Studējošo pašpārvaldes nolikums

  • 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Eiropas Kristīgās akadēmijas (turpmāk tekstā – Akadēmija) studējošo pašpārvaldes nosaukums Akadēmijā ir Studentu padome.
1.2. Studentu padome ir Akadēmijas struktūrvienība.
1.3. Studentu padome sadarbojas ar Akadēmijas rektoru, studiju daļu, studiju programmām, Akadēmijas studentiem, kā arī ar studēt gribētājiem.
1.4. Studentu padome darbojas saskaņā ar:
1.4.1. Augstskolu likumu un Izglītības likumu;
1.4.2. Akadēmijas Satversmi un Statūtiem;
1.4.3. Studentu padomes Statūtiem;
1.4.4. Studējošo pašpārvaldes nolikumu.
1.4.5. Senāta sēžu lēmumiem;
1.4.6. Akadēmijas darba kārtības noteikumiem un nolikumiem;
1.4.7. Akadēmijas iekšējās kārtības noteikumiem studējošajiem;
1.4.8. Darbinieku sanāksmju lēmumiem;
1.4.9. Akadēmijas lietvedības kārtošanas instrukciju;
1.4.10. Akadēmijas lietu nomenklatūru;

  • 2. Galvenie uzdevumi

2.1. Studentu padome aizstāv un ir virzīta uz Akadēmijas studējošo akadēmisko, materiālo, kultūras un garīgo interešu atraisīšanu gan Akadēmijā, gan ārpus tās, kā arī aizstāv studējošo viedokli un tā ievērošanu ar Akadēmiju saistītu jautājumu risināšanā.
2.2. Studentu padome nosaka kārtību, kādā studējošie tiek izvirzīti un ievēlēti Akadēmijas koleģiālajās institūcijās, nodrošinot studējošo pārstāvju pārstāvniecību.
2.3. Studentu padome vēršas pie institūcijām un amatpersonām ar lūgumiem, priekšlikumiem un prasībām Akadēmijas studējošo vārdā.
2.4. Studentu padome piedalās studējošo sociālās un studiju dzīves organizēšanā un pilnveidošanā, kā arī sniedz konsultatīvu, praktisku un morālu palīdzību Akadēmijas studējošajiem.
2.5. Studentu padome pārstāv Akadēmijas un tās studējošo nacionālā un starptautiskā līmenī.
2.6. Veido sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām, uzņēmumiem, labdarības organizācijām u.c. iestādēm vai amatpersonām;
2.7. Studentu padome nodrošina informācijas apmaiņu studējošo vidū:
2.7.1. informē studējošos par Senātā un citās Akadēmijas lēmējinstitūcijās izskatītajiem un pieņemtajiem jautājumiem attiecībā un studējošajiem;
2.7.2. informē Senātu par studējošo ierosinājumiem, iniciatīvām, vajadzībām un sūdzībām.

