Klausītāju kursi

LKrA piedāvā iespēju kļūt par KLAUSĪTĀJU un apmeklēt izvēlētus vērtīgus studiju kursus akreditētajās studiju programmās. Tas ir labs veids, kā, strādājot profesijā vai mācoties, apgūt mūsdienās pieprasītas zināšanas un kompetences, kuras noder sarežģītu cilvēkattiecību jautājumu risināšanā, kā arī veidojot savas sociālās darbības uzņēmumu.

Par klausītāju var reģistrēties ikviens – gan cilvēki ar vidējo vai augstāko izglītību, gan citās mācību iestādēs studējošie, kā arī – vidusskolas skolēni, noslēdzot kursu klausītāja līgumu un piesakoties uz interesējošajiem kursiem (skat. zemāk).

Ja kursa noslēgumā izvēlas kārtot pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība ar vērtējumu un kursa apjomu kredītpunktos. Ja klausītājs vēlas pāriet studējošā statusā, apgūtie studiju kursi un kredītpunktu apjoms tiek ieskaitīts kā jau apgūta programmas daļa. Klausītājiem, kas gala pārbaudījumus izvēlas nekārtot, kursa beigās tiek izsniegts tālākizglītības apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Skolēniem, kas vēl mācās vidējās izglītības iestādē, ir iespēja noklausīties studiju kursus bez maksas, nekārtojot pārbaudījumus un nesaņemot kredītpunktus. Gadījumā, ja skolēns plāno studēt LKrA, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumu izvēlētajā kursā, tā saņemot kredītpunktus, kurus nākotnē ieskaitīs izvēlētās studiju programmā. Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar studijām augstskolā, vēl mācoties vidusskolā!

 

KLAUSĪTĀJU KURSI 2018./ 2019. STUDIJU GADĀ

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības!

 

SOCIĀLIE PRIEKŠMETI

GERONTOLOĢISKAIS SOCIĀLAIS DARBS (2 kr. p.)

Ilggadēja gerontoloģijas prakses speciāliste Ilze Laidiņa / 20. septembris, plkst. 10.00-17.15; 25. oktobris, plkst. 10.00-17.15; 29. novembris, plkst. 14:00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: Gerontoloģija – definīcija, vēsture, vecuma posmi, demogrāfiskā novecošana, vecu cilvēku lomas. Likumdošana, valsts un pašvaldības pienākumi. Vecu cilvēku dzīves kvalitāte, marginilizācija, sociālā labklājība, diskriminācija, vardarbība pret vecu cilvēku. Inkontinences problēmas, izgulējumi. Geriatrija. Demence, prognozes, pazīmes, iedalījums, rīcība ar šādiem klientiem, ieteikumi, darbs ar tuviniekiem. Depresija. Galvenās somatiskās slimības. Vecs cilvēks un vide. Pielāgošanās vecuma izmaiņām, universālais dizains, tehniskie palīglīdzekļi. Vecs cilvēks un alkohols. Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem. Sociālā darba metodes. Ētikas problēmas. Institucionālā aprūpe. Alternatīvā aprūpe.

VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĢIJA (2 kr. p.)

Asoc.prof., psiholoģijas doktore Anika Miltuze / Ceturtdienās, 29. novembrī, plkst. 10.00-13.15; 20. decembrī un 31. janvārī, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: Psiholoģijas priekšmets, metodes un pamatnozares. Personības izziņas psiholoģija: uzmanība, sajūtas, uztvere, atmiņa, domāšana, runa, iztēle, jaunrade. Personības emocionālā un gribas sfēra: jūtas, emocijas, griba. Personība saskarsmē: personības psiholoģija, aktivitāte, saskarsme, grupas psiholoģija. Personības tipoloģiskās īpašības: temperaments, raksturs, spējas un dotības. Personības attīstība: ES tēla veidošanās, agrīnās jaunības psiholoģijas, personības pašaudzināšana.

PSIHIATRIJA (2 kr. p.)

