Klausītāju kursi

LKrA piedāvā iespēju kļūt par KLAUSĪTĀJU un apmeklēt izvēlētus vērtīgus studiju kursus akreditētajās studiju programmās. Tas ir labs veids, kā, strādājot profesijā vai mācoties, apgūt mūsdienās pieprasītas zināšanas un kompetences, kuras noder sarežģītu cilvēkattiecību jautājumu risināšanā, kā arī veidojot savas sociālās darbības uzņēmumu. Par klausītāju var reģistrēties ikviens – gan cilvēki ar vidējo vai augstāko izglītību, gan citās mācību iestādēs studējošie, kā arī – vidusskolas skolēni, noslēdzot kursu klausītāja līgumu un piesakoties uz interesējošajiem kursiem (skat. zemāk). Ja kursa noslēgumā izvēlas kārtot pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība ar vērtējumu un kursa apjomu kredītpunktos. Ja klausītājs vēlas pāriet studējošā statusā, apgūtie studiju kursi un kredītpunktu apjoms tiek ieskaitīts kā jau apgūta programmas daļa. Klausītājiem, kas gala pārbaudījumus izvēlas nekārtot, kursa beigās tiek izsniegts tālākizglītības apliecinājums par kursa noklausīšanos. Skolēniem, kas vēl mācās vidējās izglītības iestādē, ir iespēja noklausīties studiju kursus bez maksas, nekārtojot pārbaudījumus un nesaņemot kredītpunktus. Gadījumā, ja skolēns plāno studēt LKrA, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumu izvēlētajā kursā, tā saņemot kredītpunktus, kurus nākotnē ieskaitīs izvēlētās studiju programmā. Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar studijām augstskolā, vēl mācoties vidusskolā!

 

KLAUSĪTĀJU KURSI 2017./ 2018. STUDIJU GADĀ

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības!

 

SOCIĀLIE PRIEKŠMETI

KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR GADĪJUMU (2 kr. p.)

Doc., supervizore Dace Dolace / 9., 16., 23., 30. oktobrī, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 40.00 Tēmas: Sociālās problēmas koncepcija karitatīvajā sociālajā darbā. Karitatīvās pieejas metodoloģiskais pamats – patristiski antropoloģiskā pieeja. Karitatīvās kohēzijas metodes principi sociālo gadījumu vadīšanā. Personības garīgā un sociālā stabilizācija.  Sociālā gadījuma vadīšanas process – no problēmas identificēšanas, intervences līdz gadījuma novērtēšanai. Gadījumu analīze, lomu spēles.

GERONTOLOĢISKAIS SOCIĀLAIS DARBS jeb sociālais darbs ar veciem cilvēkiem (2 kr. p.)

Doc., RSAC “Mežciems” direktors, ārsts Ainars Judeiks / 18. oktobrī un 1., 8.,15.,22. novembrī, no plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 50.00 Tēmas: 18.10. – Gerontoloģija – definīcija, vēsture, vecuma posmi, demogrāfiskā novecošana, vecu cilvēku lomas. Likumdošana, valsts un pašvaldības pienākumi. 1.11. – Vecu cilvēku dzīves kvalitāte, marginilizācija, sociālā labklājība, diskriminācija, vardarbība pret vecu cilvēku. Inkontinences problēmas, izgulējumi. 8.11. – Geriatrija. Demence, prognozes, pazīmes, iedalījums, rīcība ar šādiem klientiem, ieteikumi, darbs ar tuviniekiem. Depresija. Galvenās somatiskās slimības. 15.11. – Vecs cilvēks un vide. Pielāgošanās vecuma izmaiņām, universālais dizains, tehniskie palīglīdzekļi. Vecs cilvēks un alkohols. 22.11. – Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem. Sociālā darba metodes. Ētikas problēmas. Institucionālā aprūpe. Alternatīvā aprūpe.

ATKARĪBU TEORIJAS (2 kr. p.)

Lekt., psihoterapeite, supervizore Ieva Lāss / 24. oktobrī (14.00-17.15), 19. decembrī (10.00-17.15), 23. janvārī (2018. g.) (14.00-17.15) / Maksa – EUR 40.00 Tēmas: 24.10. Ievads sociālajā darbā ar klientiem ar atkarību problemātiku. Sociālā darba specifika darbā ar atkarīgu klientu saistībā ar klientu un institūcijas atšķirībām. 19.11. Atkarības būtība. Klasifikācija. Pazīmes. Atkarību koks. Cēloņi. 23.01. Sociālais darbs ar atkarīgiem klientiem. Sociālā darba process: būtiskākie aspekti process un motivēšana.

IEVADS KARITATĪVAJĀ SOCIĀLAJĀ DARBĀ (1 kr. p.)

