Klausītāju kursi

LKrA piedāvā iespēju klausītājiem apmeklēt atsevišķus vērtīgus studiju kursus akreditētajās studiju programmās. Tas ir labs veids, kā, strādājot profesijā vai mācoties, apgūt mūsdienās pieprasītas zināšanas un kompetences, kuras noder sarežģītu cilvēkattiecību jautājumu risināšanā, kā arī veidojot savas sociālās darbības uzņēmumu.

Lai piedalītos mācību procesā kā klausītājs, ir jānoslēdz kursu klausītāja līgums un jāpiesakās uz interesējošajiem studiju kursiem, ko pēc akadēmiskā plāna piedāvā LKrA Studiju daļa (skat. tabulu).

Izvēlētā mācību kursa noslēgumā, nokārtojot pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība par apgūto kursu, vērtējumu un kursa apjomu kredītpunktos. Ja klausītājs vēlas pāriet studējošā statusā viņam interesējošā studiju programmā, apgūtie studiju kursi un iegūtais kredītpunktu apjoms var ieskaitīt kā apgūtu programmas daļu.

Interesentiem, kas vēlas noklausīties kursu, bet gala pārbaudījumus nekārto, kursa beigās tiek izsniegts tālākizglītības apliecinājums par kursa noklausīšanos, bez tiesībām pielīdzināt šos kredītpunktus studiju programmas apguvē.

Studiju kursu apguve klausītājiem ir maksas pakalpojums. Izcenojumus nosaka LKrA Senāts attiecīgi katrai programmai konkrētajam akadēmiskajam gadam.

Par klausītāju var reģistrēties ikviens – gan cilvēki ar vidējo vai augstāko izglītību, gan citās mācību iestādēs studējošie, kā arī – vidusskolas skolēni.

Skolēniem, kas vēl mācās vidējās izglītības iestādē, ir iespēja noklausīties studiju kursus bez maksas, nekārtojot pārbaudījumus un nesaņemot kredītpunktus. Gadījumā, ja skolēns plāno studēt LKrA, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumu izvēlētajā kursā, tā saņemot kredītpunktus, kurus nākotnē ieskaitīs izvēlētās studiju programmas kopējā kredītpunktu apjomā. Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar studijām augstskolā, vēl mācoties vidusskolā.

KLAUSĪTĀJU KURSI 2016./ 2017. STUDIJU GADĀ.

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības!

N PRIEKŠMETS KREDĪT-

PUNKTI

PASNIEDZĒJS DATUMI LAIKS

(PLKST.)

MAKSA

(EUR)

1 Uzņēmējdarbības vadība un organizācija 1 Doc. Ņ. Linde 17.09.2016

08.10.2016

10.00-17.15 70.00
2 Sociālā uzņēmuma attīstība un vadība 2 Doc. A. Lasmanis 24.09.2016

22.10.2016

14.00-17.15

10.00-17.15

70.00
3 Sociālās uzņēmējdarbības kapitāls un investīcijas 2 Doc. A. Lasmanis 5.11.2016

26.11.2016

 

10.00-17.15 70.00
4 Pētniecības aktuālās metodes 2 Doc. J. Osis 10.12.2016

07.01.2017

10.00-17.15 70.00
5 Inovatīva sociālā metodoloģija 1 N. Harks (vieslekt.) 20.01.2017 21.01.2017 10.00-17.15 70.00
6 Karitātes teoloģija sociālajā darba un supervīzijā 2 Prof. S. Gūtmane 23.09.2016

21.10.2016

14.00-17.15 40.00
7 Aksioloģija sociālās komunikācijas kontekstos 2 Prof. S. Gūtmane 04.11.2016

25.11.2016

09.12.2016

14.00-17.15 70.00
8 Radošuma pedagoģija patristiskās antropoloģijas ietvarā 1 Prof. S. Gūtmane 06.01.2016 14.00-17.15 25.00
9 Pasaules reliģijas 4 Lekt. L. Fokrote 21.10.2016.

28.10.2016

04.11.2016

11.11.2016

25.11.2016

02.12.2016

09.12.2016

16.12.2016

18.00-21.00 105.00
10 Angļu valoda 6 Doc. G. Dišlers 21.10.2016.

28.10.2016

04.11.2016

11.11.2016

25.11.2016

02.12.2016

09.12.2016

16.12.2016

13.01.2017

20.01.2017

27.01.2017

14.00-17.15 130.00
11 Vecās Derības teoloģija 3 Do. G. Dišlers 04.01.2017

11.01.2017

18.01.2017

25.01.2017

2017.g. februāris

18.00-21.00 105.00
12 Socioloģija 2 Doc. J. Osis 05.10.2016

10.10.2016

19.10.2016

26.10.2016

18.00-21.00 70.00
13 Askētiskā antropoloģija 2 Prof. S. Gūtmane 02.11.2016

09.11.2016

16.11.2016

23.11.2016

18.00-21.00 70.00
14 Sociālā darba teorijas un metodes 2   30.11.2016

07.12.2016

14.12.2016

18.00-21.00 55.00
15 Starptautiskās cilvēktiesības 1 Prof. O. Brūvers 19.12.2016

21.12.2016

18.00-21.00 40.00
16 Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā procesā ar bērniem ar speciālām vajadzībām 1 Vieslekt. I. Lilja (Zviedrija) 31.10.2016

01.11.2016

 

10.00-17.15 70.00
17 Sociālā darba vēsture Eiropā un Latvijā 2 Doc. G. Dišlers

Lekt. V. Dolacis

28.09.2016

02.11.2016

21.12.2016

10.00-13.15 70.00
18 Jaunās Derības teoloģija 2 Doc. G. Dišlers

Prof. S. Gūtmane

28.09.2016

02.11.2016

30.11.2016

21.12.2016

14.00-17.15 70.00
19 Preventīvais karitatīvais darbs un Baznīca 2 Doc. D. Dolace 29.09.2016

03.11.2016

01.12.2016

22.12.2016

10.00-13.15 70.00
20 Vecās un Jaunās Derības ekseģēze I 2 Doc. G. Dišlers

 

26.09.2016

31.10.2016

28.11.2016

19.12.2016

10.00-13.15 70.00
21 Vecās un Jaunās Derības ekseģēze II 2 Doc. G. Dišlers

 

26.09.2016

31.10.2016

28.11.2016

19.12.2016

14.00-17.15 70.00
22 Salīdzinošā konfesiju mācība 2   28.09.2016

02.11.2016

30.11.2016

21.12.2016

10.00-13.15 70.00
23 Ekoteoloģija 2 Doc. G. Dišlers 29.09.2016

03.11.2016

01.12.2016

22.12.2016

10.00-13.15 70.00
24 Bībeles arheoloģija 2 Doc. G. Dišlers 29.09.2016

03.11.2016

01.12.2016

22.12.2016

14.00-17.15 70.00
25 Psihohigiēna 2 Doc. D. Dolace 29.09.2016

03.11.2016

01.12.2016

22.12.2016

14.00-17.15 70.00

Kā rīkoties, lai kļūtu par studiju kursu klausītāju?

  1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (ofisā: 677 533 60; mob.: 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
  2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet – tel.: 677 533 60 (Valters Dolacis).

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.