Konferences

“Naratīva terapija kā sociālā darba instruments” 22. – 23. martā, 2019

22.-23. martā, 2019, Kristīgajā akadēmijā notika metodoloģisks seminārs ar doc. G.Dišlera priekšlasījumu par minēto tēmu un diskusija. Piedalījās Kristīgās Profesionālās Izglītības asociācijas locekļi, Akadēmijas maģistrantūras studenti un interesenti no sociālo darbinieku vides.

“Motivācijas seminārs: sociālā darba doktorantūra potenciālajiem studentiem” 10. janvārī, 2019

10. janvārī, 2019, Kristīgajā akadēmijā notika seminārs, kas domāts sociālā darba doktorantūras vadītājiem un potenciālajiem studentiem. Diskusijas centrā sociālā darba inovatīvās formas un metodes, balstoties aktuālos Eiropas Komisijas Sociālās Agendas normatīvajos dokumentos. Seminārā aktīvi piedalījās LKrA rektore prof. S.Gūtmane, doc. D.Dolace, doc. N. Harks (Vācija) (metodologs), doc. E. Butkēvičs un potenciālie doktoranti.

“Naratīva terapija kā sociālā darba instruments” 22. – 23. martā, 2019

22.-23. martā, 2019, Kristīgajā akadēmijā notika metodoloģisks seminārs ar doc. G.Dišlera priekšlasījumu par minēto tēmu un diskusija. Piedalījās Kristīgās Profesionālās Izglītības asociācijas locekli, Akadēmijas maģistrantūras studenti un interesenti no sociālo darbinieku vides.

Akadēmiskā konference, veltīta DrHC goda nosaukuma piešķiršanai Georgam van Durtanoskim, 4. oktobrī, 2018

4. oktobrī, 2018, Kristīgā akadēmija noturēja akadēmisko konferenci, kas veltīta interesantai tēmai – kaligrāfijas pētniecība, teoloģija un māksla. Konference bija piesaistīta LKrA Goda doktora nosaukuma DrHC piešķiršanai Georgijam van Durtanoskim (Maķedonija, Vācija). Kaligrāfija šodien nav tikai “rakstīšanas māksla”, tā ir starpdisciplināras pētniecības objekts (tekstoloģija, Baznīcas māksla, vēsture un teoloģija). Konference notika Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Referēja G. van Durtanoskis, prof. I.Sergejeva, doc. E.Butkēvičs u.c. Konferencē piedalījās arī AIP priekšsēdētājs prof. Jānis Vētra un LZA korespondētājlocekle, prof. Baiba Rivža.

Starptautisks seminārs par sociālā dialoga jautājumiem 24.-24. aprīlī, 2014

24.-25. aprīlī, 2014, mūsu augstskolā notika starptautisks seminārs “Kritēriji Eiropas sociālo pārmaiņu un sociālā dialoga kvalitātes novērtēšanai Baltijas valstīs”, ko organizēja Eiropas Komisijas organizācijas EZA (“European Center for Workers’ Quiestions”) sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju, ACV-BIE (Beļģija), CARTEL ALFA (Rumānija), RECHT EN PLICHT (Beļģija), UNASM (Maķedonija) un USO (Spānija). Kopīgā projekta nosaukums “TU strategies to promote good labour relations in a changing industrial landscape”. Seminārā ar referātiem piedalījās vairāki zināmi Eiropas sociālā dialoga jautājumu eksperti Matiass Homejs (EZA pētniecības eksperts, Vācija), Volkers Šarlovskis (Vācija), Gijs van Gajs un Jans van Peteghems (HIVA, Beļģija), Dr. Ivars Indāns (Eiropas Ārlietu pakalpojumu pētnieciskais analītiķis), sociologs Juris Osis, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, kā arī speciālisti no Lietuvas un Igaunijas – prof. Elvīra Aciene un Dr. Indre Dirgeliene no Klaipēdas Universitātes (Lietuva) un politisko procesu analītiķis Aimars Altosārs (Igaunija). Semināra ietvaros notika izbraukuma sesija veikalu tīkla MAXIMA vadības ēkā “Abrās”, kur uzņēmum darbinieki atklāti un pēc būtības stāstīja par sociālā dialoga un strādājošo tiesību jautājumiem. 