  • 3. Studentu padomes tiesības, pienākumi un atbildība

3.1. Studentu padomei un tās pārstāvjiem ir tiesības:
3.1.1. saņemt nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus no jebkuras Akadēmijas struktūrvienības pārstāvja par jautājumiem, kas skar studējošo intereses un kas nepieciešama studentu padomes darba savlaicīgai un kvalitatīvai organizēšanai;
3.1.2. piedalīties Akadēmijas Senāta sēdēs ar balsstiesībām, aizstāvot studējošo intereses, Akadēmijas lēmējinstitūcijās, kā arī piedalīties ieskaitēs, eksāmenos un skatēs kā novērotājiem, ja to paredz Akadēmijas studiju kārtību reglamentējošie dokumenti;
3.1.3. iesniegt priekšlikumus par studējošo sociālās un studiju dzīves uzlabošanu;
3.1.4. izmantot veto tiesības jautājumos, kurus pieņem Akadēmijas Senāts un Satversmes sapulce un kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājuma risināšanai tiek izveidota komisija, kuru, balstoties paritātes principā, izveido Akadēmijas Senāts. Komisijas gala lēmumu apstiprina ar divām trešdaļām balsu;
3.1.5. vērsties pie Akadēmijas rektora vai Senāta ar lūgumu atcelt Akadēmijas pārvaldes un vadības institūciju lēmumus, ja tie neatbilst Akadēmijas studējošo interesēm;
3.1.6. piedalīties Akadēmijas studējošo izglītošanas sistēmas pilnveidošanā, zinātnisko interešu veicināšanā un labdarības pasākumu organizēšanā.
3.2. Studentu padomei un tās pārstāvjiem ir pienākums:
3.2.1. organizēt un pilnveidot Akadēmijas studējošo sociālo un studiju dzīvi, kā arī sniegt konsultatīvu, praktisku un morālu palīdzību Akadēmijas studējošajiem;
3.2.2. īstenot un iesaistīt Akadēmijas studējošos Studentu padomes izvirzītos mērķus un uzdevumus Akadēmijā un ārpus tās;
3.2.3. ievērot Studentu padomes Statūtus un Akadēmijas normatīvos dokumentus;
3.2.4. pildīt Studentu padomes lēmumus pēc to apstiprināšanas Akadēmijas Senātā.
3.3. Studentu padomei ir atbildība:
3.3.1. par 1.4. punktā minēto normatīvo aktu ievērošanu un izpildīšanu;
3.3.2. par studējošo sociālās un studiju dzīves daudzpusīgu un kvalitatīvu organizēšanu atbilstoši Studentu padomes izstrādātajam plānam;
3.3.3. par tās rīcībā nodotajiem līdzekļiem, priekšmetiem un cita veida materiālām vērtībām;
3.3.4. par šī Nolikuma izpildi.

  • 4. Organizatoriskā struktūra

4.1. Studentu padomi vada Studentu padomes prezidents, ko ievēl un kas darbojas saskaņā ar Studentu padomes Statūtiem.
4.2. Studentu padomes lēmējinstitūcijas ir Akadēmijas studējošo pilnsapulce un Valde, kuru tiesības un darbību nosaka Studentu padomes Statūti.
4.3. Atsevišķu uzdevumu vai pienākumu veikšanai Valde ir tiesīga izveidot darba grupas un institūcijas, nozīmējot atbildīgo personu katrā no tām un piesaistot nepieciešamos dalībniekus konkrētu darba izpildei.
4.4. Valde ir tiesīga izstrādāt un veikto grozījumus Studentu padomes Statūtos. Statūtus apstiprina Akadēmijas Senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ.
4.5. Akadēmijas studējošo pilnsapulce ir augstākā Studentu padomes lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā un kurai ir tiesības ievēlēt Studentu padomes prezidentu.

  • 5. Pastāvīgi veicamie uzdevumi

5.1. Studentu padome plāno savu sabiedrisko aktivitāšu procesu un konkrētos pasākumus.
5.2. Studentu padomes darbs noris pēc apstiprinātā plāna, kura izpildei tā regulāri seko.
5.3. Pēc Akadēmijas Senāta vai rektora lūguma sagatavo ziņojumu par plānā paredzēto uzdevumu izpildes gaitu un to novērtējumu.
5.4. Finanšu gada beigās Valdes sastāda saimnieciskās darbības rezultātu aprēķinu un darbības aprakstu par aizvadīto gadu.
5.5. Veic lietvedības regulāru darbu Studentu padomes ietvaros.

  • 6. Darbības efektivitātes kritēriji

6.1. Veiksmīga, kvalitatīva un organizēta sadarbība un komunikatīva saite starp Akadēmijas studējošajiem un Akadēmijas, kas ir saskaņā ar Akadēmijas koncepciju.
6.2. Tiek izstrādāts Studentu padomes darbības plāns katram mācību gadam.
6.3. Tiek pilnveidotas Studentu padomē darbojošos studentu lietvedības, administratīvā un vadības darba zināšanas.
6.4. Profesionāli un organizēti tiek īstenoti šī nolikuma galvenie uzdevumi un patstāvīgi veicamie darbi
6.5. Profesionāli un organizēti tiek īstenoti šī nolikuma galvenie uzdevumi un patstāvīgi veicamie darbi.

Saite uz Latvijas Studentu vortālu “StudentNet”
Kontakti: studpad@kra.lv