Instrukcija par ugunsdrošības pasākumiem

 • 1. Ievads

 • Instrukcija izstrādāta, balstoties uz ugunsdrošības noteikumiem spēkā esošo normatīvo aktu dokumentāciju, standartiem un nosaka galvenās ugunsdrošības prasības, kas jāievēro visiem darbiniekiem.
  Katram darbiniekam jāzina un stingri jāpilda ugunsdrošības noteikumi, bet ja izceļas ugunsgrēks, jāveic viss viņam iespējamais, lai glābtu cilvēkus un nodzēstu ugunsgrēku.
  Objekts ir četrstāvu ēka, kas būvēta no ķieģeļiem.
  Ēkā ir centralizētā elektroapgāde, ūdensapgāde, karstā ūdensapgāde, kanalizācija, apkure;
  telpās ir dabiskā vēdināšana; vājstrāvas tīkli – telefons, lokālais datortīkls.

   Galvenie ugunsgrēka cēloņi iestādēs:

  • neuzmanīga rīcība ar uguni,
  • pārkāpumi elektrotīklu un elektroierīču ekspluatācijā,
  • pārkāpumi sadzīves elektroiekārtu ekspluatācijā,
  • smēķēšana neparedzētās vietās,
  • pārkāpumi metināšanas darbu veikšanā.
 • 2. Vispārīgās prasības

 • 2.1. Saskaņā ar rektores rīkojumu ir noteikts atbildīgais par ugunsdrošību LKrA telpās.
  Uzņēmuma vadītājs iepazīstina ar instrukciju un veic atkārtoto instruktāžu un apmācību.
  2.2. Darbinieki, kuru pārziņā ir nodotas konkrētās telpas (kabineti, noliktavas un citās telpas) atbildīgi par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu šajās telpās.
  2.3. Labi pārredzamā vietā ir jābūt evakuācijas plānam un rīcības instrukcijai gadījumiem, kad izcēlies ugunsgrēks.
  2.6. Katru dienu pēc darba beigām darbiniekam, kurš pēdējais atstāj biroja telpas rūpīgi jāapskata visas telpas, jānovērš atklātie ugunsdrošības režīma pārkāpumi un jāatvieno no elektriskā tīkla elektriskās ierīces, kuras nav paredzētas diennakts ekspluatācijai.
  2.7. Veikt strādājošiem ugunsdrošības instruktāžu, gādāt, lai netiktu ļauts veikt darbu personām, kas nav saņēmušas instruktāžu (atbildīgais par ugunsdrošību).

 • 3. Telpu un teritorijas uzturēšana

 • 3.1. Uzņēmuma telpās vienmēr jāuztur tīrība un kārtība. Visi degošie atkritumi sistemātiski jāiznes uz speciāli ierādītām vietām.
  3.2. Kāpņu telpām, evakuācijas izejām, ejām, gaiteņiem un priekštelpām vienmēr jābūt brīvām.
  3.3. Aizliegts evakuācijas ceļos ierīkot šķērssienas, kā arī iekārtot pieliekamos.
  3.4. Smēķēt atļauts tikai speciāli apzīmētās un iekārtotās vietās.
  3.5. Telpās aizliegts:

  • uzkopt telpas, izmantojot deg spējīgus šķidrumus,
  • atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas,
  • izmantot nestandarta sildierīces, kā arī sildierīces bez ugunsizturīgiem paliktņiem,
  • ekspluatēt bojātas elektroiekārtas, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju,
  • aizkraut pieejas un ceļus pie ugunsdzēšanas līdzekļiem,
  • veikt izmaiņas telpu plānojumā un funkcionālajā izmantojumā, kas ir pretrunā ar ugunsdrošības prasībām.
 • 4. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā pēc trauksmes signāla vai mutiska brīdinājuma saņemšanas:

 • Darbību secību apraksts balstās uz trim nosacījumiem:
  katrs Akadēmijas darbinieks ir piedalījies ugunsdrošības instruktāžā, apguvis prasmi rīkoties ar ugunsdzēšanas līdzekļiem,
  prot atvienot elektroenerģiju (izņemot ugunsdzēsības ietaises un avārijas apgaismojumu),
  prot atvienot vēdināšanas sistēmas degošajā telpā un tai līdzās esošajās telpās.
  4.1. Rīcības plāns aprakstīts 1. tabulā