Sertificēta ārste psihiatre Inga Grīnfelde / Maksa – EUR 60.00

1) Vakaros6., 11., 13., 18., 20. decembrī, plkst. 18.00-21.00

2) Pa dienu – 17. septembrī, 22. oktobrī, 26. novembrī, 17. decembrī, 28. janvārī, plkst. 10.00-13.15

Tēmas: 1. Psihiatrija kā zinātne. Ieskats psihiatrijas vēsturē. Centrālā nervu sistēmas uzbūve. Personības veidošanās. Psihisko traucējumu simptomi un sindromi. 2. Neirozes un neirozēm līdzīgi stāvokļi. Somaformi traucējumi. Psihosomatiskas slimības. 3. Garastāvokļa traucējumi. Organiski personības traucējumi, demence. 4. Šizofrēnija. Ieskats bērnu un pusaudžu psihiatrijā. 5. Psihisko traucējumu ārstēšana, rehabilitācija. Likumdošana. Profesionālās ētikas jautājumi.

PAMATATTIECĪBU PSIHOLOĢIJA (LAULĪBU PSIHOLOĢIJA) (2 kr. p.)

Semināru vada LKrA lektors, mag.theol. Valters Dolacis, kas apguvis laulību psiholoģiju pie sertificēta laulību psiholoģijas speciālista Volfganga Vāgnera (IGNIS Kristīgās psiholoģijas akadēmija, Vācija) / Maksa – EUR 60.00

1) Vakaros9., 16., 23., 30. janvārī, plkst. 18.00-21.00

2) Pa dienu – 23. oktobris, 27. novembris, 18. decembris, 29. janvāris, plkst. 10.00-13.15

Tēmas: 1. Laulība kā sakraments. Laulības institūta veidošanās vēsture un tās desakramentalizācija. 2. Laulības antropoloģiskie aspekti Bībelē un tās bibliskās funkcijas. 3. Vīrieša un sievietes attiecību intimitāte. Mīlestība un seksualitāte. Šķīstības problēma laulībā. Bioētikas jautājumi. Uzticība. Piedošana. 4. Vīra un sievas attiecību dinamika ģimenē. Ģimenes veidošana. Laulātā partnera izvēle. Laulāto lomas un garīgie uzdevumi ģimenē. 5. Ģimene kā attiecību telpa bērna dzimšanai un audzināšanai: tēva un mātes loma. Ģimenes iekšējā hierarhija. Bērna ieņemšana, gaidīšana, dzimšana. Lūgšanu nozīme. Vecāku garīgās pilnvaras un autoritātes nosacījumi bērna audzināšanā. Vecāku “mīlestības anomālijas.” Aborti. Bezbērnu ģimenes. 6. Destruktīvu attiecību modeļi laulāto starpā. Lomu krīzes. Laulības pārkāpšana. Šķiršanās. Emocionālā vardarbība, emocionālā kontrole. Atkarība, līdzatkarība, tās pārvarēšana. 7. Ģimenes krīzes situāciju analīze – Problēmas risinājuma integratīva stratēģija.

SOCIĀLAIS DARBS KOPIENĀ (2 kr. p.)

LKrA lektors Valters Dolacis / 24. oktobris, 28. novembris, 19. decembris, 30. janvāris, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

Tēmas: 24.10. – Kopienu darbs – konteksts, uzstādījums un jēdzieniskais aparāts: politiskie un objektīvie nosacījumi, subjektīvie un personiskie faktori, nepieciešamības izraisītāji un instrumentālie jēdzieni. Kopienu sociālais darbs Eiropā: sociālās karitātes integrācija kopienā mūsdienu Eiropā. 28.11. – Kopienas sociālā darba instrumentārijs. Karitatīvais sociālais darbs kopienā. (16.12. – Rīgas Sv. Trijādības-Sergija sieviešu klostera un Mātes Terēzes Tuvākmīlestības ordeņa apmeklējums.) 19.12. – Kopienas konteksta socioloģiskā izpratne. 30.01. – Latvijas kopienu vides konteksts. Sociālās uzņēmējdarbības iespējas kopienu darba kontekstā.