Doc., supervizore Dace Dolace / 30. novembrī, 21. decembrī, 25. janvārī (2018. g.), plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 30.00 Tēmas: 30.11. Eiropas un Latvijas sociālās labklājības sistēma un politika; solidaritāte, kohēzija. Karitatīvā sociālā darba attīstība un tā mērķi, uzdevumi. Sociālā darba mērķi, pamatuzdevumi. 21.12. Sociālās problēmas, teorijas par sociālo problēmu izcelsmi un sociālo problēmu raksturojums no patristiskās antropoloģijas viedokļa, sociālo problēmu garīgie cēloņi. Sociālā darba iejaukšanās līmeņi (mikrolīmenis, mezolīmenis, makrolīmenis), specializācijas un lomas. 25.01. Sociālā darba teorijas izmantošanas praksē problemātika, sociālajā darbā izmantotās teorijas (psihodinamiskā, biheivioristu, krīzes iejaukšanās un uz mērķi centrētais, sistēmu un ekoloģiskais, humānistu un eksistenciālistu, kognitīvā teorija).

PALIATĪVĀ APRŪPE jeb mirstošu cilvēku aprūpe (2 kr. p.)

Doc., supervizore Dace Dolace / 4., 11., 18. decembrī, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 40.00 Tēmas: 4.12. – Miršana un nāve kā problēma mūsdienu sociālajā un kultūras kontekstā. Paliatīvās aprūpes integratīva koncepcija, principi un aktuālie uzdevumi. 11.12. Morālās dilemmas paliatīvajā aprūpē. Miršana kā process – psiholoģisks un garīgs raksturojums. 18.12. Karitatīvās kohēzijas pamatprincipi paliatīvajā aprūpē. Mirstošo garīgās (sakrālās) aprūpes pamatformas. Paliatīvās aprūpes turpināšanās pēc aprūpējamā nāves.  

TEOLOĢISKIE PRIEKŠMETI

BĪBELES ARHEOLOĢIJA (2 kr. p.)

Doc. Guntis Dišlers / 11., 18., 25. oktobrī, plkst. 14.00-17.00 / Maksa – EUR 30.00 Tēmas: Bībeles arheoloģija un vispārējā arheoloģija. Arheoloģijas pieminekļi. Apdzīvoto vietu tipoloģija, kultūrslānis, apbedījumi. Bībeles vēsture, arheoloģija un teoloģija. VECĀS DERĪBAS ARHEOLOĢIJA – Bābeles tornis. Grēku plūdi. Patriarhu periods. Israēļi Ēģiptē. Kanaānas iekarošana. Soģu laikmets. Vienotās monarhijas laikmets. Jeruzaleme – Dāvida un Salamana pilsēta. Reliģiskā dzīve senajā Israēlā. Asīrijas arheoloģija. Babilonijas arheoloģija. Svētā Zeme Persijas sastāvā. Jeruzalemes templis. Helēnisma laikmets. Kumrānas kopiena. JAUNĀS DERĪBAS HRONOLOĢIJA. Palestīna Jēzus Kristus laikā. Apustuļu darbības arheoloģiskās liecības. Apustuļa Pāvila darbības arheoloģiskās liecības.  

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN VADĪBAS PRIEKŠMETI

SOCIĀLĀ EKONOMIKA EIROPAS SAVIENĪBĀ (2 kr. p.)

Doc. Aivars Lasmanis / 7. oktobrī un 11. novembrī, 10.00-17.00 / Maksa – EUR 60.00 (ir iespējams apmeklēt atsevišķu nodarbību nodarbību – EUR 30.00)

MENEDŽMENTS (2 kr. p.)

Doc. Ervīns Butkevičs / 25. oktobrī, 29. novmebrī, 20. decembrī, 24. janvārī (2018. g.), plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00 (ir iespējams apmeklēt atsevišķu nodarbību nodarbību – EUR 30.00)

Tēmas: 25.10. Izaicinājumi un globalizācijas nākotne. 25.11. Ārējās vides faktori: formālie, kultūras, ētiskie. 25.12. Starptautiskais stratēģiskais menedžments. 25.01. (2018. g.) Starptautiskais mārketings. Projektu prezentācijas. Praktisko kompetenču attīstīšana starptautiskā menedžmenta problēmu identificēšanā, izvērtēšanā un attīstības iespēju analīzē.

SOCIĀLO INOVĀCIJU VADĪŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ (2 kr. p.)

Doc. Juris Osis / 25. novembrī un 9. decembrī, plkst. 10.00-17.00 / Maksa – EUR 60.00 (ir iespējams apmeklēt atsevišķu nodarbību nodarbību – EUR 30.00)

SOCIĀLO PROJEKTU IZSTRĀDE UN VADĪBA (2 kr. p.)

Doc. Juris Osis / 29. novembrī, 6., 7. decembrī, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 30.00 Tēmas: 1. Projekta jēdziens, pazīmes, darba vide, dzīves cikls; 2. Projekta pieteikuma izstrādes struktūra; projekta problēmas mērķu un sasniedzamo rezultātu formulēšana; 3. Projekta aktivitātes, riski, ilgtspēja; projekta budžeta plānošana; 4. Projekta īstenošana; projektu praktiska vadība (projekta komandas sastāva un darba plānošana un vadība, monitorings un izvērtējums).
  Kā rīkoties, lai kļūtu par studiju kursu KLAUSĪTĀJU?
  1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (ofisā: 677 533 60; mob.: 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
  2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).
Neskaidrību gadījumos zvaniet – tel.: 677 533 60 (Valters Dolacis).

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.