Jaunā mācību gada sākums un uzņemšana EKrA studiju programmās

2013. gadā Eiropas Kristīgajā akadēmijā tika veikta Eiropas līmeņa akreditācija studiju virzieniem “Teoloģija”, “Sociālā labklājība”, “Mākslas”. Mūsu augstskola ir saņēmusi augstākās kvalitātes zīmi.

UZMANĪBU REFLEKTANTIEM UN ESOŠAJIEM STUDENTIEM!

Saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likumā (2018. gada 14. jūlijā, Nr. 132 (6218)), studiju virzieni, kuriem akreditācija beidzas 2019. gadā, tiek pagarināta:

 • Studiju virzieniem “Māksla” un “Reliģija un teoloģija” – līdz 2023. gada 31. decembrim,
 • Studiju virzieniem “Sociālā labklājība” (Sociālais darbs un Karitatīvais sociālais darbs) – līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

UZMANĪBU!

Akadēmija ir iesniegusi Sociālās labklājības virzienā iekļautās studiju programmas “Sociālais darbs” (2. līmenis), “Karitatīvais sociālais darbs” (Bakalaurs, Maģistrs), “Supervīzija” (Maģistrs), “Sociālā uzņēmējdarbība” (Maģistrs) jaunajai akreditācijai Augstākās Izglītības Kvalitātes Novērtēšanas Centram un gaida akreditācijas norisi. Kā zināms, akreditācija notiek saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 793 (2018. gada 1. decembrī).

Studentu uzņemšana notiek šādās akreditētās studiju programmās:

Virzienu akreditāciju veica Eiropas ekspertu komisija, novērtējums – “ilgtspējīgas, kvalitatīvas studiju programmas”. Augstskola ir ierindota augstākās kvalitātes, t.i., I grupā.

Visām studiju programmām EKrA ir iespējams pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu.

(veidlapa šeit)

Pēc veidlapas aizpildīšanas Jums ir jāatnāk uz EKrA Studiju daļu Bulduros, Vienības prospektā 23, lai apstiprinātu ievadīto datu pareizību un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.
Datu apstiprināšanai līdzi ņemt nepieciešams:

 • vidējo izglītību apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 • iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu), ja tāda iegūta;
 • EKrA noteikto centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
 • personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 • 4 fotogrāfijas;
 • maksa par dokumentu noformēšanu studijām augstskolā EUR 50.

Par studentu uzņemšanas laikiem, studiju programmu izmaksām u.c. jautājumiem lūdzam sazināties ar EKrA Studiju daļu:
Agnese Sējāne, e-pasts: akademija@kra.lv, tālr. 6775 3360.

Mācības notiek:

 • Pilna laika studijās – 4 gadi. Nodarbības notiek – darba dienu vakaros no plkst. 18.00 – 21.00.
 • Nepilna laika studijās – 5 gadi. Nepilna laika studijas iespējamas gan vakara, gan neklātienes nodaļā.
 • Vakara nodaļā nodarbības notiek darba dienu vakaros no plkst. 18.00 – 21.00.
 • Neklātienes nodaļā nodarbības notiek 1 nedēļu mēnesī no plkst. 10.00 – 17.15 (atsevišķos gadījumos no plkst. 14.00 – 21.00)

Par studiju maksu varat uzzināt šeit.

Uzņemšanas noteikumi Eiropas Kristīgajā akadēmijā

  • 1. Vispārīgās nostādnes

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek reflektantu uzņemšana studijām Eiropas Kristīgās akadēmijas (turpmāk tekstā EKrA) pilna laika un nepilna laika pamatstudiju un pilna laika augstākā līmeņa (maģistrantūras) studiju programmās.
1.2. Uz studijām EKrA var pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi vai personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

  • 2. EKrA piedāvātās studiju formas

2.1. EKrA piedāvā sekojošas pamatstudiju formas:
2.1.1. Pilna laika studijas dienas nodaļā;
2.1.2. Nepilna laika studijas vakara nodaļā;
2.1.3. Nepilna laika studijas neklātienes nodaļā;
2.2. Pilna laika augstākā līmeņa studijas.

  • 3. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās

3.1. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek uz vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības bāzes.
3.2. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un modernajā svešvalodā. EKrA uzņem personu, kura noteiktajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvusi vērtējumu – A, B, C, D, vai E līmenis. Reflektanti, kuri vispārējo vidējo izglītību ieguvuši līdz 2003./2004.mācību gadam, tiek uzņemti bez centralizēto eksāmenu rezultātiem.

  • 4. Reflektantu uzņemšana nepilna laika pamatstudiju programmās

4.1. Reflektantu uzņemšana nepilna laika pamatstudiju programmās notiek uz vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības bāzes.
4.2. Pretendentiem uz nepilna laika studijām EKrA visās pamatstudiju programmās jāuzrāda vidusskolas atestāts, kurā vērtējums latviešu valodā un modernajā svešvalodā nav zemāks par 4 – gandrīz viduvēji (pēc 10 ballu vērtēšanas sistēmas) jeb 3 – viduvēji (pēc 5 ballu vērtēšanas sistēmas).
4.3. Reflektanti tiek uzņemti nepilna laika pamatstudiju programmā ar Uzņemšanas komisijas lēmumu un rektora rīkojumu pēc intervijas ar Uzņemšanas komisiju.

