Latvijas Kristīgās akadēmijas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem

 • 1. Noteikumos lietotie termini

 • 1.1. Eksmatrikulācija – svītrošana no Latvijas Kristīgās akadēmijas studējošo saraksta.
  1.2. Plaģiātisms – citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu tālāka paušana savā vārdā, t.i., nosaucot tos par saviem.

 • 2. Vispārīgie noteikumi

 • 2.1. LKrA iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (tālāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma, Latvijas Kristīgās akadēmijas Satversmes un citu augstāko izglītību reglamentējošo dokumentu prasībām.
  2.2. Noteikumi nosaka Latvijas Kristīgās akadēmijas studējošo pienākumus, tiesības un atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
  2.3. Noteikumus pieņem Latvijas Kristīgās akadēmijas Studentu padome un apstiprina Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāts.
  2.4. Noteikumi saistoši visiem Latvijas Kristīgās akadēmijas studējošajiem.
  2.5. Studiju daļas vadītājs nodrošina studējošo iepazīstināšanu ar Noteikumiem pirms studiju līguma noslēgšanas. Studējošais ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos pildīt.
  2.6. Noteikumi ir pieejami Studiju daļā, studentu pašpārvaldē, Latvijas Kristīgās akadēmijas mājas lapā www.kra.lv.

 • 3. Studējošo darba organizēšana

 • 3.1. Studijas Latvijas Kristīgajā akadēmijā tiek organizētas saskaņā ar akadēmisko kalendāru, ko katram akadēmiskajam gadam apstiprina rektors. Akadēmiskā gada plānojumā paredzēts:
  3.1.1. Rudens semestris – 20 nedēļas,
  3.1.2. Pavasara semestris – 20 nedēļas,
  3.1.3. Vasaras semestris (ja to paredz studiju plāns).
  3.2. Studijas notiek:
  3.2.1. Pilna laika studijās – 4 gadi. Nodarbības notiek – darba dienu vakaros no plkst. 18.00 – 21.00.
  3.2.2. Nepilna laika studijās – 5 gadi. Nepilna laika studijas iespējamas gan vakara, gan neklātienes nodaļā.
  3.2.3. Vakara nodaļā nodarbības notiek darba dienu vakaros no plkst. 18.00 – 21.00.
  3.2.4. Neklātienes nodaļā nodarbības notiek 1 nedēļu mēnesī no plkst. 10.00 – 17.15 (atsevišķos gadījumos no plkst. 14.00 – 21.00)
  3.3. Nodarbību saraksts studējošajiem ir pieejams vienu mēnesi iepriekš. To izvieto Latvijas Kristīgās akadēmijas telpās visiem redzamā vietā uz Ziņojumu dēļa.

 • 4. Studējošo pienākumi

 • 4.1. Ar savu rīcību vairot Latvijas Kristīgās akadēmijas prestižu, sekmēt Latvijas Kristīgās akadēmijas mērķu īstenošanu, misijas izpildi, kas noteikta Satversmē.
  4.2. Mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu, saskaņā ar akadēmisko kalendāru savlaicīgi izpildīt studiju programmas prasības, ievērot Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju kārtību reglamentējošo dokumentu prasības.
  4.3. Ievērot savstarpējo attiecību kultūru, ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, LKrA personālu un apmeklētājiem.
  4.4. Pildīt noslēgtā līguma saistības.
  4.5. Nodarbību laikā ievērot docētāja prasības, netraucēt nodarbības norisi.
  4.6. Savlaicīgi Latvijas Kristīgās akadēmijas noteiktajā kārtībā rakstiski informēt savas studiju programmas prorektoru par studiju pārtraukšanu.
  4.7. Nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut plaģiātismu studiju darbā.
  4.8. Ārpus nodarbību pasākumu organizēšanu Latvijas Kristīgās akadēmijas teritorijā saskaņot ar Latvijas Kristīgās akadēmijas vadību.
  4.9. Ievērot Latvijas Kristīgās akadēmijas noteiktos ēku izmantošanas noteikumus, t.sk. smēķēšanas aizliegumu.
  4.10. Noteiktajos termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar Latvijas Kristīgo akadēmiju.
  4.11. Saudzīgi izturēties pret Latvijas Kristīgās akadēmijas īpašumu un materiālajiem resursiem. Ja studējošā darbības dēļ īpašums ir bojāts vai nodarīti zaudējumi, atlīdzināt Latvijas Kristīgajai akadēmijai radītos zaudējumus civiltiesiskā kārtībā.
  4.12. Iepazīties ar ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem un ievērot tos.
  4.13. Neatrasties Latvijas Kristīgās akadēmijas teritorijā alkohola un narkotisko vielu reibumā, neizplatīt narkotiskās un psihotropās vielas.
  4.14. Ievērot tīrību un kārtību telpās.
  4.15. Nekavējoties paziņot par izmaiņām personas datos, dzīvesvietas vai kontaktadreses, telefona numura, e-pasta adreses maiņu u.c. savas studiju programmas lietvedim.
  4.16. Pēc Latvijas Kristīgās akadēmijas darbinieka pieprasījuma Latvijas Kristīgās akadēmijas telpās un teritorijā uzrādīt studējošā apliecību.

