Karitatīvais sociālais darbs kā profesija un sociālo zinātņu pētniecība

Koordinatori:
Prof., Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane; viesprofesors Norberts Harks (Vācija); Asoc.prof., Dr.theol. Astra Dannenfelte; Doc., Mag.theol. Dace Dolace; Lekt., Mag.theol. Valters Dolacis.

Pētniecības darbā iesaistīti karitatīvā sociālā darba studiju programmas pasniedzēji un studenti

Sadarbības partneri karitatīvā sociālā darba pētniecībā:

  • Lūvenas Sociālā darba augstskola (Beļģija)
  • Sankt Georgenas Filozofijas un teoloģijas augstskola (Vācija)
  • Klaipēdas Universitāte (Lietuva)
  • DIAK – Somijas Diakonālās izglītības tīkls ar septiņām augstskolām
  • EURODIACONIA – tīklorganizācijas Diakonijas un sociālās aprūpes organizēšanai Eiropā
  • EZA – Eiropas Centrs strādājošo jautājumos (EK, Vācija)
  • IDC – Internationales Diakonatszentrum – Starptautiskais Diakonāta Centrs (Vācija)
  • Mentālās Veselības institūts, Semelveisas universitāte (Ungārija)
  • Krievijas Valsts Sociālā universitāte (Krievija)

Pateicoties sadarbībai ar EZA, ir noorganizētas ERASMUS prakses mobilitātes iespējas Lūvenas Sociālā darba augstskolā, katoļu Žēlsirdības darba centrā RENOVABIS un septiņās DIAK augstskolās Somijā.

Studiju līdzekļi un metodiskie materiāli karitatīvajā sociālajā darbā. LKrA izdevumi:

S. Gūtmane, D. Dolace. Karitatīvā sociālā darba metodoloģijas jautājumi, LKrA, 2010

K Kīslings, G. Dišlers. Radikālās krīzes: problēmas un risinājumi, LKrA, 2010

K. Kīslings. Jūs sveicina mīlestība: Raksti par diakonisku kultūru. LKrA, 2014

LKrA Zinātniskie Raksti Nr.2. Eiropas sociālā attīstība, 2009
LKrA Zinātniskie Raksti Nr.4. Karitatīvā sociālā darba inovatīvais saturs, 2016