Starptautisks seminārs par darbavietu atjaunošanu un zaļo ekonomiku 2.-4. maijā, 2013

2.-4.maijā LKrA notika mūsu augstskolas un EK organizācijas EZA (Eiropas centrs strādājošo jautājumos, Vācija) starptautisks seminārs „ES politika darbavietu atjaunošanā: zaļās ekonomikas iespējas Baltijas valstīs”. Uzmanības centrā – zaļās ekonomikas aktualitāte un attīstības virzieni Eiropas Savienībā un Baltijas valstīs. Tajā piedalījās Ekonomikas ministrijas, LBAS, LDDK, kā arī augstskolu un pētniecisko centru pārstāvji no Vācijas, Beļģijas, Ungārijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Pēc divu dienu lekcijām un diskusijām semināra dalībnieki izbraukumā apmeklēja Ogres Servisa centru, kur K.Dambja grupa (Dakāras rallijs, Paikspīkas sacensības u.c.) strādā pie elektroautomobiļu projektēšanas un izgatavošanas. EK eksperti īpaši atzīmēja šī semināra pirmreizīgumu un radošumu, kā arī dalībnieku plašo iesaistīšanos un informatīvo kvalitāti. Ar programmu varat iepazīties šeit.

Starptautiska konference “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā” 24. septembrī – 6. oktobrī, 2012

Konferences mērķis bija dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju un diskutēt to Baltijas un Ziemeļvalstu kontekstā. Tajā piedalījās mācībspēki un studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas augstskolām. Līdztekus referātiem un apaļā galda diskusijām konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt rehabilitācijas centru Bruknā. Ar konferences programmu varat iepazīties šeit.

Zinātniski praktiskā konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20” 2012. gada 17. maijā.

17. maijā starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” notika Latvijas Augstskolu sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padomes organizētā konference, kas pulcināja sociālos darbiniekus un nozares izglītības veidotājus no visām Latvijas augstskolām un novadiem. LKrA ir šīs Padomes aktīva locekle. Konferencē tika apkopota līdzšinējā pieredze, stiprināta koleģiāla sadarbība, klātesošie saņēma īpašu informatīvu jubilejas izdevumu, kas stāsta par nozares mācību iestādēm. Konferencē uzstājās labi zināmi sociālā darba izglītības kopēji, bet LKrA rektore prof. S.Gūtmane un LKrA Goda doktors, Dr.theol. Viljams Bells (ASV) savos referātos runāja par karitatīvā sociālā darba tradīcijām un virzību nākotnē.

NORDPLUS starpdisciplinārā konference “Klimata simboli teoloģijā un mākslā” 2012. gada 23. – 24. aprīlī.

23.-24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notika starptautiska starpdisciplināra konference „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Dabas Fonda un LU Bioloģijas fakultātes speciālistiem, kā arī ar tradicionālo konfesiju garīdzniekiem, teologiem un māksliniekiem. Konferences darbā piedalījās studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas. Konference notika NORDPLUS projekta ietvaros, to organizēja Latvijas Kristīgā akadēmija kā projekta koordinējošā iestāde.

EZA seminārs “Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?” 2011.gada 27.-28. oktobrī.

EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Eiropas Komisija) LKrA rīkoja starptautisku izglītības semināru „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju EIROPA 2020 īstenot Baltijas valstīs?” Seminārs izvērtās interesantā diskusijā par lieliskiem referātiem, kurus semināram bija sagatavojuši EZA akadēmiskais pētnieks N.Kleins, Igaunijas ETÖK pārstāvis A.Altosārs, LBAS pr. P.Krīgers, arodbiedrības „Enerģija” vad. J.Stalidzāne, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vad. I.Mikiško, LKrA doc. D.Dolace, politiskais analītiķis I.Indāns, RBSSKALS valdes pr. M.Saukāns, Grāmatrūpnieku arodbiedrības vad. E.Rutkovskis. Divu dienu radošā un rezultatīvā diskusija sniedza gandarījumu visiem, kuri piedalījās. Īpašs paldies izbraukuma sēdes organizatoriem starptautiskajā lidostā „Rīga”. Ar prezentācijām varat iepazīties, noklikšķinot uz referenta vārda.

Sociālā dialoga diena ar Baltijas ekspertu piedalīšanos 2010. gada 9. novembrī.

