Starpdisciplinārā pētniecība

Koordinatori:

Prof., Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane, SPI direktore; Prof., Dr.theol. Ilmārs Hiršs, Asoc.prof., Dr.habil.phil. Jānis Nameisis Vējš

Sadarbības partneri starpdisciplinārajā pētniecībā:

  • Semelveisas Universitātes Mentālās Veselības institūts (IMH), Ungārija
  • SHUV Starpdisciplinārās pētniecības institūts, Sietla, ASV
  • Sankt Georgenas Filozofijas un teoloģijas augstskola, Vācija
  • Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, Latvija
  • IXE Group – Kristiešu iniciatīva Eiropai (Francija)

LKrA Zinātnisko rakstu izdošana:
2006. g. (Kristīgā augstākā izglītība), 2009.g. (Eiropas sociālie procesi), 2013.g. (Teoloģija un māksla), 2016.g. (Karitatīvais sociālais darbs, sociālā uzņēmējdarbība un supervīzija)