PĒTNIECĪBAS AKTUĀLĀS METODES TEOLOĢIJĀ UN SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / Piektdienās, 4. un 18. janvārī, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

SOCIĀLAIS DARBS KĀ ZINĀTNE UN PRAKSE: ANTROPOLOĢISKĀ PIEEJA

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / 19. septembris, 24. oktobris, 28. novembris, 19. decembris, 30. janvāris, plkst. 14.00-17.15/ Maksa – EUR 60.00

PEDAGOĢIJA

Pedagoģijas profesore, Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane / 17. septembris, 22. oktobris, 26. novembris, 17. decembris, 28. janvāris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

SOCIĀLAIS DARBS AR GADĪJUMU

Mag.soc.darbā Oksana Krastiņa / 18. septembris, 23. oktobris, 27. novembris, 18. decembris, 29. janvāris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

 

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN VADĪBAS PRIEKŠMETI

SOCIĀLĀS EKONOMIKAS KONCEPCIJA UN GLOBĀLIE TĪKLI (4 kr. p.)

LKrA docents, mag.soc.darbā Juris Osis / Piektdienās, 30. novembrī, 14. decembrī, 4. un 18. janvārī, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00

Tēmas: Sociālās ekonomikas (SE) jēdziena evolūcija – pašreizējā identitāte un nacionālā atzīšana. Galvenās teorētiskās pieejas SE jēdzienam. Solidaritātes ekonomikas pieeja. SE nacionālās koncepcijas un komponenti (kooperatīvi, savstarpējās sabiedrības, asociācijas, fondi u.c.). SE platformas un tīkli Eiropā, Baltijas valstu SE jomas salīdzinājums. SE uzņēmumu un organizāciju labās prakses piemēri. Sociālā ekonomika – sabiedriskā labuma pols: SE un sociālā kohēzija, SE un vietējā un reģionālā attīstība, SE un inovācija, SE & nodarbinātība. Likumdošana attiecībā uz SE dalībniekiem Eiropas Savienībā. Tendences un risināmie uzdevumi. SE iespēju modelēšana nacionālā kontekstā, izprotot SE kā politisko ietvaru sociālās uzņēmējdarbības inovācijām.

TEOLOĢISKIE PRIEKŠMETI

LITURĢIKA UN SAKRAMENTOLOĢIJA

Mag. theol. Juris Jefuni / Maksa – EUR 60.00

1) 31.oktobris, 7., 14., 21., 28. novembris, plkst. 14.00-17.15

2) 19. septembris, 24. oktobris, 28. novembris, 19. decembris, 30. janvāris, plkst. 10.00-13.15

JAUNĀS DERĪBAS TEOLOĢIJA

Profesore, Dr. Skaidrīte Gūtmane / 7., 10., 14., 17., 21., 24., 31. janvāris, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

VECĀS DERĪBAS TEOLOĢIJA

LKrA docents Guntis Dišlers / 15., 22., 29. oktobrī, 5., 12., 26. novembrī, 3., 10., 17. decembrī, plkst. 18:00-21:00 / Maksa – EUR 80.00

LATVIJAS KULTŪRAS UN BAZNĪCAS VĒSTURE

LKrA docents Guntis Dišlers / 20. septembris, plkst. 10.00-17.15; 25. oktobris, plkst. 10.00-17.15; 29. novembris, plkst. 14.00-17.00 / Maksa – EUR 60.00

SEMINĀRS TEOLOĢIJAS METODOLOĢIJĀ

LKrA docents Guntis Dišlers / 19. septembris, 24. oktobris, 28. novembris, 19. decembris, 30. janv;aris, plkst. 14:00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

INTEGRATĪVĀS TEOLOĢIJAS METODE

LKrA rektore, profesore Skaidrīte Gūtmane / Maksa – EUR 60.00

1) Vakaros – 1., 8., 15., 22., 29. novembris, plkst. 18:00-21:00

2) Pa dienu– 18. septembris, 23. oktobris, 27. novembris, 18. decembris, 29. janvāris, plkst. 14.00-17.15

PATRISTISKĀ ANTROPOLOĢIJA

Profesore Skaidrīte Gūtmane / 19. oktobris, 2. novembris, 16. un 30. novembris, 14. decembris, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

 

Kā rīkoties, lai kļūtu par studiju kursu KLAUSĪTĀJU?

  1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (ofisā: 677 533 60; mob.: 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
  2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet – tel.: 29 338 605 (Valters Dolacis).

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.