Diplomi un diplomu pielikumi

Augstākās izglītības diploms – valsts atzīts izglītības dokuments, kas apliecina personas iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim.

Diploma pielikums – pēc Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas – Eiropas Augstākās izglītības centra (UNESCO-CEPES) noteikumiem izveidots dokuments, kas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina attiecīgā diploma akadēmisku un profesionālu atzīšanu Latvijā un ārvalstīs.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Visi studenti diplomu pielikumu saņem par brīvu latviešu un angļu valodās.

2014. GADA PAVASARĪ LKrA DIPLOMA PIELIKUMS IR NOVĒRTĒTS AR EIROPAS KOMISIJAS IZPILDAĢENTŪRAS EACEA KVALITĀTES ZĪMI (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for applicants”.

Diploma pielikuma ieteicamā struktūra pieejama šeit.

Diploma pielikums atbilst 2013. gada 16. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” prasībām.

Diploma pielikuma paraugi:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Bībeles māksla”

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Teoloģija”