Studiju iespējas

2018. gada maijā Latvijas Kristīgā akadēmija saņēmusi Eiropas Komisijas EACEA Goda plāksni (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) par prestižā ERASMUS+ “Jean Monnet Module” īstenošanu augstskolā. Kā uzsvērts pavadvēstulē, Goda plāksne apliecina  moduļa īstenošanas divējādo nozīmi: tā apliecina kvalitātes līmeni  Eiropas integrācijas studijās un apliecina “Jean Monnet Module” saturisko izcilību Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Moduļa saturs: “Eiropeisks sociālais darbs un sociālā uzņēmējdarbība ar nākotni”.

Pamatstudijas:

Maģistra studijas

Starpnozaru pētniecība ir atslēgas vārds attīstībai un veiksmes risinājumiem nākotnē.

Latvijas Kristīgā Akadēmija ir eiropeiska pētniecības un izglītības iestāde, kurā studējošajiem ir nodrošināta iespēja inovatīvi apgūt modernas profesijas, nepārraujot saikni ar Eiropas garīgās kultūras pamatiem. Mūsu absolventi strādā ar cilvēkiem, vada dažāda rakstura iestādes, tāpēc augstskola līdzās profesionālajām zināšanām un prasmēm sniedz arī dzīves garīgo vērtību orientierus.

Latvijas Kristīgā Akadēmija ir Eiropas ERASMUS Universitāšu hartas locekle. Augstskolai ir plašs sadarbības un studiju apmaiņas tīkls ar augstskolām Somijā, Vācijā, Beļģijā, Ungārijā, Grieķijā, kā arī Eiropas Komisijas sociālo zinātņu pētnieciskajiem centriem (EZA, Sociales Semaines de France, IXE Group u.c.).
Studējošie var iesaistīties ar ERASMUS mobilitāti saistītajās apmaiņas studijās un praksēs.

Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā valsts akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.
Starptautisko ekspertu vērtējums par Latvijas Kristīgās Akadēmijas piedāvāto studiju programmu kvalitāti 2012. akad. g. Eiropas Savienības projekta „Augstākās izglītības un studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai” ietvaros skan: „LKrA – viena no pašām labākajām Latvijas teoloģiskajām augstskolām”.

  • Studiju programmas (bakalaura un maģistra) „Karitatīvais sociālais darbs” pēc ekspertu viedokļa ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par „ilgtspējīgu”,
  • Studiju programmas (bakalaura un maģistra) „Bībeles māksla” pēc ekspertu viedokļa ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par „ilgtspējīgu”,
  • Studiju programmas (bakalaura un maģistra) „Teoloģija” ir iedalītas pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāmas par „ilgtspējīgām”,
  • Studiju programma (maģistra) “Sociālā uzņēmējdarbība” ir iedalīta pirmajā (augstākajā) grupā un ir uzskatāma par “ilgtspējīgu”.

Pēc ekspertu atzinuma, augstskolas stiprās puses ir:

  • Labi funkcionējoša augstskolas iekšējā kvalitātes novērtēšanas sistēma,
  • Pētniecībā balstīta apmācība, kursa darbi un diplomdarbi,
  • Atbalstoša studiju vide.

Akadēmijas reflektanti un studenti var iepazīties ar izvērstu novērtējumu Studiju daļā.

Aicinām studēt!