 • 5. Studējošā tiesības

 • 5.1. Pieprasīt visu Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju procesu reglamentējošajos dokumentos paredzēto studējošo tiesību ievērošanu.
  5.2. Latvijas Kristīgās akadēmijas noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju programmu, izvēlēties studiju kursus un pasniedzējus.
  5.3. Uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu, laikā iepazīties ar izmainām studiju programmās un studiju kursa apguves nosacījumiem.
  5.4. Uzsākot studiju kursu, uzzināt kursa pārbaudījuma formu un nosacījumus, vērtēšanas kritērijus.
  5.5. Ar docētāja atļauju studiju procesā veikt audioierakstus, videoierakstus un fotografēt.
  5.6. Savlaicīgi saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu.
  5.7. Saņemt mācībspēka konsultācijas Latvijas Kristīgās akadēmijas noteiktā kārtībā.
  5.8. Lūgt studiju prorektoru atļaut atkārtoti kārtot pārbaudījumu (pārbaudījumu atļauts kārtot trīs reizes, trešo reizi – pie komisijas) vai pārcelt akadēmisko saistību kārtošanu semestrī, ja šīs saistības nav nokārtotas savlaicīgi.
  5.9. Saņemt citās augstskolās un iepriekšējos studiju periodos Latvijas Kristīgajā akadēmijā apgūto studiju kursu satura un apjoma atzīšanu Latvijas Kristīgās akadēmijas noteiktajā kārtībā.
  5.10. Satversmē paredzēto darbību veikšanai izmantot Latvijas Kristīgās akadēmijas telpas, iekārtas, bibliotēku.
  5.11. Vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārvaldē, līdzdarboties pašpārvaldē.
  5.12. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos.
  5.13. Saņemt nediskriminējošu citu studējošo un darbinieku attieksmi.
  5.14. Saņemt personas un studiju datu aizsardzību.
  5.17. Noteiktā kārtībā saņemt valsts vai mecenātu finansētās stipendijas un pabalstus.

 • 6. Apbalvojumi

 • 6.1. Par izcilām sekmēm vai sasniegumiem pētniecībā vai sabiedriskām aktivitātēm studējošo var apbalvot:
  6.1.1. Piešķirt Latvijas Kristīgās akadēmijas Atzinības rakstu,
  6.1.2. Izteikt Rektora pateicību,
  6.1.3. Izteikt rakstisku Rektora pateicību,
  6.1.4. Izsniegt Latvijas Kristīgās akadēmijas diplomu „ar izcilību”,
  6.1.5. Apbalvot ar rektora naudas prēmiju vai dāvanu.

 • 7. Personas izslēgšana no studējošo saraksta – eksmatrikulācija

 • 7.1. Studējošo eksmatrikulē pēc studiju prorektora vai Senāta priekšlikuma, ja:
  7.1.1. Studējošais izteicis šādu vēlēšanos,
  7.1.2. Studējošais ir izpildījis visas studiju programmas prasības un finansiālās saistības ar Latvijas Kristīgo akadēmiju un viņam ir piešķirts akadēmiskais grāds vai profesionālā kvalifikācija,
  7.1.3. Ja ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas neļauj turpināt studijas,
  7.1.4. Ja studējošais noteiktos termiņos nav:
  7.1.4.1. izpildījis studiju programmas prasības,
  7.1.4.2. nav nokārtojis noslēguma pārbaudījumus,
  7.1.4.3. nav samaksājis studiju maksu,
  7.1.4.4. nav reģistrējies studijām nākamajam semestrim.
  7.1.5. Ja studējošais ir izdarījis šo Noteikumu būtisku pārkāpumu, eksmatrikulāciju piemēro kā disciplinārsodu.

