Katoļu Baznīcas organizācijas “International Deaconate Center” ģenerālā asambleja

13. – 16. jūnijā Velehradā (Morāvijā, kur tiek godināti sv. Kirils un Metodijs, kas pārtulkoja Bībeli baznīcslāvu valodā) notika Starptautiskā diakonāta centra (IDC, Vācija) ģenerālā asambleja, kurā piedalījās LKrA rektore Prof. Skaidrīte Gūtmane un Doc. Guntis Dišlers.

IDC ir katoļu baznīcas organizācija, kas attīsta kristīgās baznīcas sociālo kalpošanu – ārkārtīgi aktuāla tēma mūsdienu Eiropā pēc ekonomiskās krīzes. Asamblejā piedalījās dalībnieki no 30 pasaules valstīm, t.sk. Vatikāna pārstāvji, Bulgārijas Pareizticīgās baznīcas galva M. Kirils, viesi no Āfrikas un ASV. IDC delegātiem tika nolasīts īpašs pāvesta Franciska Vēstījums. Par IDC prezidentu atkārtoti tika ievēlēts Dr. Klauss Kīslings, kurš ir vairākus gadus lasījis lekcijas LKrA un kura darbus Akadēmija ir izdevusi latviski.

Prof. Skaidrīte Gūtmane dalībniekus iepazīstināja ar karitatīvā sociālā darba koncepciju Latvijas Kristīgajā akadēmijā, kas izraisīja pamatotu interesi, kā arī vadīja NEC (North European Committee) darba grupu.

Nākošo sanāksmi iecerēts rīkot Latvijas Kristīgajā Akadēmijā nākošajā gadā. Asamblejā arī notika vienošanās par vairāku mācībspēku un speciālistu piesaisti mūsu augstskolai.