Studiju virziens “Teoloģija” akreditēts uz 6 gadiem

2013. gada 22. maijā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisijas sēdē uz maksimālo periodu – 6 gadiem (līdz 2019. gadam) atkārtoti akreditēja studiju virzienu “Teoloģija” Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Šajā studiju virzienā ietilpst divas akadēmiskās studiju programmas: humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē un humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē. Pētnieciskā pieeja balstīta integratīvās teoloģijas metodē, kas teoloģiju skata starpdisciplinārā dialogā ar sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Teoloģiskās pētniecības koncepcijas izstrādē būtiski nozīmīga ir bijusi LKrAmācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība gan arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē, gan dažādos starptautiskajos projektos.