Klausītāju kursi

LKrA piedāvā iespēju kļūt par KLAUSĪTĀJU un apmeklēt izvēlētus vērtīgus studiju kursus akreditētajās studiju programmās. Tas ir labs veids, kā, strādājot profesijā vai mācoties, apgūt mūsdienās pieprasītas zināšanas un kompetences, kuras noder sarežģītu cilvēkattiecību jautājumu risināšanā, kā arī veidojot savas sociālās darbības uzņēmumu.

Par klausītāju var reģistrēties ikviens – gan cilvēki ar vidējo vai augstāko izglītību, gan citās mācību iestādēs studējošie, kā arī – vidusskolas skolēni, noslēdzot kursu klausītāja līgumu un piesakoties uz interesējošajiem kursiem (skat. zemāk).

Ja kursa noslēgumā izvēlas kārtot pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība ar vērtējumu un kursa apjomu kredītpunktos. Ja klausītājs vēlas pāriet studējošā statusā, apgūtie studiju kursi un kredītpunktu apjoms tiek ieskaitīts kā jau apgūta programmas daļa. Klausītājiem, kas gala pārbaudījumus izvēlas nekārtot, kursa beigās tiek izsniegts tālākizglītības apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Skolēniem, kas vēl mācās vidējās izglītības iestādē, ir iespēja noklausīties studiju kursus bez maksas, nekārtojot pārbaudījumus un nesaņemot kredītpunktus. Gadījumā, ja skolēns plāno studēt LKrA, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumu izvēlētajā kursā, tā saņemot kredītpunktus, kurus nākotnē ieskaitīs izvēlētās studiju programmā. Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar studijām augstskolā, vēl mācoties vidusskolā!

 

KLAUSĪTĀJU KURSI 2017./ 2018. STUDIJU GADĀ

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības!

 

SOCIĀLIE PRIEKŠMETI

MODERNĀS SOCIĀLĀ DARBA FORMAS KRĪŽU ĢIMENĒS AR BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Džeimss Hils (James Hill, ASV), sociālā darba eksperts ar 20 gadu pieredzi, supervizors, psihoterapeits, profesors / Maksa – EUR 100

1) Pa dienu – 26. martā, plkst. 10.00-17.00, un 28. martā, plkst. 14.00-17.00 (kopā 12 stundas)

2) Vakaros – 27. marts, 29. marts, 3. aprīlis, plkst. 18.00-21.00 (kopā 12 stundas)

Tēmas: Darbs ar ģimenēm un bērniem krīzes situācijās. Bērnu aizsardzības sistēmas analīze un bērnu intervēšanas metodoloģija. Darbs ar jauniešiem un pilngadīgiem likumpārkāpējiem. Laulība un ģimene. Laulību padomdošana ģimenes krīzes situācijās. Riska faktori un pakalpojumu nepieciešamība ģimenēm. Terapijas pamati indivīdiem krīzes situācijās.

Tulkojums no angļu uz latviešu valodu. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv.

MORĀLTEOLOĢIJAS PAMATI

Doc., supervizore Dace Dolace / 26.februāris, 26.marts, 23.aprīlis, 28.maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 26.02. – Ievads. Empīriska ievirze tēmas problemātiskumā. 2. Morālteoloģijas priekšmets - tikumiskā apziņa un tikumiskā prakse. Tikumiskās apziņas raksturs un elementi (kauns, sirdsapziņa, grēkatziņa, grēknožēla, pienākuma apziņa; atbildība, paklausība). 26.03. – Tikumiskās prakses jēdziens, principi, piemēri. Dekalogs – tikumiskās apziņas un prakses pamats. Baušļi, kas nosaka cilvēka sakrālās tikumības principus. 23.04. – Baušļi, kas nosaka cilvēka sociālās tikumiskās prakses principus. 28.05. – Jēzus Kristus baušļos ietvertā tikumības problemātika

