Teorētiskais seminārs “Hesihasma antropoloģija”

4.oktobrī darbu atsāka LKrA mācībspēku un maģistrantūras studentu teorētiskais seminārs, kas šogad veltīts tēmai “Hesihasma antropoloģija”. Pirmo prezentāciju kuplajai klātesošo auditorijai piedāvāja prof. S.Gūtmane, norādot uz dažādiem šīs Baznīcas praksē un teoloģiskajā domā izstrādātiem un attīstītiem virzieniem. Prezentācija izraisīja ieinteresētu diskusiju (pr. A.Šabeļņiks, A.Eglītis, D.Dolace, G.Dišlers un citi). Domu apmaiņa risinājās gan par antropoloģijas un teoloģijas saistību, gan problēmām, kas saistītas ar šī modeļa aprakstu (terminoloģiju un “valodu”). Seminārs notiek reizi mēnesī, tajā aicināti piedalīties visi interesenti un tajā katru reizi ar referātu uzstājas cits mācībspēks vai maģistrantūras students.