Semināram LKrA ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu bija divi mērķi: izanalizēt Latvijas Valdības deklarāciju Lisabonas stratēģijas kontekstā un diskutēt par Eiropas darba tirgus stratēģiju un redzēt Latvijas situāciju tajā. Seminārā piedalījās bij. Eiropas komisārs Barto Pronks – Latvijas kurators laikā, kad mūsu valsti uzņēma ES, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, arodbiedrību pārstāvji no Lietuvas Inga Preidiene (Lietuvas Darba Federācija), Aimars Altosārs (Centrs darba ņēmēju jautājumos Igaunijā ETOK). No Latvijas seminārā piedalījās politisko procesu analītiķis Ivars Indāns, Jevgēņija Stalidzāne (arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja), Vladimirs Sokolovs (Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs), Daina Brūvele (Ārstniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja), Ruta Vīksna (Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja). Diskusiju vadīja Grāmatrūpniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Egils Rutkovskis.
Semināra diskusijās iesaistījās politiķi, arodbiedrību pārstāvji, sociālo studiju programmu studenti. Seminārs noritēja lietišķā un draudzīgā gaisotnē, kopīgi meklējot atbildi uz galveno: kā uzlabot Latvijas darba tirgus attīstības stratēģiju.

Teorētiskais seminārs “Eiropas savienības nostādnes sociālajā politikā” 2010. gada 15. martā.

2010. gada 15. martā LKrA notika teorētiskais seminārs par Eiropas sociālo politiku: kas tai kopējs ar kristietību? Semināru vadīja V. Dolacis.

Starptautiska konference “Nācija, sakralizācijas problēma un Eiropas kopīgās vērtības 2008. gada 1. – 2. decembrī”

Konference notika 2008.gada 1.-2. decembrī Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejā.
Konferences programma.

Starptautiska konference – apaļais galds par sociālo dialogu Latvijā 2009. gada 18. aprīlī.

2009. gada 18. aprīlī LKrA notika apaļais galds, kuru organizēja EUROMF no Eiropas Komisijas – „Baltijas valstu sociālpolitiskās situācijas izpēte”. Diskusiju vadīja EUROMF ģenerālsekretārs Bruno Mahils.
Sarunā piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Anita Jākobsone, LR Iekšlietu ministrijas Migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas politikas nodaļas vadītāja Ilze Briede, LELB Finanšu komisijas vadītājs Artis Eglītis, LPB priesteris tēvs Oļegs (Peļēvins). Sarunas tēma – Latvijas sociālā politika, sociālais darbs un sociālā palīdzība, migrācija un sociālais dialogs un tā attīstība valstī – cieši saistīta ar vienu no galvenajām LKrA studiju programmām: Sociālais karitatīvais darbs.
Attēlos: apspriedes dalībnieki; LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece A. Jākobsone, LR Iekšlietu ministrijas Migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas politikas nodaļas vadītāja I. Briede un EUROMF ģenerālsekretārs B. Mahils; galveno ziņojumu sniedza Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Valsts Prezidentes Stratēģiskās attīstības padomes loceklis Ivars Indāns; EUROMF ģenerālsekretārs B. Mahils un LPB priesteris t. Oļegs (Peļēvins)

Zinātniskā konference “Trīsvienības teoloģija un ikonogrāfija” 2007. gada 24. martā.

2007. gada 24. martā Rīgas sv. Jāņa baznīcas draudzes namā (Jāņasētā) izskanēja LKrA organizēta zinātniska konference par Trīsvienības teoloģiju un ikonogrāfiju. Konferencē runāja katoļu un pareizticīgo garīdznieki, LKrA studenti un mācībspēki. Konferences atklāšanā ievadvārdus sacīja Latvijas Pareizticīgo baznīcas Metropolīts Aleksandrs. Viņš uzsvēra, ka ikona nav specifiski krieviska sakrālās mākslas tradīcija, tās saknes ir Bizantijā, bet galvenais – tā dod iespēju piedzīvot Kristus klātbūtni. Viņš arī uzsvēra augstskolas darbu Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vienības veicināšanā. Pēc konferences notika tematiskas ikonu izstādes atklāšana.

Starptautiskā zinātniski praktiska konference “Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: prakstiskā tolerance” 2006. gada 8. – 9. septembrī.

Attēlos: konferences lektori K. Pētersone un A. Berdņikovs.