KONFESIONĀLĀ SOCIĀLĀ DARBA FORMAS

Prof., Dr. philol., LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane / 26.februāris, 26.marts, 23.aprīlis, 28.maijs, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 26.02. – Ievads. Jēdziens par sociālo karitāti Baznīcas praksē. Sociālās karitātes pamatprincipi un galvenās tēmas. Karitatīvā dimensija senbaznīcā, balstoties Bībelē: pamatprincipi (diakonālās kalpošanas sākums), nozares attīstība Eiropā. 26.03. – Karitatīvās teoloģijas izstrāde Romas Katoļu Baznīcā 19. gs. otrajā pusē. 23.04. – Karitatīvās teoloģijas izstrāde Pareizticīgajā Baznīcā. 28.05. – Karitatīvās teoloģijas izstrāde evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Karitatīvā darba resursi citās protestantiskajās grupās.

PALIATĪVĀ APRŪPE

Doc., supervizore Dace Dolace / 27.februāris, 27.marts, 24.aprīlis, 29.maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 27.02. – Miršana un nāve kā problēma mūsdienu sociālajā un kultūras kontekstā. Paliatīvās aprūpes integratīva koncepcija, principi un aktuālie uzdevumi. 27.03. Morālās dilemmas paliatīvajā aprūpē. Miršana kā process – psiholoģisks un garīgs raksturojums. 24.04., 29.05. Karitatīvās kohēzijas pamatprincipi paliatīvajā aprūpē. Mirstošo garīgās (sakrālās) aprūpes pamatformas. Paliatīvās aprūpes turpināšanās pēc aprūpējamā nāves.  

SOCIĀLĀ DARBA TEORIJAS UN METODES

Sociālā darba maģistre, sociālā darbiniece Oksana Krastiņa / 27.februāris, 27.marts, 24.aprīlis, 29.maijs, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

KRĪZES INTERVENCE

Doc., supervizore Dace Dolace / 28.februāris, 28.marts, 25.aprīlis, 30.maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 28.02. – Krīzes, tās definīcija un būtība. Krīžu veidi. Krīze kā iespēja karitatīvā skatījumā. Komandas darbs krīzes intervencē. Krīzes psiholoģiskie, mentālie un garīgie cēloņi. Karitatīvais sociālais darbs un krīzes intervence. 28.03. – Krīžu stadijas un krīzes intervences process. Krīzes, kas saistītas ar vecumposmiem (Bērnu krīzes, Pusaudžu krīzes, Pusmūža krīzes, Vecuma krīzes). Gadījumu analīze. 25.04. – Starppersonu attiecību krīzes: Ģimene un laulība, Vardarbības izraisītās krīzes). Gadījumu analīze. Krīzes, kas saistītas ar darba zaudējumu. Gadījumu analīze. 30.05. – Tuvinieka zaudēšana, nāve un sēras kā krīze. Gadījumu analīze. Suicīds un palīdzība suicīdai personai un ģimenei. Gadījumu analīze.

SOCIOLOĢIJA

Doc. Juris Osis / 28.februāris, 29.marts, 26.aprīlis, 31.maijs, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 1. Ievads. Socioloģijas vēsture. Socializācijas jēdziens un kultūra. Sociālā interakcija. Socioloģijas teorija un metodes (eksperiments, pētījums, dalībnieku novērošana, esošo avotu izmantošana). Kritiskā domāšana. 2. Sociālās grupas un organizācijas. Deviance un tās funkcijas. Deviance un nevienlīdzība, sociālā daudzveidība, noziegums. 3. Sociālā stratifikācija: kastas un šķiru sistēmas, stratifikācijas funkcijas, konflikti, sociālā mobilitāte. Globālā stratifikācija (ekonomiskā attīstība, globālā nabadzība u.c.). 4. Rase un etnoss – jēdzieni, teorijas. Majoritāte un minoritāte. 5. Dzimums – bioloģiskās atšķirības, kultūras atšķirības un seksuālās minoritātes. Dzimums un sociālā stratifikācija. Feminisms. 6. Ekonomika un politika. Globālās ekonomiskās sistēmas. Globālās politiskās sistēmas. 7. Ģimene – tās koncepcijas un funkcijas. Ģimenes attīstības dinamika. Vecie cilvēki. 8. Reliģijas socioloģija – tās funkcijas, sociālie konflikti uz reliģijas pamata. Reliģija un sabiedrības pārmaiņas (Vēbers). Reliģijas, sektas, kulti Latvijā (fakti). 9. Izglītotība un sociālā nevienlīdzība. 10. Medicīna (veselība) – zinātniskās medicīnas veidošanās, sociālie konflikti. 11. Apdzīvotība un urbanizācija. Auglība, mirstība, migrācija, apdzīvotības pieaugums un sastāva maiņas. Pilsētu veidošanās un urbānisms kā dzīvesveids. 12. Dabas vide. Ekoloģija un tehnoloģiju attīstība, tās robežas. 13. Sociālās pārmaiņas, to cēloņi (konflikts, kultūras pārmaiņas, ideju nomaiņa, demogrāfija, sociālās kustības). Modernisms, teorijas par. Masu sabiedrības teorija, šķiru sabiedrības teorija. Indivīda loma pārmaiņas. Progresa ideja, postmodernisms.

SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMU METODES

Doc. Juris Osis / 1., 29.marts, 26.aprīlis, 31.maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: Ievads socioloģisko zināšanu struktūrā. Kvalitatīvā un kvantitatīvā pieeja socioloģijā. Socioloģiska pētījuma organizācija. Socioloģiska kvantitatīva pētījuma norise un organizācija. Aptauja. Aptaujas veidi. Aptaujas organizācija. Anketas izveide. Jautājumu tipi. Izlases izveide. Izlases apjoms. Izlases izveides tipi, Kontentanalīze (satura analīze). Novērojums. Kvantitatīvo datu analīze un interpretācija. Sociologa (pētniecības) ētika.

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS PAMATI

Lekt., grāmatvede Ingrīda Jespere / 26.februāris, 26.marts, 23.aprīlis, 28.maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 26.02. – Lietvedības pamatjēdzieni, reglamentējošie normatīvie dokumenti. Dokumentu noformēšanas prasības. 26.03. – Dokumentu veidi, izstrādāšana, noformēšana. Elektroniskie dokumenti un paraksti. 23.04. – Dokumentu apstiprināšana, kopijas, noraksti. Dokumentu uzglabāšana, iznīcināšana, nodošana arhīvā. 28.05. – Dokumentu apgrozība, reģistrēšanas kārtība, Saņemto dokumentu aprites shēma. Dokumentu reģistrācijas žurnāls.

SUPERVĪZIJA SOCIĀLAJĀ DARBĀ

Doc., supervizore Dace Dolace

1. režīms: 26.februāris, 26.marts, 23.aprīlis, 28.maijs, plkst. 14.00-17.15  (kopā 12 stundas) / Maksa – EUR 50.00

2. režīms: Vakaros – 15.,20.,22. marts, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 9 stundas) / Maksa – EUR 45.00

Tēmas: 1) Ievads. Supervīzijas definīcija, funkcijas, veidi. Supervīzijas ētikas jautājumi. Problēmas, kas saistās ar supervīzijas praksi. Vadlīnijas, kas jāievēro, saņemot supervīziju. 2) Supervīzijas vēsture, attīstība. Garīgās pārraudzības tradīcija un loma mūsdienu supervīzijas struktūrā. 3) Kolēģu savstarpējā supervīzija. Apmācība noturēt savstarpējo supervīziju savā darbavietā. 4) Supervīzijas analīzes rakstīšana. Supervizējamā pašanalīze.

SOCIĀLAIS DARBS KOPIENĀ

Lekt. Valters Dolacis / 28.februāris, 28.marts, 25.aprīlis, 30.maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 28.02. – Kopienu darbs – konteksts, uzstādījums un jēdzieniskais aparāts: politiskie un objektīvie nosacījumi, subjektīvie un personiskie faktori, nepieciešamības izraisītāji un instrumentālie jēdzieni. Kopienu sociālais darbs Eiropā: sociālās karitātes integrācija kopienā mūsdienu Eiropā. 28.03. – Karitatīvais sociālais darbs kopienā. (22.04. – Rīgas Sv. Trijādības-Sergija sieviešu klostera un Mātes Terēzes Tuvākmīlestības ordeņa apmeklējums.) 25.04. – Kopienas konteksta socioloģiskā izpratne. 30.05. – Kopienas sociālā darba instrumentārijs. Latvijas kopienu vides konteksts.

