Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīta apsveikums jaunajā mācību gadā

Latvijas Kristīgās akadēmijas rektorei prof. Skaidrītei Annai Gūtmanei, LKrA Senātam, pasniedzēju kolektīvam, Akadēmijas studentiem.

Godātā rektores kundze, cienījamie Senāta locekļi,, Akadēmijas pasniedzēji un studenti! Sirsnīgi apsveicu jūs, uzsākot jauno studiju gadu!

Ikviena studenta un pasniedzēja dzīvē mācību gada sākums ir īpašs notikums. Mums, kristiešiem, šī ir īpaši nozīmīga diena, jo īstu zināšanu pamatā var būt tikai patiesība, bet kristīgās ticības pamats ir Kungs Jēzus Kristus, Kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība (Jņ. 14:16). Patiesības iepazīšana mums ir Paša Kunga nolikta kā obligāts mūsu pestīšanas noteikums (Jņ. 8:32).

Visam pasniedzēju kolektīvam vēlu radošu iedvesmu un nepārtrauktu Dieva palīdzību tik atbildīgajā darbā. Jūsu uzdevums ir ne tikai nodot savas zināšanas, bet arī modināt studentos interesi iepazīt kristīgās mācības daudzveidību, dalīties sava pētnieciskā darba pieredzē. Tas viss nav iespējams bez pastāvīgas vēršanās pie teoloģijas avota – Iemiesotā Dieva Vārda, Kunga Jēzus Kristus.

Studentiem vēlu pacietību, neatlaidību un sekmes izvēlētā studiju priekšmeta apguvē. Lai Svētā Gara svētība apgaismo jūsu sirdis un padara jūsu prātu par Dievišķās Gudrības mājokli.

Lai Visžēlīgais Kungs ar Savu Visšķīstās Mātes gādību un visu svēto lūgšanu dēļ dāvā spēku un enerģiju pasniedzējiem un studentiem, lai visiem izdodas uzturēt „gara vienību ar miera saiti” (Ef. 4:3) un ar savu darbību nest labumu Kristus Baznīcai.Kristus mīlestībā,

Aleksandrs

Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Rīgā, 2012. gada 4. septembrī