2006. gada 8.-9. septembrī konferencē Latvijas Kristīgajā akadēmijā sadarbībā ar Latvijas sociālā dialoga izglītības centru, EK ekspertiem no EZA (Eiropas centra strādājošo jautājumos), EUROFEDOP (Eiropas federācijas pakalpojumu sfērā strādājošiem) un EUROMF (Eiropas pilsoniskās sabiedrības vidusslāņa vecināšanas organizācijas) tika analizēta globalizācijas un atvērtā tirgus ekonomikas apstākļos samilzusī identitātes un tolerances problēma.
Eiropas Savienība ir devusi jaunas, iepriekš nepazītas iespējas, kas veicina komunitāras un pozitīvi tolerantas sabiedrības attīstību. Tomēr darbaspēka migrācijas apstākļos atklājas dažādu pasaules uzskatu un pārliecību sadursme. Tolerances spēja ir kļuvusi par pārbaudījumu daudziem vadītājiem, personāla vadības speciālistiem, nonākot pretrunā ar ES normatīvajiem aktiem un sabiedrībā nostabilizētiem tradicionāliem uzskatiem.
Konferencē piedalījās Eiropas Komisijas eksperti no Beļģijas un Itālijas, kā arī speciālisti no Norvēģijas un ASV. Konferencē piedalījās arī Īpašu uzdevumu ministre integrācijas jautājumos K. Pētersone un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas doktorants Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētnieks A. Berdņikovs. Konferences diskusijas vadīja O. Brūvers un S. Gūtmane.

Staptautiskā konference “Migrācija: teoloģiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti” 2005. gada 10. – 11. novembrī.

Latvijas Kristīgā akadēmija jau trešo gadu sadarbojas ar Eiropas Centru darba ņēmēju jautājumos, īstenojot kopīgus izpētes un izglītības projektus. EZA iestājas par sociāla dialoga veicināšanu jaunajās ES dalībvalstīs. Konferencē 2005.gada 10. – 11. novembrī Rīgā piedalījās Latvijas speciālisti migrācijas jautājumos. LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane referēja par migrācijas biblisko novērtējumu.
Attēlos (no kreisās): referē Latvijas ārpolitikas institūta vadošais pētnieks Ivars Indāns, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane, EZA ģenerālsekretārs Leo Pauels un EUROMF direktors Bruno Mahils; Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra direktors Didzis Lasmanis un LKrA prorektore Astra Pope; konferences dalībnieki.

Starptautiskā konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija Latvijā” 2005. gada 12. – 13. maijā.

2005. gada maijā pagāja divpadsmit gadu, kopš durvis studentiem vēra Latvijas Kristīgā akadēmija. Svinības notika 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē. Svinību ietvaros notika starptautiska konference “KRISTĪGĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJA LATVIJĀ”. Konferenci atklāja Romas katoļu Baznīcas kardināls J.Pujats, tajā piedalījās arī Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolīta legāti priesteri Aleksandrs (Nagla) un Nils (Druvaskalns) un LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Apsveikumu LKrA konferences dalībniekiem bija atsūtījusi Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. 12. maija starptautiskajā konferencē “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija Latvijā” ar referātiem piedalījās Latvijas un ārvalstu augstskolu darba speciālisti.
Konferences materiāli apkopoti LKrA Zinātnisko Rakstu 1. sējumā.
Attēlos: (pirmajā rindā) – Kardināls J.Pujats konferences atklāšanā; konferences klausītāji un viesi; SHUV institūta (Sietla, ASV) viceprezidents Viljams Bells; LKrA rektore Sk. Gūtmane kopā ar Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru Juri Zaķi.
(otrajā rindā) – doc. Juris Doveiko un Dr. Klauss Kīslings; absolventi Katri, Inese, Gundega, Laura un Lāsma kopā ar pasniedzēju Franci Zepu; norvēģu mūziķis Nils Arne Helgerods.

EZA darba grupas sanāksme un konference Jūrmalā 2004. gada 19. martā

Jau divus gadus Kristīgā akadēmija ir iesaistīta sociālā dialoga jautājumu risināšanā, ko Eiropas Savienības valstīs koordinē EZA – Eiropas Centrs strādājošo jautājumiem. 2004.gada 19. martā Akadēmijā notika darba grupas darba sanāksme.
Attēlos: EZA konference Jūrmalā 2004. gada septembrī, EZA ģenerālsekretāra vietnieks Leo Pauels, LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane un EUROMF eksperts Latvijā Bruno Mahils.