TRADICIONĀLO KONFESIJU MĀCĪBA, kas paredzēts tiem, kas grib izdomāt domas līdz galam

Semināru vadīs priesteris, LKrA docents A.Šabeļņiks, priesteris A.Kravalis, mācītājs A.Eglītis un Mg.theol. L.Fokrote / Cikls norisināsies četrās PIRMDIENĀS: 5. martā, plkst. 10.00-13.00; 12. martā, plkst. 14.00-17.00; 19. martā, plkst. 10.00-13.00; 26. martā, plkst. 10.00-13.00 (16 stundas) / Maksa – EUR 30.00 par vienu dienu. 

Tēmas: Kāpēc es esmu pareizticīgais, katolis, luterānis vai baptists? Kas ir vienojošais, kas atšķirīgais konfesionālajā doktrīnā? Būs interesanti, jo par katru no konfesijām pieredzējis un izglītots lektors.Aicināti visi interesenti, varēsiet uzdot jautājumus un brīvi diskutēt!

LIETVEDĪBA UN FINANŠU UZSKAITE SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM

LKrA lektore, grāmatvede Ingrīda Jespere / OTRDIENĀS – 6.,13.,20.,27. MARTS, no plkst. 18.00-21.00 (kopā 12 stundas) / Maksa par nodarbību ciklu – EUR 50.00 (vai EUR 15.00 par nodarbību)

Tēmas: 6.03. – Lietvedības pamatjēdzieni, reglamentējošie normatīvie dokumenti. Dokumentu noformēšanas prasības. Dokumentu veidi, izstrādāšana, noformēšana. Elektroniskie dokumenti un paraksti. 13.03. – Dokumentu apstiprināšana, kopijas, noraksti. Dokumentu uzglabāšana, iznīcināšana, nodošana arhīvā. Dokumentu apgrozība, reģistrēšanas kārtība, Saņemto dokumentu aprites shēma. Dokumentu reģistrācijas žurnāls. 20.03. – Finanšu jēdziens un būtība. Finanšu funkcijas un to raksturojums. Finanšu sistēma, plānošana, pārvalde, kontrole uzņēmumā. Investīcijas, kredīti. Finanšu uzskaite uzņēmumā. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un krājumi Naudas plūsma. Saimnieciskās izmaksas. Izmaksu kalkulācija. Pašizmaksa un cena. 27.03. – Finanšu kontrole. Peļņas plānošana. Finanšu pārskati. Gada pārskati, to sastādīšanas principi.

STARPTAUTISKAIS MENEDŽMENTS

LKrA docents, Mag.bizn.vad. MBA., Ervīns Butkevičs / 27.aprīlī (plkst. 10.00-13.00), 28.aprīlī (plkst. 10.00-17.00), 11.maijā (plkst. 10.00-13.00), 12.maijā (plkst. 10.00-17.00) (kopā 24 stundas) / Maksa par nodarbību ciklu – EUR 120.00

Tēmas: 1. Mārketinga stratēģijas pamatelementi un tās praktiskā sagatavošana; 2. Produktu un pakalpojumu virzīšana (pārdošana); 3. Attiecību kopšana (relationship marketing) ar klientiem B2B vidē; 4. Kāpēc kāds nopērk - pircēja motivāciju analīze; 5. Klientu apkalpošanas rokasgrāmatas ieviešana, jeb kā uzlabot servisu; 6. Pārdodošā satura veidošana interneta vidē; 7. Pircējam nav taisnība! - ko mums darīt ar iracionālu uzvedību; 8. Pozitīvas domāšanas veicināšana - vitamīni savas imūnsistēmas stiprināšanai.

 

Kā rīkoties, lai kļūtu par studiju kursu KLAUSĪTĀJU?

  1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (ofisā: 677 533 60; mob.: 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
  2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet – tel.: 677 533 60 (Valters Dolacis).

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.