbu, ar mācībspēku publikācijām, kā arī sarunājās ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas priesteriem, kuri bija ieradušies ar Metropolīta Aleksandra svētību – t. Nikolaju Tihomirovu, t. Leonīdu Abaševu, LPB Sinodes sekretāru t. Jāni Sičevski un t. Jāni Dravantu. Novērtēšanā piedalījās Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) direktors pr. Aleksandrs Stepanovs, LELB mācītājs Artis Eglītis.

Eksperti aplūkoja augstskolas ikonogrāfijas, glezniecības un zīmēšanas darbnīcas, sajūsminājās par brīnišķīgajām ikonām augstskolas kapelā, kā arī sarunājās ar ievērojamo ikonogrāfu – vieslektoru Georgiju Mironovu.

Ekspertu vizītes noslēgumā Komisijas vadītājs iepazīstināja ar pagaidām neoficiālo komisijas viedokli, kas vēlāk tiks apkopots rakstiskā ziņojumā LKrA:

  1. Augstskolas mākslas studiju programma ir ar unikālu raksturu – nacionāli un starptautiski,
  2. Augstskolā ir radošas iedvesmas pilna vide – gan intelektuāli, gan garīgi,
  3. Šo vidi veido ļoti kvalificēti mācībspēki, viņu nodošanās nopietnība augstskolas koncepcijas īstenošanai,
  4. Akadēmijā ir laba infrastruktūra programmas īstenošanai: darbnīcas, bibliotēka, datornodrošinājums u.c.

Eksperti ieteica ar mākslas programmas sniegtajām iespējām bagātināt arī sociālā virziena programmas darbu, piem., mākslas terapijas virzienā, kā arī aicināja augstskolu „plašāk starptautiski reklamēt darbu, kas šeit tiek veikts,” iepazīstināt plašāku starptautisko sabiedrību ar darba unikalitāti, ko veic augstskola.

Eksperti ieteica uz jau esošās mākslas studiju programmas bāzes attīstīt maģistra studiju programmu, kā arī mozaīku un fresku glezniecības studiju virzienus.