Doc. Gunta Dišlera publikācija starpatutiski citējamā izdevumā

Klaipēdas Universitātes (Lietuvā) Zinātnisko rakstu krājumā TILTAI / BRIDGES 2022. gada decembrī, Vol. 89/2 (2022), publicēta EKrA doc. Gunta Dišlera raksts “The Family, Land and God – Triangle in the Old Testament. The Offer of a Social REeading of the Old Testament” https://doi.org/10.15181/tbb.v88i1.2497 (“Ģimene, Zeme un Dievs – trejsavienība Vecajā Derībā. Vecās Derības sociālā lasījuma piedāvājums”). Raksts nav adresēts tikai Vecās Derības speciālistiem, uz to norāda “sociālā lasījuma” perspektīva. Ģimenes / dzimtas, zemes un Dieva trejsavienība ir stabilais pamats tautas pastāvēšanai, kā to autors argumentē uz kristiešu Bībeles teksta bāzes. Saite uz krājumu šeit.