Liesma Ose – profesore

LU Starpaugstskolu profesoru padome 2013. gada 23. aprīlī ievēlēja par profesori LKrA mācībspēku Liesmu Osi sociālās pedagoģijas nozarē. Viņas veikums pētniecībā un starptautiskajos projektos tika novērtēts kā izcils.