Starptautisks karitatīvā sociālā darba un diakonijas kongress Romā.

21.-25. oktobrī, 2015, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane un doc. Guntis Dišlers piedalījās Romas Katoļu Baznīcas Starptautiskā diakonāta centra IDC (International Deaconate Center, Vācija) 50 gadu jubilejas forumā. Kristīgā akadēmija ir šīs starptautiskās organizācijas locekle, bet IDC prezidents prof. Klauss Kīslings ir aktīvi darbojies mūsu augstskolas karitatīvā sociālā darba programmas izveidē, 2013. gadā gadā ar Senāta lēmumu ir LKrA Goda doktors (DrHC). Forumā piedalījās 570 dalībnieki no 37 pasaules valstīm. Dienaskārtībā bija diakonijas un sociālā darba aktualitātes Baznīcā un sabiedrībā, metodoloģijas jautājumi. Foruma atklāšanā dalībniekus uzrunāja prof. S.Gūtmane. Forums bija nozīmīgs ar diskusijām, daudziem kontaktiem ar Katoļu Baznīcas un augstskolu praktiķiem, zinātniekiem, garīdzniekiem – tas deva plašu ieskatu profesijas akadēmiskajā un garīgajā attīstībā visā pasaulē. Viennozīmīgi foruma garīgā un intelektuālā kontekstā tika apliecināta Kristīgās akadēmijas metodoloģiskā novitāte un sasaiste ar speciālistiem no visdažādākajiem pasaules reģioniem.