 • 8. Disciplinārsodi par iekšējās kārtības neievērošanu

 • 8.1. Par Noteikumu pārkāpumiem studējošajiem ar Latvijas Kristīgās akadēmijas rīkojumu pēc studiju prorektora vai akadēmiskās struktūrvienības vadītāja priekšlikuma var izteikt brīdinājumu par eksmatrikulāciju. Brīdinājums par eksmatrikulāciju ir spēkā vienu gadu no tā izteikšanas brīža.
  8.2. Par būtiskiem Noteikumu pārkāpumiem studējošajam kā disciplinārsodu var piemērot eksmatrikulāciju.
  8.3. Disciplinārsodu piemēro, izvērtējot pārkāpuma raksturu, tā sekas, studējošā vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo viņa personību.
  8.4. Fiksēt Noteikumu pārkāpumu ir tiesīgs jebkurš Latvijas Kristīgās akadēmijas studējošais vai darbinieks. Par fiksēto pārkāpumu viņš rakstiski informē Latvijas Kristīgās akadēmijas vadību. Pirms disciplinārsoda piemērošanas pieprasa no studējošā rakstveida paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu.
  8.5. Disciplinārsodu var piemērot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas.
  8.6. Disciplinārsodu piemērošana tiek saskaņota ar studentu pašpārvaldi.
  8.7. Studējošais ir tiesīgs iesniegt apelāciju par viņam piemēroto disciplinārsodu vai eksmatrikulāciju saskaņā ar Latvijas Kristīgās akadēmijas studējošo priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtību.

 • 9. Ugunsdrošība

 • 9.1. LKrA studējošo rīcība ugunsgrēka gadījumā:
  9.1.1. Nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Latvijas Kristīgās akadēmijas tehniskajam direktoram pa tālr. 265 29 090.
  9.1.2. Rīkoties pēc Latvijas Kristīgās akadēmijas amatpersonu norādījumiem, veikt evakuāciju, izmantojot tuvāko evakuācijas izeju. Evakuācijas izejas apzīmētas ar informējošām zīmēm.
  9.2. Studējošajiem aizliegts izmantot ugunsdzēsības inventāru citām vajadzībām.
  9.3. Latvijas Kristīgās akadēmijas telpās kategoriski aizliegts rīkoties ar priekšmetiem un ierīcēm, kas deg ar atklātu liesmu (svecēm, šķiltavām u.c.).
  9.4. Atstājot telpas, studējošajam jāpārliecinās, vai veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu iespējamo ugunsgrēka izcelšanos

 • 10. Elektrodrošība

 • 10.1. Studējošajiem aizliegts mainīt elektrospuldzes, kā arī veikt jebkurus elektroiekārtu remontus.
  10.2. Studējošiem aizliegts Latvijas Kristīgās akadēmijas telpās patvaļīgi pievienot elektriskajam tīklam nestandarta vai bojātas elektroiekārtas.
  10.3. Pamanot jebkurus elektroiekārtu bojājumus (bojāta vadu izolācija, kontaktdakšas, kontaktligzdas utt.), studējošajam nekavējoties par to jāziņo ēkas dežurantam vai tehniskajam direktoram pa tālr. 265 29 090. Vienlaikus jānovērš apkārtējo personu piekļuves iespēja bojātajai ierīcei.
  10.4. Atstājot mācību telpas, jāpārliecinās, vai ir izslēgtas visas elektriskās iekārtas un datori.

 • 11. Pirmā medicīniskā palīdzība

 • 11.1. LKrA ēkā pie komandanta atrodas aptieciņa ar pārsienamo materiālu.
  11.2. Ja noticis negadījums vai pēkšņa dzīvībai bīstama saslimšana, nekavējoties jāizsauc medicīniskā palīdzība pa tālruni 03 vai 112, vai arī jāziņo Latvijas Kristīgās akadēmijas tehniskajam direktoram.
  11.3. Iespēju un savas kompetences robežās jāsniedz pirmā palīdzība saslimušajiem vai cietušajiem.