  • 5. Reflektantu uzņemšana pilna laika augstākā līmeņa studiju programmās

5.1. Reflektantu uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās notiek uz augstākās izglītības bāzes.
5.2. Reflektanti tiek uzņemti pilna laika augstākā līmeņa studiju programmā ar Uzņemšanas komisijas lēmumu un rektora rīkojumu.
5.3. Konkursā par studijām EKrA piedalās reflektanti, kuru reģistrācija notikusi ne vēlāk kā noteiktajā reflektantu reģistrācijas termiņā (skat. 6.1.), un ja EKrA Studiju daļā iesniegti visi šajā nolikumā prasītie dokumenti.
5.4. Apelācijas kārtību regulē EKrA Senāta noteikta kārtība un par to atbildīgā persona ir EKrA Senāta priekšsēdētājs.
5.5. Augstskolas un studējošā savstarpējās tiesiskās attiecības pēc studējošā uzņemšanas EKrA studiju programmā regulē Studiju līgums.

  • 6. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana

6.1. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana EKrA studiju programmās notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 6. daļu.
6.2. Reģistrējoties studijām pilna laika pamatstudiju programmās, reflektants iesniedz:
– Pieteikumu;
– vidējo izglītību apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
– iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu), ja tāda iegūta;
– EKrA noteikto centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
– personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
– 4 fotogrāfijas.
6.3. Reģistrējoties studijām nepilna laika pamatstudiju programmās, reflektants iesniedz:
– pieteikumu;
– vidējo izglītību apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
– iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu), ja tāda iegūta;
– personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
– 4 fotogrāfijas.
6.4. Reģistrējoties studijām augstākā līmeņa studiju programmās, reflektants iesniedz:
– pieteikumu
– augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu)
– personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu)
– 4 fotogrāfijas.
6.5. Reflektantu uzņemšanu veic EKrA Senāta apstiprināta Uzņemšanas komisija.
6.5.1. uzņemšanas konkursa vērtēšanas kritēriji ir centralizēto eksāmenu rezultāti (A, B, C, D līmenis) latviešu valodā un modernajā svešvalodā. Personām, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, konkursa vērtēšanas kritēriji ir vidējās izglītības atestāta atzīmju vērtējums latviešu valodā un modernajā svešvalodā, kas nav zemāks par 4 – gandrīz viduvēji (pēc 10 ballu vērtēšanas sistēmas) jeb 3 – viduvēji (pēc 5 ballu vērtēšanas sistēmas).
6.5.2. konkursa noslēguma termiņš ir 31.augusts.
6.5.3. konkursa rezultātus nosaka un apstiprina EKrA Uzņemšanas komisija. Tos izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
6.5.4. uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu augstskolas rektoram. Augstskolas rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.
6.6. Reflektants tiek imatrikulēts EKrA studiju programmā ar rektora rīkojumu.
6.7. EKrA un studējošais noslēdz vienošanos par studijām (Studiju līgumu).
6.8. Katram studējošam EKrA iekārto studējošā personas lietu, kas satur sekojošus dokumentus:
– reflektanta pieteikumu;
– vidējo vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju;
– pases kopiju;
– centralizēto eksāmenu sertifikātu apstiprinātas kopijas;
– studiju līgumu.

Tu esi pie mums gaidīts!

Pirms iestāšanās lūdzam iepazīties ar Riska menedžmenta un kvalitātes vadības sistēmu mūsu Akadēmijā, lai drošas studijas Jums sagādātu gandarījumu!

 

Biežāk uzdotie jautājumi:

  1. Kas mani sagaida Akadēmijā?

Labi pasniedzēji, spēcīga administrācija un labas bāzes zināšana daudzveidīgai darbībai. Pilnīga studiju virzienu akreditācija.

  1. Kā nokļūt Akadēmijā?

Satiksme no Rīgas ērta ar vilcienu vai auto 30 min. No Bulduru stacijas taisni uz jūras kāpu 7 minūšu gājiens, Akadēmija ir balta, trīsstāvu ēka pie kāpas.

  1. Kur dzīvot?

Kopmītnes Akadēmijai pagaidām nav, taču liela daļa studentu privāti īrē kādu dzīvokli vai istabu Jūrmalā. Jaunā mācību gada sākumā ir daudz piedāvājumu no privātpersonām par salīdzinoši zemu maksu istabai vai pat dzīvoklim (lētāk ir īrēt kopā ar citiem studiju biedriem). Cenas individuāli.

  1. Kādi dokumenti nepieciešami iestājoties?

Skatieties atbildi Uzņemšanas noteikumos tālāk šajā lappusē.

  1. Vai man jābūt kristietim?

Nav obligāti.

  1. Vai studentiem ir pieejami pakalpojumi?

Akadēmijas trešajā stāvā ir kapela. Studiju darbam ir iespējams izmantot internetu, izgatavot kopijas, iesiet kursa darbus, izmantot Zinātnisko bibliotēku un lasītavu.

  1. Kāda ir ikdienas noskaņa Akadēmijā?

Rosīga, pozitīva un atbalstoša. Tā katrā ziņā nav svētulīga, bet rosina kritiski domāt.

  1. Kā iespējams veikt maksājumus par studijām?

Maksājumus par studijām Akadēmijā var veikt gan skaidrā naudā, maksājot par katru mēnesi LKrA grāmatvedībā, gan arī ar bankas starpniecību. EKrA rekvizītus var atrast sadaļā Kontakti.

Tu esi pie mums gaidīts!