Klaipēdas Universitāte

Sadarbības līgums ar Ignācija Lojolas koledžu (LT)

18. oktobrī, 2014, Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojās Klaipēdas Universitātes socioloģijas Prof. Elvīra Aciene un Ignācija Lojolas koledžas direktore Dr.  Laimute Anužiene. Tika parakstīts Akadēmiskās sadarbības līgums starp abām augstskolām. Sadarbības mērķis ir modernizēt augstākās izglītības studiju programmas, veicināt starptautiskas zinātniskās un praktiskās pētniecības attīstību. Līgums noslēgts ar virsuzdevumu internacionalizēt un veicināt studējošo un akadēmiskā personāla […]

Jaunas publikācijas par karitatīvo sociālo darbu

Klaipēdas Universitātes (Lietuva) starptautiski citējamā sociālo zinātņu rakstu krājumā “Tiltai” š.g. Nr. 2 (67) publicēti divi mūsu augstskolas mācībspēku raksti (angļu valodā) – LKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes “The Content of Pastoral Counceling as Precondition of Professionalization of Caritative Social Work” (“Pastorālās padomdošanas saturs kā priekšnoteikums profesionalizācijai karitatīvajā sociālajā darbā”) un doc. Gunta Dišlera “Three […]

Sociālā darba profesionalizācijas iezīmes un izaicinājumi

18. – 19. aprīlī Klaipēdas Universitātē Lietuvā notika starptautiska sociālā darba attīstības procesiem veltīta konference „Sociālā darba profesionalizācijas iezīmes un izaicinājumi”.