Diplomdarbu aizstāvēšana

11. – 14. jūnijā Kristīgajā akadēmijā notika diplomdarbu aizstāvēšana Sociālā karitatīvā darba, Sabiedrisko attiecību, Bībeles mākslas (bakalauri) un Teoloģijas (maģistri) studiju programmās. Šogad Akadēmiju absolvēja vairāk nekā 30 studenti. Sociālā karitatīvā darba programmas galadarbi iztirzā aktuālus sociālus tematus (atkarības un to profilakse, bezpajumtniecība, bārenība u.c.), izraisot speciālistu diskusijas. Jaunie sabiedrisko attiecību speciālisti aplūkoja vadītāja reputācijas un uzņēmumu konkurētspējas jautājumus, kā arī Latvijas institūta darbību Latvijas tēla veidošanā. Teoloģijas maģistru darbi veltīti sakrālās mākslas un Latvijas baznīcas vēstures jautājumiem, bet 14. jūnijā savus diplomdarbus aizstāvēja Bībeles mākslas nodaļas studenti. To novērtēšanā piedalījās arī augsti viesi: Latvijas Pareizticīgās baznīcas Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, Augstisvētītais Daugavpils bīskaps Aleksandrs, Rīgas Sv. Trīsvienības sieviešu klostera igumēne Magdalēna, kā arī Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. “Ikona ir nesaraujami saistīta ar dievkalpojumu,” uzsvēra metropolīts, “un tā ir jāvērtē saistībā ar lūgšanu, ar visu, kas notiek dievnamā.” Augstie viesi teicami novērtēja Vitālija Staņislavska ikonu “Kristus caururbjošais skatiens” (krievu val. “Jaroje oko”). LELB arhibīskapam tika pasniegta E. Piļķa glezna “Mūžīgā gaisma”, kas attēlo Ikšķiles Sv. Meinarda salas dievnamu.
Diplomdarbu aizstāvēšana uzskatāmi parādīja, ka augstskolas durvis ir atvērtas visu konfesiju studentiem.