Jaunas publikācijas par karitatīvo sociālo darbu

Klaipēdas Universitātes (Lietuva) starptautiski citējamā sociālo zinātņu rakstu krājumā “Tiltai” š.g. Nr. 2 (67) publicēti divi mūsu augstskolas mācībspēku raksti (angļu valodā) – LKrA rektores prof. Skaidrītes Gūtmanes “The Content of Pastoral Counceling as Precondition of Professionalization of Caritative Social Work” (“Pastorālās padomdošanas saturs kā priekšnoteikums profesionalizācijai karitatīvajā sociālajā darbā”) un doc. Gunta Dišlera “Three Traditions in Christian Approach to Social Issues in the Context of Social Teaching” (“Trīs tradīcijas pieejā sociālajiem jautājumiem Baznīcas sociālās mācības kontekstā”). Ar Klaipēdas Universitāti mūsu augstskola sadarbojas karitatīvā sociālā darba koncepcijas izstrādē.