Goda doktora grāda piešķiršana Džeraldam Borgijam

3. novembrī LKrA kapelā notika svinīgs pasākums – Doctor Honoris Causa diploma piešķiršana Džeraldam Borgijam (San Diego, Kalifornija). Goda tituls piešķirts ar LKrA Senāta lēmumu par ilggadīgu augstskolas atbalstu un nozīmīgu ieguldījumu teoloģiskās koncepcijas izveidē. Svinīgajā atklātajā Senāta sēdē piedalījās Augstākās Izglītības Padomes pārstāve Dr. Dace Markusa, Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji, Senāta locekļi, studenti un Akadēmijas absolventi.

LKrA koncepcija atšķiras no citu teoloģisko augstskolu darba – tās radīšanā īpašu ieguldījumu ir devuši arī iepriekšējie LKrA Goda doktori – Goda doktora diplomu, iepriekš DrHC titulu, saņēmuši SHUV pētnieciskā institūta viceprezidents, Dr.theol. V.Bells (Sietla, ASV), LPB metropolīts Aleksandrs, bij. SAM prezidents E.Albertsons (Zviedrija), Norvēģijas un Latvijas baznīcu diakonijas koncepcijas pamatlicējs J.Gosners, kā arī LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vad. A.Barča un akadēmiķe prof. B.Rivža.