  Tabula Nr.1

  Iesaistītā persona

  Veicamās darbības

  Laiks

  Atbildīgais darbinieks Nekavējoties noskaidrot precīzu
  degšanas vietu. Vadīt (veikt) ugunsgrēka lokalizēšanas un
  dzēšanas darbus.
  Pēc trauksmes signāla vai mutiskas
  informācijas saņemšanas
  Ziņo Iekšlietu ministrijas Valsts
  ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – UGD) pa
  tālr. 01 vai 112
  Ja nevar apslāpēt uguni 30 sekunžu
  laikā.
  Ja nepieciešams, izsauc uz
  ugunsgrēka vietu medicīnas vai avārijas dienestus.
  Kad konstatē attiecīgā dienesta
  nepieciešamību.
  Nekavējoties par ugunsgrēka
  izcelšanos ziņo Valdes priekšsēdētājam
  Norīko darbinieku sagaidīt
  ugunsdzēsības dienesta apakšvienības un palīdzēt atrast
  visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka cilmvietai un ūdens ņemšanas
  vietām.
  Pēc paziņošanas UGD par
  ugunsgrēku.
  Organizē darbinieku (arī studentu)
  evakuāciju
  Pēc mutiskas informācijas
  saņemšanas.
  Katrs darbinieks un students Pārliecinās, vai ugunsgrēks nav
  izcēlies blakus telpā, vai nav iesprostoti cilvēki un
  nevajag palīdzību.
  Pēc dūmu saošanas
  Atvieno elektroenerģiju (izņemot
  ugunsdzēsības ietaises un avārijas apgaismojumu), kā arī
  vēdināšanas sistēmas degošajā telpā un tai līdzās esošajās
  telpās vai pārslēdz uz tādu darba režīmu, ko neietekmē
  ugunsgrēks (serveris – akumulatora baterija utt).
  Kamēr degošās telpas iemītnieks
  veic dzēšanas darbus.
  Cenšas nodzēst ugunsgrēku,
  lietojot tuvumā esošo ugunsdzēšamo aparātu
  Ja nevar ap-slāpēt vai lokalizēt
  uguni 30 sekunžu laikā, ir jāatstāj telpa.
  Organizē ugunsgrēka dzēšanu un
  lokalizāciju, iesaistot citus darbiniekus izmantojot
  ugunsdzēsības inventāru un līdzekļus.
  Kamēr ierodas UGD apakšvienība
  Pakļaujas ugunsgrēka dzēšanas
  darbu vadītājam – UDG amatpersonai – un rīkojas saskaņā ar
  viņa norādījumiem.
  Pēc UGD apakšvienības
  ierašanās.
  Informē UDG amatpersonu par
  cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka
  vietā, objekta ugunsbīstamību.
  Pēc UGD apakšvienības
  ierašanās.
  Atbildīgais darbinieks Organizē cēloņu un apstākļu
  noskaidrošanu un novēršanu, kas izraisījuši ugunsgrēku un
  tā izplatīšanos, kā arī piedalās ugunsgrēka izraisīšanā
  vainīgās personas noskaidrošanā.
  Pēc ugunsgrēka nodzēšanas

  4.2 Individuālā aizsardzība, kad cilvēks nav sadzirdējis sirēnu, viņam nav paziņots un tml.

  4.2.1 Ja sataustāt durvis un jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka uguns plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas momentā iekļūs kabinetā. Aizvērtas durvis var kalpot par drošu aizsegu no uguns un var pasargāt Jūs, kamēr ierodas palīdzība.
  4.2.2. Ja durvis karstas, iespēju robežās aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos viss, kas pa rokai, piemēram, mitri dvieļi vai cits materiāls.
  4.2.3. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu. Mazliet atveriet to. Atverot logu pilnīgi, Jūs radīsit papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.
  4.2.4. Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu.
  4.2.5. Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, Jums vairs nebūs iespēju to aiztaisīt.
  4.2.6. Ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties. To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt elpu.
  4.2.7. Ja kabineta durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, stingri aizveriet durvis. Tas mazinās uguns izplatību un aizsargās Jūsu īpašumu.
  4.2.8. Neaizmirstiet paņemt atslēgas. Ja visi evakuācijas ceļi būs slēgti un ēku nevarēsit pamest, Jums vajadzēs atslēgu, lai atgrieztos kabinetā, kas kļūs par Jūsu drošāko patvēruma vietu, kā arī lai atslēgtu telpu pēc ugunsdzēsēju norādījuma.
  4.2.9. Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu maisījumu neapdedzinātu plaušas.
  4.2.10. Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties uz zemes, sāciet vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības gadījumā mētelis) aptiniet to sev apkārt.
  4.2.11. Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka viņš zina, kā rīkoties. Vispirms paziņojiet, ka viņam deg drēbes, tad nogrūdiet viņu pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri. Liesmu slāpēšanai var noderēt sega, Jūsu žakete vai kāds cits apģērba gabals.
  4.2.12. Nekavējieties kāpņu telpās un gaiteņos, domājot, ko darīt, dodaties uz izeju ārā no ēkas.
  4.2.13. Pirms dodaties uz izeju saģērbieties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas.

 • 5. Galvenās darba drošības prasības

 • Ugunsgrēka dzēšanas vadītājam, citiem dzēšanas dalībniekiem jāveic pasākumus, lai nodrošinātu personāla un apmeklētāju drošību šim nolūkam:
  evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem, ka izejas ir atvērtas, ka visiem tiks sniegta palīdzība evakuācijas gaitā utt.;
  to elektroiekārtu dzēšanai, kas atrodas zem sprieguma, izmantot tikai ogļskābes vai pulvera ugunsdzēšamos aparātus;
  neiet iekšā un neļaut to darīt citiem piedūmotās telpās, kā arī tur, kur iespējama celtniecības konstrukciju sagrūšana, līdz to nav atļāvusi darīt UGD darbu vadītājs.

 • 6. Ugunsdrošības līdzekļi

 • 6.1. Viss ugunsdzēšanas inventārs (ugunsdzēšamie aparāti) jāuztur lietošanas kārtībā;
  6.2. Ugunsdzēsības aparātiem jābūt pārbaudītiem (reizi gadā) un aizblombētiem (nozīmogotiem);
  6.3. Pieejām pie ugunsdzēšanas līdzekļiem vienmēr jābūt brīvām;
  6.4. Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt izvietotiem brīvi pieejamās vietās (izvietojumu skatīt pielikumā Nr.1);
  6.5. Ugunsdrošības līdzekļiem jānodrošina tehniskā apkope, to bojājumu gadījumā remonts jāveic visīsākajā laikā;

Praktiska šī plāna izkopšana ar darbiniekiem jāveic ne retāk kā reizi gadā.